Weryfikacja zobowiązania

Weryfikacja zobowiązania podmiotu trzeciego

                Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W celu wykazania, że Wykonawca rzeczywiście będzie polegał na

odzyskanie podatku od wiatraków

Jaka szansa na odzyskanie podatku od wiatraków?

Opublikowanie w dzienniku ustaw uchwalonej w dniu 7 czerwca b.r. przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 29.06.2018 r. poz. 1276) stworzyło podatnikom szansę na odzyskanie zawyżonego od początku 2018 r. podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych. W ostatnim czasie urzędy i sądy niekorzystnie dla

Monitoring w gminach

Monitoring w gminach a RODO

Sporo zamieszania wywołują kwestie monitoringu wizyjnego. Mimo, iż jest to tylko jeden z przykładów monitoringu, którego może dotyczyć RODO, to jako najbardziej klasyczny przykład wzbudził najwięcej zainteresowania. Wydaje się, iż całe zamieszanie nie mam uzasadnienia, ponieważ ustawodawca zadbał o tą kwestię. Na podstawie art. 114 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018

Prace rozbiórkowe

Prace rozbiórkowe w kontekście solidarnej odpowiedzialności inwestora za roboty budowlane

Sąd Najwyższy w sprawie rozpatrywanej pod sygn. akt V CSK 283/17 zajmował się kwestią solidarnej odpowiedzialności inwestora względem podwykonawcy, która to odpowiedzialność wynika z przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym, a dotyczących umowy o roboty budowlane. Stan faktyczny będący podstawą w/w sprawy przedstawiał się następująco:  podwykonawca zawarł umowę, której przedmiotem było wyburzenie budynku. Przedmiot tej umowy

Sejm za zmianami

Sejm za zmianami dot. blokady rachunku bankowego przez fiskusa na 72 godziny

Krajowa Administracja Skarbowa będzie uprawniona do zastosowania blokady konta firmy na 72 godziny, a przedsiębiorca nie będzie miał możliwości zaskarżenia decyzji o blokadzie – zakłada projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, przyjęty przez Sejm. Tzw. ustawa o STIR już pozwala Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej na zablokowanie konta firmowego, jeżeli z analizy ryzyka wynika, że dany podmiot może

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych a działalność prasowa i dziennikarska

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. l) – dalej jako RODO – wprowadza zasadę prymatu ochrony danych osobowych na

Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania w przypadku szkody częściowej w pojeździe mechanicznym

Zagadnienie prawne w Sądzie Najwyższym W dniu 06 czerwca 2018 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne w przedmiocie ustalenia wysokości doznanej przez poszkodowanego szkody w pojeździe mechanicznym, w przypadku gdy zaistniała szkoda jest szkodą częściową. Przedstawione zagadnienie prawne dotyczy sytuacji gdy poszkodowany przed ustaleniem wysokości odszkodowania naprawi uszkodzony pojazd mechaniczny, doprowadzając go do stanu

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych a bezpieczeństwo narodowe

RODO zezwala na wyłączenie stosowania w przypadka newralgicznie ważnych dla poszczególnych państwa. Jednym z takich przypadków jest szeroko pojęte bezpieczeństwo narodowe. Na podstawie powyższego upoważnienia ustawodawca krajowy zdecydował się na wyłączenie stosowanie RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych do: przetwarzania danych osobowych przez jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt

Honorarium autorskie

Honorarium autorskie a minimalne wynagrodzenie za pracę

                Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego w trybie art. 2 i art. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze

Split payment

Split payment odbierze korzyści z kwartalnego rozliczenia VAT?

Od 1 lipca obowiązują przepisy o stosowaniu dobrowolnej podzielonej płatności w podatku VAT. Nabywca, jeżeli skorzysta z mechanizmu split payment, zapłaci sprzedawcy kwotę netto, natomiast kwota podatku VAT zostanie przesłana na specjalny rachunek VAT prowadzony przez bank dla tego sprzedawcy. Korzystanie ze środków na rachunku VAT podlega dużym ograniczeniom – środki zgromadzone na tym rachunku