Reforma procesu karnego – prezydent podpisał ustawę przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwość

Dnia 14 sierpnia 2019 r Prezydent RP Andrzej Duda podpisał przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawę reformująca mi.in. Kodeks postępowania karnego. Wszelkie zmiany proponowane przez Ministerstwo mają za zadanie usprawnić, uprościć i przyspieszyć postępowanie karne prowadzone przez sądy.  Założenia reformy zakładają :   Koniec mówienia do pustej sali art. 100 wprowadza możliwość odstąpienia od ogłaszania orzeczenia

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) oraz nowa matryca stawek VAT na finiszu

2 sierpnia 2019 r. Senat zgłosił poprawki do nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającej nową matrycę stawki VAT oraz wyczekiwaną przez przedsiębiorców instytucję Wiążacej Informacji Stawkowej (WIS). Wydaje się, że termin wejścia w życie ustawy (1 listopada 2019 r.) pozostaje niezagrożony. Przypomnijmy, że nowelizacja obejmuje zmianę części stawek VAT, w tym przejście na powiązanie stawek podatku

JEDNA OSOBA = JEDNA RADA NADZORCZA

15 września 2019 roku wejdzie w życie zmiana ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 492) wprowadzająca ograniczenia możliwości pełnienia funkcji w radach nadzorczych. Jedna osoba będzie mogła wchodzić w skład rady nadzorczej tylko jednej spółki w której samorząd, Skarb Państwa lub samorządowa czy państwowa osoba prawna posiada ponad 50% kapitału zakładowego

Obciążenie hipoteczne nie wpływa na wartość nieruchomości przy podziale majątku wspólnego małżonków

Podjęta w dniu 25 lipca 2019 r. uchwała Sądu Najwyższego sygn. akt. III CZP 14/19 jest już kolejną, trzecią podjętą w tym roku uchwałą, której przedmiot sprowadza się do ustalenia wpływu obciążenia hipotecznego nieruchomości na dział majątku wspólnego małżonków. W pierwszej uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 27 lutego 2019 r. sygn. akt. III CZP

Brak wyceny wszystkich pozycji kosztorysowych

W jednym z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zaniechał odrzucenia oferty Wykonawcy pomimo, iż ten nie przedłożył jednego z kosztorysów. Co istotne, Zamawiający przewidział kosztorysową formę rozliczenia z wykonawcami. Zamawiający, powołując się na art. 26 ust. 3 Pzp, zwrócił się do Wykonawcy z wezwaniem do złożenia dokumentów w zakresie szczegółowego kosztorysu ofertowego branży telekomunikacyjnej

Zmiany w rekompensacie kosztów odzyskiwania wierzytelności

Jednym z elementów przyjętej w piątek 19 lipca 2019 r. przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych jest nowelizacja przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, której nazwa po nowelizacji będzie brzmieć Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. W ramach zmian, które mają zacząć obowiązywać od 1

Przepisy karne w „nowej” ustawie deweloperskiej

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronach Rządowego Centrum Legislacji do Komitetu Stałego Rady Ministrów (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312251/katalog/12513232#12513232) trafił projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Celem rozwiązań zaproponowanych w projekcie obok doprecyzowania lub uzupełnienia już istniejących regulacji jest przedewszystkim zapewnienie efektywnej ochrony nabywców w relacjach z deweloperem, a w

Zmiany w obowiązkowym split payment?

9 lipca b.r. do Sejmu został przekazany projekt zmiany ustawy o VAT (druk 3602), wprowadzający obowiązek stosowania podzielonej płatności (split payment) dla określonych towarów i usług w przypadku, gdy kwota transakcji przekracza kwotę 15 tys. zł. W porównaniu do wersji sprzed konsultacji społecznych dokonano wiele poprawek. Szczególnie zwraca uwagę obniżenie sankcji za naruszenia obowiązków związanych

Numer rejestracyjny samochodu nie jest daną osobową

W wydanym w dniu 28 czerwca 2019 r. wyroku Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt. I OSK 2063/17) wyraził stanowisko zgodnie z którym numer rejestracyjny pojazdu mechanicznego nie jest daną osobową. Stanowisko to jest odmienne od zaprezentowanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w ocenie którego numery rejestracyjne samochodu stanowią są daną osobową. Tłem wydanego pod

Jaka podstawa wymiaru wynagrodzeń członków zarządu w 2019 roku ?

Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t. jedn. Dz. U. z 2017 poz. 2190) dla określania wynagrodzeń członków organów zarządzających i rad nadzorczych spółek do których ma zastosowanie ww. ustawa uzależnia je od wielkości zatrudnienia w spółce, rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych oraz sumy aktywów