PRAWO PRACY

- prawo pracy to nie tylko obowiązki, ale także Twoje prawa -

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZEJ POMOCY

CHRONIMY INTERESY PRACOWNIKÓW

stoimy na straży przestrzegania praw pracowników

CHRONIMY INTERESY PRACODAWCÓW

pomagamy pracodawcom w ich codziennych obowiązkach

POMAGAMY ROZWIĄZYWAĆ SPORY PRACOWNICZE

niektóre konflikty i sprawy są tak skomplikowane, że muszą zostać rozstrzygane przez sąd bądź w drodze negocjacji

POMAGAMY W SPORZĄDZENIU PISM DO US, ZUS, SANEPIDU I INNYCH INSTYTUCJI

skutecznie chronimy interesy pracodawców i pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami

SPRAWDŹ CO DLA CIEBIE ZROBIMY

SPORZĄDZIMY NIEZBĘDNĄ DOKUMENTACJĘ PRACOWNICZĄ

zajmujemy się sporządzaniem np. umów o pracę, umów o zakazie działalności konkurencyjnej, regulaminów pracy, zapisów RODO

REPREZENTUJEMY PRZED SĄDEM

reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców

REPREZENTUJEMY PRZED INSTYTUCJAMI

reprezentujemy przed US, ZUS, SANEPIDEM i innymi organami

KILKA SŁÓW O PRAWIE PRACY

Prawo pracy reguluje relacje między pracownikami a pracodawcami oraz określa ich prawa i obowiązki. W Polsce, podstawowym aktem prawnym regulującym prawo pracy jest ustawa Kodeks pracy. Prawo pracy określa między innymi minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę, wymagania dotyczące warunków pracy, minimalny czas urlopu, zasady wypowiadania umowy o pracę, jak również regulacje dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w pracy. Pracodawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa pracy, a pracownicy mają prawo do bezpiecznych i godnych warunków zatrudnienia oraz do ochrony swoich praw w przypadku nieprawidłowości ze strony pracodawcy.

DLACZEGO MY

JESTEŚMY EKSPERTAMI

przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy wiele spraw pracowniczych

MAMY KLIENTÓW Z CAŁEJ POLSKI

nieważne czy jesteś z Warszawy, Łodzi, Katowic, Wrocławia, innego miasta lub miejscowości – skutecznie zajmiemy się Twoją sprawą

POMOGLIŚMY WIELU PRACOWNIKOM I PRACODAWCOM

chronimy interesy pracowników oraz pracodawców

PRZEMAWIA ZA NAMI WIELE SUKCESÓW

wygraliśmy kilkadziesiąt postępowań sądowych

POSIADAMY DUŻE DOŚWIADCZENIE

pomagamy zarówno pracownikom jak i pracodawcom, dlatego wiemy czego możesz się spodziewać przed sądem

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Umowa na czas nieokreślony i umowa na czas określony:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Umowa na okres próbny:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Należy jednak zauważyć,że te okresy wypowiedzenia mogą ulec zmianie w wyniku umów zbiorowych, indywidualnych porozumień między pracodawcą a pracownikiem lub przepisów prawa pracy. Ponadto, w przypadku naruszenia podstawowych obowiązków przez pracownika lub pracodawcę, umowa o pracę może być rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia.

W prawie polskim istnieje ochrona przed zwolnieniem ze względu na ciążę. Zgodnie z przepisami, pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę z pracownicą będącą w ciąży, chyba że zachodzą szczególne okoliczności.
Zwolnienie kobiety w ciąży może nastąpić tylko w przypadku, gdy istnieją wyjątkowe okoliczności, niezwiązane z ciążą, które uzasadniają rozwiązanie umowy o pracę. Takie okoliczności mogą obejmować np. poważne naruszenie obowiązków pracowniczych przez kobietę, upadłość pracodawcy lub likwidację miejsca pracy.
W praktyce, aby zwolnić kobietę w ciąży, pracodawca musi mieć ważne i uzasadnione przyczyny, które nie mają związku z ciążą. W przeciwnym razie, taka decyzja może być uznana za naruszenie praw pracowniczych.

W Polsce kobieta w ciąży ma prawo do dodatkowych uprawnień i ochrony na miejscu pracy. Poniżej przedstawiamy kilka istotnych uprawnień przysługujących kobietom w ciąży:

  1. Ochrona przed zwolnieniem: Kobieta w ciąży nie może być zwolniona ze swojej pracy, chyba że występują szczególne, niezwiązane z ciążą, okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę.
  2. Urlop macierzyński: Kobieta w ciąży ma prawo do urlopu macierzyńskiego, który wynosi 20 tygodni (czyli 6 tygodni przed przewidywanym terminem porodu i 14 tygodni po porodzie). Okres ten może być wydłużony w przypadku narodzin więcej niż jednego dziecka lub wystąpienia powikłań.
  3. Zakaz wykonywania niektórych prac: W czasie ciąży kobieta nie może być zmuszana do wykonywania prac, które mogą zagrażać jej zdrowiu lub zdrowiu dziecka, takich jak prace fizyczne lub narażające na szkodliwe substancje.
  4. Zwolnienia lekarskie: Kobieta w ciąży ma prawo do zwolnienia lekarskiego w przypadku wystąpienia stanu zdrowia, który uniemożliwia jej wykonywanie pracy.
  5. Ułatwienia w organizacji czasu pracy: Pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki pracy dla kobiet w ciąży, takie jak dostosowanie godzin pracy, przerw i trybu wykonywania obowiązków.
  6. Ochrona przed dyskryminacją: Kobieta w ciąży ma prawo do ochrony przed dyskryminacją w miejscu pracy z powodu ciąży. Pracodawca nie może dyskryminować pracownicy ani podejmować negatywnych działań wobec niej z powodu ciąży.

Te uprawnienia mają na celu zapewnienie ochrony kobietom w ciąży, ich zdrowiu i dobrostanowi, jak również zabezpieczenie praw ich dzieci. Ważne jest, aby kobiety w ciąży były świadome swoich praw i w przypadku naruszenia tych praw skonsultowały się z odpowiednimi organami nadzoru lub prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy.

W polskim prawie pracy istnieje możliwość zwolnienia dyscyplinarnego pracownika w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków wynikających z umowy o pracę lub przepisów prawa. Przewinienia pracownika, które mogą kwalifikować się na zwolnienie dyscyplinarne, mogą obejmować:

  1. Naruszenie obowiązków zawodowych: Poważne naruszenie obowiązków wynikających z umowy o pracę, regulaminu pracy lub innych dokumentów regulujących zasady wykonywania pracy w danym miejscu pracy. Przykładem może być stałe niedopełnianie obowiązków, nieprzestrzeganie instrukcji pracodawcy czy powtarzające się opóźnienia lub nieobecności bez uzasadnienia.
  2. Nieprawidłowe zachowanie: Zachowanie pracownika, które jest sprzeczne z zasadami uczciwości, lojalności wobec pracodawcy lub które szkodzi wizerunkowi firmy. Przykłady takiego zachowania to np. kradzież, oszustwo, znieważanie innych pracowników lub przełożonych, agresywne lub wulgarne zachowanie.
  3. Nadużycie uprawnień: Nadużywanie uprawnień lub pozycji służbowej w celu osiągnięcia korzyści osobistych lub szkodzenia pracodawcy. Przykłady to np. przyjmowanie łapówek, działalność konkurencyjna wobec pracodawcy bez zgody, wykorzystywanie informacji poufnych w celach osobistych.
  4. Praca pod wpływem substancji odurzających: Praca pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających, które mogą negatywnie wpływać na wydajność, bezpieczeństwo lub wizerunek firmy.

Warto zaznaczyć, że decyzja o zwolnieniu dyscyplinarnym powinna być dobrze uzasadniona i proporcjonalna do popełnionego przewinienia. Pracodawca musi przestrzegać określonych procedur i zasad postępowania, a pracownik ma prawo do obrony i odwołania się od takiej decyzji.

W każdym przypadku zwolnienia dyscyplinarnego zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy, aby omówić szczegółowe okoliczności i prawa pracownika w danej sytuacji.

Pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna w przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Przyczyny te mogą obejmować:

  1. Redukcję zatrudnienia lub likwidację miejsca pracy: Jeśli pracodawca podejmuje decyzję o redukcji zatrudnienia lub likwidacji stanowiska pracy, pracownikowi, którego umowa o pracę zostaje rozwiązana w wyniku tych działań, przysługuje odprawa pieniężna.
  2. Upadłość pracodawcy: W przypadku ogłoszenia upadłości pracodawcy, pracownikom, których umowy o pracę są rozwiązywane z powodu likwidacji firmy, przysługuje odprawa pieniężna.
  3. Zamknięcie zakładu pracy: Jeśli zakład pracy jest zamykany, a umowy o pracę pracowników są rozwiązywane w związku z tym zdarzeniem, przysługuje im odprawa pieniężna.

Wysokość odprawy pieniężnej zależy od określonych kryteriów, takich jak staż pracy pracownika, wysokość wynagrodzenia oraz przepisy zawarte w umowie zbiorowej lub indywidualnej umowie o pracę. Zazwyczaj odprawa wynosi pewną ilość średnich miesięcznych wynagrodzeń pracownika, ustaloną na podstawie obowiązujących przepisów lub porozumienia między pracodawcą a pracownikami lub ich przedstawicielami.

Warto zauważyć, że istnieją pewne przypadki, w których odprawa pieniężna nie jest wymagana, np. gdy pracownik jest winny ciężkiemu naruszeniu obowiązków lub gdy dobrowolnie zrezygnuje z pracy. Przepisy dotyczące odprawy pieniężnej mogą się różnić w zależności od przepisów prawa, umów zbiorowych i indywidualnych umów o pracę. Dlatego zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy w celu uzyskania dokładnych informacji i porad dotyczących odprawy pieniężnej.

Pracownikowi przysługuje umowa o pracę na czas nieokreślony w przypadku, gdy spełnione są określone warunki zatrudnienia. Poniżej przedstawiam te warunki:

  1. Zatrudnienie na czas nieokreślony jest standardem: W zasadzie umowa o pracę na czas nieokreślony jest podstawową formą zatrudnienia i powinna być stosowana jako reguła.
  2. Powtarzające się umowy na czas określony: łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż 33 miesiące lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż 3, uznaje się, że pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

TOMASZ MADEJCZYK
Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

EDYTA GŁOWIŃSKA
Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

KAROLINA SALSKA
Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Blog

Świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym a pomoc publiczna

Spis treści: Co to jest pomoc publiczna? Czym są usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym? Zasady udzielania pomocy publicznej podmiotom…