ochrona danych osobowych

Czas trwania postępowania kontrolnego w ustawie o ochronie danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych określa m.in. kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. W związku z istnieniem licznych  służb lub instytucji, które mogą kontrolować przedsiębiorcę szczególnej uwagi nabrał maksymalny czas postępowania kontrolnego dotyczącego naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 89 ustawy o ochronie danych osobowych kontrolę prowadzi się nie dłużej niż

ABI do IOD

ABI do IOD – przepisy przejściowe

W ciekawy sposób ustawodawca krajowy rozwiązał kontynuację pełnienia funkcji „starego” administratora bezpieczeństwa informacji do „nowego” inspektora ochrony danych. Zgodnie z przepisami rozdziału 13 nowej ustawy o ochronie danych osobowych tj. przepisami przejściowymi i dostosowującymi Osoba pełniąca w dniu 24 maja 2018 r. funkcję administratora bezpieczeństwa informacji, staje się, inspektorem ochrony danych i pełni swoją funkcje

Inspektora Danych Osobowych

Podmioty publiczne zobowiązane do wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych wg RODO

Zgodnie z artykułem 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. l) – dalej jako RODO –  Administrator i podmiot

RODO

Zaniechanie obowiązku informacyjnego wg RODO

Częstym problemem w związku z wdrożeniem  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. l) – dalej jako RODO – jest

Wymogi odwołania

Wymogi odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej

                Zakwestionowanie czynności podejmowanych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymaga wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Wnosząc odwołanie należy pamiętać nie tylko o sztywnych terminach na wniesienie odwołania, ale również wielu wymogach wskazanych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych i aktach wykonawczych. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca

Wykluczenie z postępowania

Wykluczenie z postępowania wymaga postępowania wyjaśniającego

               Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przepis art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp dla jego

Kamery i monitoring

Kamery i monitoring poczty elektronicznej w zakładzie pracy

                W sejmie trwają prace nad ustawą o ochronie danych osobowych. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. została przyjęta przez Sejm, zaś Senat nie zgłosił poprawek. Ustawa związana jest z wejściem w życie unijnego rozporządzenia, dotyczącego danych osobowych, co nastąpi 25 maja 2018 r.                 W ramach prac nad ustawą przewidziane są również zmiany

Studenci

Studenci – cudzoziemcy a zezwolenie na pracę

W 2018 roku nastąpiły zmiany w zakresie zatrudnienia cudzoziemców. Wśród cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce są również osoby, będące jednocześnie studentami. Warto jednak pamiętać, że zgodnie z § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej

Zasoby podmiotu trzeciego

Zasoby podmiotu trzeciego trzeba powołać już w ofercie

                Ustawa Prawo zamówień publicznych daje możliwość udziału w postępowaniach również tym Wykonawcom, którzy samodzielnie nie spełniają określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 22 a ustawy Pzp Wykonawca może bowiem w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać

Elektronizacja zamówień

Elektronizacja zamówień poniżej progów unijnych dopiero od 2020 r.?

Elektronizacja zamówień publicznych to temat, który spędza sen z powiek zarówno Zamawiającym, jak i Wykonawcom. Już od dnia 18 kwietnia 2018 roku, Wykonawcy mają obowiązek składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym.                 Pełna elektronizacja miała nastąpić w dniu 18 października 2018 roku, kiedy to komunikacja między zamawiającymi i wykonawcami