inwestycji mieszkaniowych

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. W dniu 22 sierpnia 2018 r. weszła w życie uchwalona w dniu 5 lipca 2018 r. ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496) – zwana „specustawą mieszkaniową”. Ustawa, jak to zostało wskazane

Zestaw promocyjny

NSA: Zestaw promocyjny nie stanowi niedozwolonej optymalizacji podatkowej

Przedsiębiorca oferując klientom promocyjne zestawy składające się z wielu produktów może odrębnie naliczyć VAT od każdej pozycji na paragonie (wyrok NSA z 02.10.2018 r. sygn. akt I FSK 1723/16). Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem fiskusa, że w takiej sytuacji podatnik powinien odprowadzić VAT według jednej stawki (najczęściej 23%) od całej ceny zestawu. Sprawa sądowa

Split payment

Split payment – z rachunku VAT będzie można zapłacić również PIT i ZUS

Ministerstwo Finansów planuje korzystną zmianę dla przedsiębiorców, którzy otrzymują płatności w procedurze podzielonej płatności (split payment). Jest to odpowiedź na krytykę przepisów, zgodnie z którymi środki „zamrożone” na rachunku VAT mogą być wykorzystane jedynie w celu opłacenia faktury w systemie split payment lub zapłaty podatku VAT, co prowadzi do problemów z płynnością finansową przedsiębiorców. Opłacenie

Samooczyszczenie

Samooczyszczenie tylko z inicjatywy Wykonawcy

                Instytucja samooczyszczenia, czyli tzw. „self-cleaning”, dotyczy sytuacji w której wykonawca, chociaż istnieją wobec niego podstawy wykluczenia, zostanie dopuszczony do udziału w postępowaniu. Decyzja zamawiającego o tym, aby wykonawcy nie wykluczać z ubiegania się o zamówienie następuje każdorazowo po przeprowadzeniu określonej procedury sanacyjnej, w której ten udowodni zamawiającemu że podjął środki niezbędne, powodujące że nie

tajemnica przedsiębiorstwa

Nazwa podmiotu na zasobach, którego polega Wykonawca jako tajemnica przedsiębiorstwa

                Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

ePUAP

JEDZ podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP?

                Elektronizacja przetargów publicznych w postępowaniach powyżej progów unijnych zbliża się wielkimi krokami.  Zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z treści art. 10a ust. 5

Usługi budowlane

Usługi budowlane – wynajem personelu a odwrotne obciążenie w VAT

We wcześniejszym wpisie zwróciliśmy uwagę, że od 2019 r. Ministerstwo Finansów planuje wdrożyć obowiązkowy system split payment w branży budowlanej. Prawdopodobnie spowoduje to uchylenie przepisów o odwrotnym obciążeniu, które wywołują wiele sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. Jeden z obecnych problemów interpretacyjnych jest tematem niniejszego wpisu. Odwrotne obciążenie ma zastosowanie do transakcji pomiędzy wykonawcą a

ulgi mieszkaniowej

MF planuje wydłużyć do 3 lat czas na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej

Ministerstwo Finansów zapowiada przedłużenie z dwóch do trzech lat okresu umożliwiającego skorzystanie z ulgi mieszkaniowej. Ulga mieszkaniowa pozwala na zwolnienie z podatku dochodu uzyskanego przez osoby fizyczne z tytułu sprzedaży nieruchomości, jeżeli uzyskane środki pieniężne zostaną wykorzystane na własne cele mieszkaniowe (np. nabycie innego lokalu, budowę domu, czy remont już posiadanego mieszkania). Katalog wydatków realizujących

obciążenia w budownictwie

Od 2019 r. koniec odwrotnego obciążenia w budownictwie?

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów obowiązkowy split payment w branży budowlanej ma zastąpić stosowanie odwrotnego obciążenia przez podwykonawców robót budowlanych. Prawdopodobny termin wejścia w życie zmiany to 1 stycznia 2019 r. Decyzja zależy od zgody Komisji Europejskiej. Obecnie podwykonawcy robót budowlanych w związku z wykonaniem usług wystawiają faktury VAT w ramach odwrotnego obciążenia, co oznacza,

Użytkowanie samochodów

Użytkowanie samochodów do celów mieszanych – stracą przedsiębiorcy

Zgodnie z zapowiadanymi na 2019 r. zmianami podatnicy wykorzystujący samochody do celów mieszanych (na użytek zarówno firmowy, jak i osobisty) nie rozliczą już wydatków poniesionych na ich eksploatację tak korzystnie jak obecnie. Na gruncie nadal obowiązujących przepisów podatnicy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 100% wydatków związanych z użytkowaniem samochodów w przedsiębiorstwie. Natomiast od 2019