Slim VAT

Objaśnienia podatkowe w zakresie „SLIM VAT” i nowych zasad rozliczania faktur korygujących

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie nowe, kontrowersyjne zmiany w zakresie podatku VAT, w szczególności obejmujące nowe zasady rozliczania faktur korygujących obniżających podstawę opodatkowania, znoszące dotychczasowy wymóg otrzymywania potwierdzenia odbioru faktur korygujących. Jednocześnie Ministerstwo Finansów zapowiedziało wydanie objaśnień podatkowych do nowych przepisów. Projekt objaśnień podatkowych jest już dostępny dla podatników na rządowej

nowelizacja prawa cywilnego

Rozszerzenie ochrony konsumenckiej – nowelizacja prawa cywilnego cz. II.

Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację artykułu „Rozszerzenie ochrony konsumenckiej – nowelizacja prawa cywilnego cz. I” oraz prezentuje szersze omówienie poszczególnych instytucji prawa cywilnego i konsumenckiego jakie znajdą zastosowanie w określonych w poprzednim artykule transakcjach z udziałem przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Klauzule abuzywne Zgodnie z nowo dodanym art. 3855 k.c. przepisy art. 3851 – 3853 k.c.

ZASADY PODEJMOWANIA DECYZJI W NIGERYJSKIEJ SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

JAKIE SĄ ZASADY PODEJMOWANIA DECYZJI W NIGERYJSKIEJ SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ?

Za decyzje podejmowane w spółce odpowiedzialni są Dyrektorzy lub Akcjonariusze, w zależności od przypadku. Akcjonariusze podejmują decyzje jako właściciele firmy, podczas gdy dyrektorzy podejmują decyzje jako menedżerowie spółki. Decyzje dyrektorów Dyrektorzy podejmują decyzje dotyczące codziennego prowadzenia firmy. Wiele decyzji mających wpływ na spółkę może być podejmowanych samodzielnie na podstawie decyzji zarządu. Dyrektorzy podejmują decyzje w

Rozszerzenie ochrony konsumenckiej

Rozszerzenie ochrony konsumenckiej – nowelizacja prawa cywilnego cz. I.

Od dnia 1 stycznie 2021 r. obowiązywać zaczęła nowelizacja przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta tworząca nową kategorię uczestników obrotu gospodarczego – jednoosobowych przedsiębiorców posiadających w określonych transakcjach pewne uprawnienia, które dotychczas zastrzeżone były wyłącznie dla konsumentów. Ochroną dotychczas zarezerwowaną dla konsumentów w zakresie: niedozwolonych postanowień wzorców umownych (tzw. klauzul abuzywnych) prawem odstąpienia

Tarcza 6.0. - Zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r.

Tarcza 6.0. – Zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r.

Przedsiębiorcom w szczególnie trudnej sytuacji, którzy w związku z pandemią odnotowali znacząco większy spadek obrotów i prowadzą działalność w ramach wskazanych branż, przysługuje prawo do ubiegania się o zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. W tym celu należy: Być zgłoszonym do ubezpieczeń jako płatnik składek na dzień 30.09.2020 r.

wolnienie z ZUS za listopad 2020 r.

Tarcza 6.0. – Zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r.

Dla części przedsiębiorców wprowadzono zwolnienie z opłacania należnych składek ZUS za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za ten miesiąc. Celem uzyskania zwolnienia przedsiębiorca musi spełnić następujące wymogi: Bycie zgłoszonym do ubezpieczeń jako płatnik składek na dzień 30.09.2020 r. Prowadzenie działalności w jednej

Tarcza 6.0. - Mikropożyczka

Tarcza 6.0. – Mikropożyczka

Jest to instrument dedykowany wyłącznie mikro i małym przedsiębiorcom – czyli zatrudniającym do 49 pracowników oraz których obrót netto ze sprzedaży lub suma aktywów bilansu nie przekracza 10 milionów euro. Umożliwia on uzyskanie ze starostwa dotacji w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Aby uzyskać dotację, przedsiębiorca musi spełniać

Dofinansowanie do wynagrodzeń

Tarcza 6.0. – Dofinansowanie do wynagrodzeń

Tarcza Antykryzysowa 6.0. wprowadza nowe instrumenty wsparcia dla podmiotów z określonych branż, które zostały dotknięte obostrzeniami związanymi z drugą falą epidemii koronawirusa Wprowadzono nową formę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z FGŚP, która nie jest uzależniona od przestoju ekonomicznego ani obniżonego wymiaru czasu pracy. Jak poprzednio, na potrzeby wniosku o dofinansowanie, pod pojęciem pracownika należy rozumieć

Zasada proporcjonalności

Zasada proporcjonalności przy wykluczeniu Wykonawcy z postępowania

                Ustawa Prawo zamówień publicznych, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. wprowadza nowe regulacje w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania. Obligatoryjne podstawy wykluczenia zostały znacznie zawężone. W odniesieniu zaś do podstaw fakultatywnych (wymienionych w art. 109 ust. 1 pkt 1-5 lub 7 – m.in. naruszenie obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub

Nowelizacja

Nowelizacja „nowej” ustawy

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych jeszcze nie weszła w życie a już doczekała się nowelizacji. W dniu 7 grudnia 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych