KIO

KIO staje po stronie Wykonawców

                W dniu 15 lutego 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła ważny dla Wykonawców wyrok, w którym ponownie podkreśliła, że Zamawiający nie mogą przerzucać całego ryzyka kontraktowego na Wykonawców. Orzeczenie zapadło w sprawie rozpoznawanej pod sygnaturą akt KIO 173/18, dotyczącej przetargu organizowanego przez GDDKiA, którego przedmiotem jest budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała -Żywiec-Zwardoń,

Przepisy Rodo

Przepisy RODO

Co z dotychczasowymi Administratorami Bezpieczeństwa Informacji (ABI) po wejściu w życie przepisów RODO? Po wejściu do bezpośredniego stosowania w dniu 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, „RODO” zwanego również „GDPR” od General Data Protection Regulation) rolę fachowego wsparcia dla administratorów danych i podmiotów przetwarzających odgrywać będą

Prowadzenie egzekucji z lokalu

Prowadzenie egzekucji z lokalu

Prowadzenie egzekucji z lokalu, który nie spełnia wymogów samodzielnego lokalu w rozumieniu ustawy o własności lokali – w kontekście uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2017 r., sygn. akt III CZP 71/17. Przedmiotowa kwestia była przedmiotem zagadnienia prawnego rozpatrywanego przez Sąd Najwyższy w sprawie pod sygn. akt sprawy III CZP 71/17. Spór dotyczył nabycia

Kierowcy

Kierowcy pracują w szczególnych warunkach

                W dniu 31 stycznia 2018 roku, Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów powziął uchwałę w myśl której praca w transporcie kierowcy samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, który ubocznie wykonywał czynności konwojenta, ładowacza lub spedytora w odniesieniu do przewożonych towarów, jest pracą w szczególnych warunkach (art. 32 ust. 1 w związku

publiczne przetargi

Ograniczenie podwykonawstwa w publicznych przetargach

Zgodnie z art. 36a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, jak również może również zastrzec w specyfikacji istotnych warunków zamówienia obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi, a także prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

Udziałowcy spółki z o.o. w Turcji

Udziałowcy spółki z o.o. w Turcji

Kto może być udziałowcem spółki z o.o. w Turcji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być założona nawet przez jednego akcjonariusza, jednakże liczba wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może przekroczyć 50. Akcjonariusze mogą być osobami fizycznymi lub podmiotami prawnymi, zamieszkałymi w Turcji bądź poza krajem. W zasadzie, akcjonariusze nie mają żadnej osobistej odpowiedzialności wobec wierzycieli

Nowelizacja Ordynacji Podatkowej

Nowelizacja Ordynacji Podatkowej

Nowelizacja Ordynacji Podatkowej – wyłączenia z tajemnicy skarbowej. Ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa wprowadziła kilka ciekawych zmian do Ordynacji w zakresie tajemnicy skarbowej. Zmianie uległ art. 293 Ordynacji Podatkowej, w którym dodano § 3, na mocy którego przepisów o zachowaniu tajemnicy skarbowej nie stosuje się do udostępnienia kontrahentowi podatnika prowadzącego

Niedopuszczalność kredytu złotówkowego

Niedopuszczalność kredytu złotówkowego

Niedopuszczalność kredytu złotówkowego opartego na stopie referencyjnej LIBOR – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Stanowisko wyrażone w powyższym tytule zostało zaprezentowane w wyroku Sadu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2017 r. sygn. akt. XXV  C 961/15, który w pierwszej kolejności  uznał za abuzywne, a tym samym nieważące konsumenta postanowienia umowne statuujące samą indeksację

RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – po wejściu w życie RODO/GDPR

Po wejściu w życie RODO/GDPR zgoda na przetwarzanie danych osobowych pozostaje ważna, lecz nie w każdym przypadku.   W związku ze zbliżającym się wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych pojawia się pytanie, czy zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażone na gruncie dotychczasowej ustawy o ochronie danych osobowych pozostaną skuteczne i ważne po

Termin „niezwłocznie”

Termin „niezwłocznie” w rozumieniu art. 86 ust. 5 PZP

Na wortalu Urzędu Zamówień Publicznych opublikowana została nowa lista „Pytań i Odpowiedzi” dotyczą istotnych zagadnień związanych z ostatnią dużą nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jedno z przedstawionych zagadnień dotyczy zasad interpretacji definicji pojęcia terminu niezwłocznego na gruncie art. 86 ust. 5 Ustawy PZP, zgodnie z którym Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszcza na stronie internetowej