odmowa wydania interpretacji

Organ nie może odmówić wydania interpretacji podatkowej ze względu na to, że wniosek jest zbyt skomplikowany

Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 3 października 2018 r. (sygnatura akt sprawy I SA/Ol 449/18) kategorycznie wykluczone jest aby organ wymagał od wnioskodawcy modyfikacji opisu stanu faktycznego sprawy oraz postawionego przez wnioskodawcę pytania według własnego uznania, tak aby zrezygnował z poszczególnych elementów wniosku. Organ pierwotnie odmawiając wydania interpretacji podatkowej argumentował,

definicja znaku towarowego

Nowa definicja znaku towarowego

Przyjęty przez Sejm w dniu 17 stycznia 2019 r. projekt nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej (projekt skierowano do dalszych prac w Senacie) stanowiący implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowski odnoszących się do znaków towarowych wprowadza zgodną z przedmiotową dyrektywą

Oferta podpisana

Oferta podpisana z użyciem algorytmu SHA-1 podlega odrzuceniu

W związku z elektronizacją zamówień publicznych pojawiają się kolejne problemy, które mogą skutecznie uniemożliwić Wykonawcom uzyskanie zamówienia. Od 18 października w postępowaniach o wartości przekraczającej progi unijne oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz Jednolity Europejski Dokument Zamówienia pod rygorem nieważności muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zmawiający zobowiązany jest do weryfikacji prawidłowości

lubię to

Przycisk „lubię to” – współadministrowanie danymi osobowymi

Wtyczka Facebook’a „lubię to” jest bardzo popularnym widżetem zamieszczanym na witrynach internetowych. Możliwość wyrażenia swoistej pozytywnej opinii czy też uznania dla prezentowanej treści udostępniania jest użytkownikom dużych i małych witryn WWW. Mogłoby się zdawać, iż tak niewielki powszechny przycisk, nie ma istotnego znacznie dla przetwarzania danych osobowych użytkowników portalu internetowego na którym zamieszczono przedmiotową wtyczkę.

Zmiana umowy

Zmiana umowy spółki komandytowej – a reprezentacja spółki z o.o. będącej komplementariuszem spółki komandytowej – w kontekście uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2018 r., sygn. akt III CZP 42/18.

W sprawie rozpatrywanej przez Sąd Okręgowy w Łodzi (sygn. akt XIII Ga 1087/17) pojawiło się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, a dotyczące kwestii czy w przypadku zmiany umowy spółki komandytowej, której wspólnikami jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek zarządu tej spółki, wymagana jest reprezentacja spółki z o.o. zgodnie z art. 210 § 1 KSH.

Rezygnacja członka zarządu

Rezygnacja członka zarządu w spółce kapitałowej – nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych

Zmiany wprowadzane ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244) będą dotyczyć m.in. nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych. Z dniem 1 marca 2019 r. zmianie ulegnie sposób składania rezygnacji przez członków zarządu w spółce z ograniczoną

split payment

Obowiązkowy split payment lada moment?

Komisja Europejska zgodziła się na wprowadzenie przez Polskę obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności dla niektórych branż (chodzi o 152 grup towarowych i usługowych według PKWiU) – opublikowano projekt decyzji w tej sprawie, który jeszcze musi zostać zaakceptowany przez Radę do spraw Gospodarczych i Finansowych. Zgoda obejmuje okres od marca 2019 r. do końca lutego 2022 r.

Odrzucenie skanu oferty podpisanego elektronicznie

Odrzucenie skanu oferty podpisanego elektronicznie

Elektronizacja zamówień publicznych budzi nadal sporo emocji i mimo że dotyczy głównie dużych postępowań unijnych sprawia nadal uczestnikom rynku zamówień publicznych wiele problemów. Kolejne nowelizacje ustawy Pzp z założenia miały ułatwiać proces ubiegania się o zamówienia, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorcą. Tymczasem, z każdą kolejną zmianą, z każdym nowym orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej, mnożą się

kopia certyfikatu rezydencji

W 2019 r. dla małych płatności wystarczy kopia certyfikatu rezydencji

Podatnicy dokonujący płatności na rzecz zagranicznych podmiotów z tytułu zakupu usług niematerialnych (np. doradczych, księgowych, prawnych itd.) obowiązani są do poboru podatku u źródła, chyba że umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta z państwem w którym siedzibę ma zagraniczny podmiot przewiduje zwolnienie z podatku – w takim przypadku w celu skorzystania ze zwolnienia podatnik

rozliczenia strat

W 2019 r. korzystniejsze zasady rozliczania straty

Od nowego roku podatnikom łatwiej rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł. Nowych zasad niestety nie można zastosować wobec strat powstałych w poprzednich latach – nowe przepisy mają zastosowanie tylko do strat powstałych w 2019 r. oraz w kolejnych latach. Do końca 2018 r. obowiązywała jedynie zasada, zgodnie z którą podatnik w