Tag: umowa

Kształtowanie umowy

Kształtowanie umowy z zachowaniem równości stron

Zamawiający powinien kształtować umowę z zachowaniem równowagi stron                Umowy zawierane z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego należą do umów, na które wykonawcy nie mają dużego wpływu. Większość umów ukształtowana jest z rażącym naruszeniem interesów wykonawców, a wszelkie próby wpływu na zmianę ich postanowień kończą się fiaskiem. Zwykle odpowiedź zamawiającego na pytania

Umowy zawarte z parabankiem

Umowy zawarte z parabankiem

Umowy zawarte z parabankiem obejmujące czynności zastrzeżone dla banków są ważne Artykuł 5 ust. 1 Prawa Bankowego zawiera katalog czynności bankowych, które zgodnie z ustępem 4 tegoż artykuł zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji banków. Wśród tych czynności ustawodawca zawarł między innymi udzielanie kredytów, prowadzenie innych rachunków bankowych czy przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub