Estoński CIT

Estoński CIT w Polsce od 2021 r.

Zgodnie z aktualizacją Krajowego Programu Reform przyjętą przez rząd 28 kwietnia 2020 r., podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od 2021 r. nie zapłacą podatku, jeśli zysk zainwestują, zamiast przeznaczać go do wypłaty w formie dywidendy. Jeżeli zapowiadana forma opodatkowania wejdzie w życie, będzie to rewolucja dla podatników CIT. W obecnym otoczeniu prawnym, jeżeli

koronavirus

Wydatki na zakup maseczek, środków dezynfekcyjnych dla pracowników.

Wydatki na zakup maseczek, środków dezynfekcyjnych dla pracowników, a także inne wydatki związane z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 207 oraz art. 304 Kodeksu pracy pracodawcy są obowiązani chronić zdrowie i życie pracowników oraz zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy ponoszący

Zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do 13 kwietnia 2020 r. – jak dokonać zgłoszenia?

Spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z o.o. oraz spółki akcyjne mają czas do 13 kwietnia 2020 r. na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych (tj. osoby, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką) do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). W przypadku niewywiązania się z obowiązku zgłoszenia możliwe jest nałożenie kary pieniężnej w wysokości do 1 mln zł.

kurs euro

Średniego kursu złotego w stosunku do euro

Z dniem 1 stycznia 2020 r. zaczęły obowiązywać nowe rozporządzenia w zamówieniach publicznych, określające m.in. nowe kwoty progowe i nowy kurs złotego w stosunku do euro tj. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz.

Biała lista podatników VAT – zawiadomienie trzeba będzie zgłosić tylko raz?

Korzystne stanowisko w zakresie składania zawiadomienia o płatnościach na rachunki bankowe, których nie ma w wykazie podatników VAT (biała lista) zajęli przedstawiciele Ministerstwa Finansów. Jak zauważył Zbigniew Makowski, zastępca dyrektora departamentu VAT, nie trzeba przy każdej płatności na rachunek nieujawniony w wykazie wysyłać zawiadomienia do urzędu skarbowego, tylko wystarczy złożyć jedno zawiadomienie, a późniejsze płatności

„Estoński” CIT – kto i kiedy na nim skorzysta?

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wdrożenie tzw. estońskiego CIT w drugiej połowie 2020 r. lub w 2021 r. Na czym polega proponowany mechanizm opodatkowania i kto z niego skorzysta? Obecnie podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) jest należny od wypracowanego w danym roku zysku. Dodatkowo jeżeli spółka dystrybuuje następnie zysk w formie np. dywidendy, a wspólnikiem

Zgromadzenie wspólników teraz także przez Internet

3 września 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U.2019.1543) wprowadzająca możliwość udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu telezgromadzenia lub telekonferencji. Zgodnie z nowelą KSH, która dodała nowy art. 2341 KSH umowa spółki może dopuszczać udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności transmisję obrad zgromadzenia wspólników w

Biała lista podatników VAT – jak sprawdzić kontrahenta?

Od 1 września 2019 r. funkcjonuje tzw. biała lista podatników VAT, czyli elektroniczny wykaz podmiotów, które: Zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni; Które nie zostały zarejestrowane przez naczelnika urzędu skarbowego albo które zostały wykreślone przez niego z rejestru jako podatnicy VAT – wraz z numerami rachunków rozliczeniowych otwartych w związku z prowadzoną przez ten podmiot

Pierwsze zasiedlenie w VAT rozumiane szerzej – dostawa budynku, budowli lub ich części od 2019 r.

Ustawa o VAT przewiduje zwolnienie z VAT dostawy budynków, budowli lub ich części, po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia lub ulepszenia. Od 1 września pierwszym zasiedleniem w rozumieniu ustawy o VAT będzie już nie tylko oddanie budynku do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikami, ale również rozpoczęcie użytkowania budynków na potrzeby własne np. przez dewelopera.

Wyższe koszty sądowe w sprawach gospodarczych

Ustawa  z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 6 sierpnia 2019 roku zmienia w sposób istotny ustawę o kosztach sądowych sprawach cywilnych podwyższając opłaty  sądowe w sprawach prowadzonych przez spółki lub ich wspólników. Szczególnie zmiany dotkną zwłaszcza skonfliktowanych ze