Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

Projekt ustawy wprowadzający elektroniczny wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT (tzw. „biała lista”) znajduje się już na etapie prac sejmowych. Zgodnie z projektem rejestr podatników ma zostać udostępniony od 1 września 2019 r. Jak zapisano w uzasadnieniu projektu, celem ustawy jest dalsze uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału uczciwych podatników w

Zmiany ustawodawcze

Zmiany ustawodawcze dotyczące przestępstw blankietowych, a błąd co do prawa.

Sąd Najwyższy w Wyroku z dnia 15 listopada 2018 r., wydanego w sprawie V KK 76/18 przyjął, że przeświadczenie sprawcy oparte na ugruntowanej linii orzeczniczej dotyczącej braku karalności określonego zachowania, jest wystarczające dla powoływania się przez  sprawcę na błąd co do prawa. Kontratyp Error iuris ( błędu co do prawa) to instytucja prawa karnego skarbowego uregulowana

Przekształcenie spółki

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową – zmiany

W ramach podpisanego przez Prezydenta w dniu 29.11.2018 r. tzw. pakietu MŚP tj. ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym dokonano zmiany art. 571 ksh. Zgodnie z jego brzmieniem sprzed nowelizacji „przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową następuje, jeżeli oprócz

Skan oferty

Skan oferty – zmiana stanowiska Krajowej Izby Odwoławczej

                W wyroku z dnia 4 stycznia 2019 r., KIO 2611/18, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że skan dokumentu stworzonego w formie pisemnej jest elektroniczną kopią, zaś złożony na tej kopii podpis – poświadczeniem kopii „za zgodność z oryginałem”. Istnieje bowiem w naturze i w posiadaniu wykonawcy oryginalna oferta sporządzona w formie pisemnej, postaci papierowej, opatrzona

Ograniczenie zatorów płatniczych

Ograniczenie zatorów płatniczych – projekt ustawy na etapie uzgodnień.

Projekt zmiany niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych trafił do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania. Projektodawca z jednej strony widzi konieczność przeciwdziałania patologiom rynku, z drugiej strony chcę transponować do krajowego systemu prawa rozwiązań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z 16.2.2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych Głównym

Kasy fiskalne

Kasy fiskalne online przyspieszają

W ostatnich dniach przyspieszyły prace sejmowe nad rewolucją związaną z wprowadzeniem obowiązkowych kas fiskalnych online. Projekt początkowo miał zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., jednak nadal znajduje się na etapie 1 czytania w Sejmie. Nową proponowaną datą wejścia w życie projektu jest 1 maj 2019 r. Zmiany mają zostać wprowadzone przepisami projektu ustawy o

Zmiany w ustawie

Zmiany w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Ustawodawca dokonał nowelizacji tzw ustawy uwłaszczeniowej w zakresie okresu wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia. Dodany został art. 7 ust 6a ustawy, w brzmieniu następującym: Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej (…)  może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złożyć właściwemu organowi oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przez

Garnitury bez loga

Garnitury bez loga firmy nie dają prawa do odliczenia VAT

Jak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31.10.2018 r. nr 0112-KDIL4.4012.411.2018.4.JK podatnik może odliczyć VAT od zakupu odzieży służbowej dla pracowników celem wykorzystania ich w czynnościach zawodowych pod warunkiem, że ubrania mają trwale naszyte w widocznym miejscu logo przedsiębiorcy. Strój pracownika, który posiada charakterystyczne cechy (np. logo, kolor) może być narzędziem promocji przedsiębiorstwa

Podpisy z algorytmem SHA-1

Podpisy z algorytmem SHA-1 jednak ważne

W dniu 7 grudnia 2019 r. na naszym blogu pisaliśmy, że oferta podpisana bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym z użyciem algorytmu SHA-1 podlega odrzuceniu. Powyższe wynikało z wykładni przyjętej w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 grudnia 2018 r., sygn. akt: KIO 2428/18. Wyrok krytykowany niemal przez wszystkie środowiska, dlatego na reakcję nie trzeba było

przedłużającą się naprawę samochodu

Poszkodowany nie może ponosić odpowiedzialności za przedłużającą się naprawę samochodu spowodowaną przyczynami obiektywnymi

Powyższa teza została przedstawiona w zapadłej w dniu 15 lutego 2019 r. uchwale Sądu Najwyższego sygn. akt. III CZP 84/18 będącej odpowiedzią na zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Sąd Okręgowy zadał następujące pytanie prawne: „Czy normalnym następstwem zdarzenia objętego zakresem odpowiedzialności ubezpieczyciela OC sprawcy szkody komunikacyjnej są wydatki na najem pojazdu zastępczego,