Blog

podpis elektroniczny

Kiedy udostępnić wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Jawność wyraża się m.in. w tym, że każdy ma prawo żądać od Zamawiającego…

Zabezpiecznie

Transgraniczne przekształcenie i podział spółki – nowelizacja KSH

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych jest związana z  obowiązkiem implementacji przez Polskę  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia…

Jak kształtuje się odpowiedzialność karna w Prostej Spółce Akcyjnej

Wypowiedzenie umowy kredytu, a przedawnienie roszczeń o zapłatę rat kredytu – Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego

Zagadnienie prawne Rzecznik Finansowy wnioskiem z dnia 8 lipca 2021 r. zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały w…

Zmiana wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie i odsetek kapitałowych

Można optymalizować moment wypłaty zysku, aby zapłacić 10% estoński CIT

Spółka opodatkowana estońskim CIT może zapłacić obniżoną 10% stawkę podatku, jeżeli uchwałę o podziale zysku podejmie w roku, w którym…

Wadium a okres związania ofertą

Upadłość konsumencka, a rachunek bankowy

Czy po ogłoszeniu upadłości syndyk przejmie rachunek bankowy konsumenta? Jak wskazywano we wcześniejszych wpisach, z dniem ogłoszenia upadłości zostaje wyznaczony…

Nieruchomości rolne w fundacji rodzinnej

Nie ma żadnych ograniczeń w możliwości nabywania przez fundacje rodzinne nieruchomości rolnych od ich fundatorów. Co więcej nie ma w…

Sygnaliści – jest projekt ustawy!

Zabezpieczenie w postępowaniach dotyczących własności intelektualnej po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Wchodząca w życie z dniem 1 lipca 2023 r. nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego wprowadza szereg zmian w instytucji zabezpieczenia…

klauzura informacyjna

Nowy wzór świadectwa pracy od 23 maja 2023 r.

15 maja 2023 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 r.…

Pakiet deregulacyjny uchwalony – zmiany w PIT, VAT i podatku od spadków i darowizn

Senat przegłosował dwie nowelizacje: przepisów o VAT (SLIM VAT 3) oraz niektórych innych ustaw. Do tej pierwszej senatorowie wprowadzili poprawki legislacyjne, dlatego…

e-doręczenia

Czy można wysyłać do klientów prośbę o opinię bez zgody?

Aby wysyłać do klientów tzw. informację handlową należy mieć najpierw zgodę klienta na takie działanie. Pisaliśmy o tym w artykule…