koronavirus

Wydatki na zakup maseczek, środków dezynfekcyjnych dla pracowników.

Wydatki na zakup maseczek, środków dezynfekcyjnych dla pracowników, a także inne wydatki związane z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 207 oraz art. 304 Kodeksu pracy pracodawcy są obowiązani chronić zdrowie i życie pracowników oraz zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy ponoszący

Zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do 13 kwietnia 2020 r. – jak dokonać zgłoszenia?

Spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z o.o. oraz spółki akcyjne mają czas do 13 kwietnia 2020 r. na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych (tj. osoby, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką) do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). W przypadku niewywiązania się z obowiązku zgłoszenia możliwe jest nałożenie kary pieniężnej w wysokości do 1 mln zł.

kurs euro

Średniego kursu złotego w stosunku do euro

Z dniem 1 stycznia 2020 r. zaczęły obowiązywać nowe rozporządzenia w zamówieniach publicznych, określające m.in. nowe kwoty progowe i nowy kurs złotego w stosunku do euro tj. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz.

Biała lista podatników VAT – zawiadomienie trzeba będzie zgłosić tylko raz?

Korzystne stanowisko w zakresie składania zawiadomienia o płatnościach na rachunki bankowe, których nie ma w wykazie podatników VAT (biała lista) zajęli przedstawiciele Ministerstwa Finansów. Jak zauważył Zbigniew Makowski, zastępca dyrektora departamentu VAT, nie trzeba przy każdej płatności na rachunek nieujawniony w wykazie wysyłać zawiadomienia do urzędu skarbowego, tylko wystarczy złożyć jedno zawiadomienie, a późniejsze płatności

„Estoński” CIT – kto i kiedy na nim skorzysta?

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wdrożenie tzw. estońskiego CIT w drugiej połowie 2020 r. lub w 2021 r. Na czym polega proponowany mechanizm opodatkowania i kto z niego skorzysta? Obecnie podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) jest należny od wypracowanego w danym roku zysku. Dodatkowo jeżeli spółka dystrybuuje następnie zysk w formie np. dywidendy, a wspólnikiem

Zgromadzenie wspólników teraz także przez Internet

3 września 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U.2019.1543) wprowadzająca możliwość udziału w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu telezgromadzenia lub telekonferencji. Zgodnie z nowelą KSH, która dodała nowy art. 2341 KSH umowa spółki może dopuszczać udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności transmisję obrad zgromadzenia wspólników w

Biała lista podatników VAT – jak sprawdzić kontrahenta?

Od 1 września 2019 r. funkcjonuje tzw. biała lista podatników VAT, czyli elektroniczny wykaz podmiotów, które: Zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni; Które nie zostały zarejestrowane przez naczelnika urzędu skarbowego albo które zostały wykreślone przez niego z rejestru jako podatnicy VAT – wraz z numerami rachunków rozliczeniowych otwartych w związku z prowadzoną przez ten podmiot

Pierwsze zasiedlenie w VAT rozumiane szerzej – dostawa budynku, budowli lub ich części od 2019 r.

Ustawa o VAT przewiduje zwolnienie z VAT dostawy budynków, budowli lub ich części, po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia lub ulepszenia. Od 1 września pierwszym zasiedleniem w rozumieniu ustawy o VAT będzie już nie tylko oddanie budynku do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikami, ale również rozpoczęcie użytkowania budynków na potrzeby własne np. przez dewelopera.

Wyższe koszty sądowe w sprawach gospodarczych

Ustawa  z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 6 sierpnia 2019 roku zmienia w sposób istotny ustawę o kosztach sądowych sprawach cywilnych podwyższając opłaty  sądowe w sprawach prowadzonych przez spółki lub ich wspólników. Szczególnie zmiany dotkną zwłaszcza skonfliktowanych ze

Reforma procesu karnego – prezydent podpisał ustawę przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwość

Dnia 14 sierpnia 2019 r Prezydent RP Andrzej Duda podpisał przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawę reformująca mi.in. Kodeks postępowania karnego. Wszelkie zmiany proponowane przez Ministerstwo mają za zadanie usprawnić, uprościć i przyspieszyć postępowanie karne prowadzone przez sądy.  Założenia reformy zakładają :   Koniec mówienia do pustej sali art. 100 wprowadza możliwość odstąpienia od ogłaszania orzeczenia