Tag: zatrudnienie

Zatrudnienie na umowę o pracę

Zatrudnienie na umowę o pracę nie może stanowić kryterium oceny ofert

                W kolejnych nowelizacjach ustawy Prawo zamówień publicznych, kładzie się szczególny nacisk na realizację przez system zamówień publicznych aspektów społecznych. Wyrazem powyższych dążeń jest m.in. przepis art. 29 a ustawy Pzp, który przewiduje, że Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o

Czytaj dalej

Zasady zatrudniania cudzoziemców

Zasady zatrudniania cudzoziemców

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców w dniu 14 marca 2017 roku, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. W projekcie nowelizacji ustawy określono nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do

Czytaj dalej