zezwolenia Sądu

Wymóg zezwolenia Sądu na odrzucenie zadłużonego spadku

W imieniu małoletniego – będzie uchwała SN. Dziedziczenie spadku przez małoletniego nie należy do rzadkich sytuacji w powszechnym obrocie prawnym. Jeżeli całokształt praw spadkowych jest korzystny dla dziecka tj. aktywna spadkowe przewyższają pasywa, spadkobranie przez dziecko nie wzbudza obaw rodziców, czy też opiekunów prawnych. Problemem jest sytuacja w której małoletni staje się, czy też pretenduje

Odwołanie wobec czynności

Odwołanie wobec czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Ważne orzeczenie SN                 Art. 180 ust. 2 Pzp rozszerzony na mocy nowelizacji z lipca 2016 roku, przyznał uczestnikom postępowania możliwość wnoszenia odwołań na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty. Krajowa Izba Odwoławcza konsekwentnie odrzucała jednak odwołania, w których Wykonawcy kwestionowali wybór innej oferty z uwagi na zaniechanie wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia jego oferty. KIO twierdziła, że

Wykonywanie zawodu notariusza

Wykonywanie zawodu notariusza

Obywatelstwo a wykonywanie zawodu notariusza. TSUE w dniu 1.2.2017 r. wydał wyrok, w którym odniósł się od kwestii zależności między posiadaniem obywatelstwa a wykonywaniem zawodu zaufania publicznego notariusza ( vide: Wyrok TS z 1.2.2017 r., Komisja przeciwko Węgrom, C 392/15 ). Wyrok zapadł na kanwie następującego stanu faktycznego. Zgodnie z przepisami prawa węgierskiego notariuszem może

Bonusy finansowe

Bonusy finansowe

Bonusy finansowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia przyznawane na podstawie ZFŚS                 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą obowiązkowo pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Fundusz świadczeń socjalnych jest instytucją prawną, która ma łagodzić różnice w poziomie życia pracowników i ich rodzin. Jest

ustawy o własności lokali

Nowelizacja ustawy o własności lokali

Z dniem 11 września 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która wprowadziła istotne zmiany do ustawy o własności lokali. Zgodnie z dodanym do art. 2 ustępem 1a ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o

Karuzele VAT

Karuzele VAT

Karuzele VAT – jak się zabezpieczyć wg NSA. Tematyka „karuzeli VAT” jest ostatnio bardzo nośnym tematem. Ustawodawca podjął szereg działań mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego również w tym aspekcie. Warto wskazać, jak orzecznictwo wypowiadało się dotychczas w powyższej kwestii. I tak NSA wskazuje, iż każdy przypadek należy interpretować osobno, tym niemniej en block, można

Odwołanie do KIO

Odwołanie do KIO

Odwołanie do KIO w postępowaniu na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro Zamówienia na usługi społeczne to grupa zamówień publicznych, która pojawiła się w lipcu 2016 roku i zastąpiła tzw. zamówienia niepriorytetowe. Do usług społecznych zaliczamy m.in. usługi szkoleniowe, hotelarskie, restauracyjne, czy prawne. Sposób udzielania zamówień na usługi społeczne uzależniony jest od

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa jako spółka kapitałowa w rozumieniu dyrektywy 2008/7/WE Zakres opodatkowania PCC jest określony w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym niemniej doznaje od ograniczenia przepisami dyrektywy 2008/7/WE z 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału. Dyrektywę 2008/7/WE stosuje się do spółek kapitałowych (w rozumieniu przepisów tej dyrektywy) i dotyczy ona

Zamieszczenie w rejestrze

Zamieszczenie w rejestrze dłużników danych dłużnika

Który uchylił się od zaspokojenia wierzytelności na skutek upływu terminu przedawnienia stanowi naruszenie dóbr osobistych zamieszczonego. Zgodne z przewidzianymi w art. 15 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych wymogami, przekazanie przez wierzyciela informacji gospodarczych dotyczących zobowiązań dłużnika niebędącego konsumenta do biura informacji gospodarczej nie oznacza zgodności

zakupu energii

Czy obowiązek zakupu energii z kogeneracji stanowi pomoc publiczną

W wyroku z dnia z 13.9.2017 r., w sprawie ENEA, C-329/15 TS stwierdził, iż TS orzekł, że art. 107 ust. 1 TFUE należy interpretować w ten sposób, iż środek krajowy, nakładający zarówno na prywatne, jak i na publiczne przedsiębiorstwa obowiązek zakupu energii z kogeneracji, nie stanowi interwencji państwa lub przy użyciu zasobów państwowych. Powyższe orzeczenie