Sprzedaż nieruchomości gruntowej

Sprzedaż nieruchomości gruntowej przed upływem 5 lat od kiedy została ona zabudowana budynkiem a zwolnienie z podatku PIT

W 2017 roku wnioskodawca złożył wniosek o wydanie interpretacji prawa podatkowego, w którym wskazał, że 2009 roku nabył nieruchomość gruntową, na której w późniejszych latach wybudował budynek mieszkalny. Zakończenie budowy budynku nastąpiło w 2014 roku. W związku z powyższym wnioskodawca zadał organowi pytanie czy w przypadku sprzedaży tej nieruchomości w latach 2017-2018 będzie zobowiązana zapłacić

Minimalne wynagrodzenie

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku

W 2018 roku ponownie wzrośnie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rada Ministrów w dniu 12 września 2017 roku przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości  minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Rząd ustalił, że od 2018 roku minimalne wynagrodzenie za prace wynosić będzie 2100 złotych brutto, czyli ok. 1530 zł netto.

Wprowadzenie w błąd

Wprowadzenie w błąd przez podmiot trzeci

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd stanowi jedną z obligatoryjnych podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu. Co istotne, jest ona coraz częściej wykorzystywana przez Wykonawców, którzy próbują wykazać, że konkurencja wskazując w ofercie nieprawidłowe informacje, wprowadziła zamawiającego w błąd. Istotne jest przy tym, że konsekwencje wprowadzenia zamawiającego w błąd ponosić będzie Wykonawca, niezależnie od tego,

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami dotycząca m.in. pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości

Z dniem 1 września 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Zasadnicze zmiany, jakie wprowadza powyższa ustawa, to cofnięcie w niektórych aspektach deregulacji, jaka dotknęła zawody pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości oraz nałożenie dodatkowych obowiązków na osoby wykonujące

Prawo ochrony danych w Turcji

Prawo ochrony danych w Turcji

Ustawa o ochronie danych osobowych nr 6698 z dnia 24 marca 2016 roku ( „Prawo Ochrony Danych” lub „DPL”) jest głównym ustawodawstwem, które reguluje przetwarzanie danych osobowych w Turcji. DPL reguluje tryb i zasady dla osób fizycznych i podmiotów prawnych przetwarzających dane osobowe w Turcji. W dużej mierze ustawa ta odzwierciedla dyrektywę UE o ochronie

Sprzedaż uszkodzonego pojazdu

Sprzedaż uszkodzonego pojazdu w trakcie postępowania o wypłatę odszkodowania wpływa na jego wysokość

Czy poszkodowanemu, który sprzedał uszkodzony pojazd mechaniczny w trakcie postępowania odszkodowawczego przysługuje odszkodowanie w wysokości równej kosztom naprawy tego pojazdu mechanicznego, czy w wysokości stanowiącej różnicę wartości między wartością pojazdu sprzed uszkodzenia, a ceną uzyskaną przez poszkodowanego ze sprzedaży uszkodzonego pojazdu mechanicznego? Odpowiedź na powyższe pytanie stanowiła clou sprawy zawisłej przed Sądem Okręgowym w Elblągu

oświadczeń dla cudzoziemców

Zmiany w rejestracji oświadczeń dla cudzoziemców

W związku ze zmianą przepisów dotyczącą zatrudniania cudzoziemców, od dnia 1 września 2017 r. nie ma już możliwości rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, przewidujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca po dniu 31 grudnia 2018 r., na zasadach określonych w  § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia

Rozporządzenie Ministra

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 8.6.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 8.6.2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych W dniu 8 czerwca 2017 r. ustawodawca w drodze rozporządzenia określił nowe uproszczone sprawozdania w zakresie CIT. Ma to na celu łatwiejsze agregowanie danych dotyczących transakcji między pomiotami powiązanymi. Wprowadzenie wzoru sprawozdania CIT-TP jest

Problematyka kosztów podatku PIT

Problematyka kosztów podatku PIT w sytuacji zawarcia umowy pomiędzy spółką cywilną a jej wspólnikami

W kontekście wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2016 r., sygn. akt II FSK 2627-2629/16. Przedmiotowe orzeczenie dotyczyło tego samego stanu faktycznego, bowiem, pomimo złożenia trzech wniosków o wydanie interpretacji prawa podatkowego, osoby występujące z tymi wnioskami były jednocześnie współwłaścicielami nieruchomości, której sprawa dotyczyła, oraz wspólnikami spółki cywilnej. W przedmiotowej sprawie chodziło o

Inwestycje Strategiczne

Turcja – Program Zachęt na Inwestycje Strategiczne

Inwestycje spełniające poniższe wymagania  kwalifikowane są jako inwestycje strategiczne i mogą korzystać z systemu zachęt; – Kwota inwestycji wynosi min. 50.000.000 TRL (pięćdziesiąt milionów lirów tureckich) – Inwestycja powinna tworzyć wartość dodaną o wartości minimum 40%, – Krajowa zdolność produkcyjna w zakresie towarów, które będą produkowane, powinna być mniejsza niż wartość importowa produktu, – Łączna