Polski Ład

„Polski Ład” – uwaga na minimalny podatek CIT od 2022 r.

Nachodzące zmiany związane z Polskim ładem przewidują objęcie od 2022 r. minimalnym podatkiem dochodowym podatników CIT, w tym podatkowych grup kapitałowych, które poniosły stratę za dany rok podatkowy, lub które uzyskują niski współczynnik dochodowości, tj. udział dochodów w przychodach (innych niż z zysków kapitałowych) wynosić będzie mniej niż 1%. Zwracamy uwagę, że planowana regulacja nie

Czytaj dalej

zatrudnienie obcokrajowca

Projektowane zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce

W najbliższym czasie możliwe są znaczne zmiany w przepisach regulujących zatrudnianie w Polsce obywateli państw trzecich. Rada Ministrów przyjęła w ostatnich dniach projekt o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada m.in. usprawnienie działań administracji z zakresu procedury legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców na terytorium RP, ale także uproszczenia dla pracodawców i

Czytaj dalej

Sygnaliści – jest projekt ustawy!

Sygnaliści – jest projekt ustawy!

18 października 2021 r. opublikowano projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Konieczność wdrożenie przepisów, dotyczących sygnalistów wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Termin na wdrożenie mija 17 grudnia 2021 r. Przedsiębiorcy zatrudniający przynajmniej 250 pracowników zobowiązani

Czytaj dalej

Obowiązkowe organy Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ZASI).

Obowiązkowe organy Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ZASI).

Przepisy prawa nie wykreowały żadnej specyficznej, dedykowanej formy prawnej wykonywania działalności zarówno przez Alternatywną spółkę inwestycyjną (dalej ASI), jak też zarządzającego ASI (ZASI). Oznacza to, że ASI oraz ich zarządzający funkcjonują w obrocie gospodarczym jako spółki prawa handlowego, a do kwestii wykonywania działalności nieuregulowanych w Ustawie o funduszach i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej u.f.i.)

Czytaj dalej

biznes w nigerii

Ryzyka prowadzenia biznesu w Nigerii cz.2

Brak odpowiedniej infrastruktury – prawie wszystkie części kraju mają problemy z dostępem do prądu, słabym systemem transportowym i siecią drogową. O ile te problemy zwiększają koszty prowadzenia biznesu w Nigerii, jednocześnie zapewniają inwestorom niespotykane okazje inwestycyjne, które mogą zapewnić wysokie zyski.   Ryzyko walutowe – Naira, która jest lokalną walutą, jest bardzo niestabilna i jako

Czytaj dalej

vat

Warto walczyć o szybszy zwrot VAT

Niedawno zapadł kolejny wyrok sądu administracyjnego kwestionujący niepodparte żadnymi merytorycznymi argumentami przedłużenie przez fiskusa terminu zwrotu podatku VAT. Organy podatkowe mają prawo przed dokonaniem zwrotu nadwyżki w podatku VAT zbadać zasadność zwrotu podatku – można przeprowadzić w tym zakresie czynności sprawdzające, kontrolę lub postępowanie podatkowe czy kontrolę celno-skarbową. Termin zwrotu podatku powinien być jednak odraczany

Czytaj dalej

ślepy pozew

Ślepy pozew – nowa instytucja projektowanej ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych

Projektowa ustawa o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych zawiera ciekawą nowelizację przepisów kodeksu postępowania cywilnego wprowadzając tzw. instytucję „ślepego pozwu” czyli powództwa skierowanego przeciwko podmiotowi naruszającemu dobra osobiste za pośrednictwem usługi świadczonej drogą elektroniczną w sytuacji gdy powód nie zna imienia i nazwiska lub nazwy lub adresu miejsca zamieszkania albo siedziby pozwanego, który

Czytaj dalej

Domy do 70 m

Domy do 70 m² bez pozwolenia uchwalone w Sejmie.

17 września 2021 roku sejm bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk 1534). Na podstawie nowego art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego (art. 1 pkt 2 noweli), nie  będzie wymagało pozwolenia na budowę, natomiast wymagać ma zgłoszenia, budowa wolno stojących, nie więcej

Czytaj dalej

pzp

Wykaz kierowników jako tajemnica przedsiębiorstwa?

                Podstawową zasadą systemu zamówień publicznych jest jawność, wyrażona obecnie w przepisie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie. Przypadkiem określonym w ustawie jest zastrzeżenie przez Wykonawcę informacji przedkładanych w

Czytaj dalej

biznes w nigerii

Ryzyka prowadzenia biznesu w Nigerii cz.1

Przekupstwo i korupcja – mając na uwadze obecny ranking Nigerii jako jeden z najbardziej skorumpowanych krajów na świecie, korupcja jest bezsprzecznie kwestią do rozważenia inwestując w Nigerii. Należy zadbać o to, aby inni uczestnicy, w celu uzyskania przewagi, nie angażowali się w różnego rodzaju praktyki korupcyjne. Szczególnie dlatego, że taki uczestnik może być postrzegany jako

Czytaj dalej