Brak informacji o próbie podjęcia polubownego rozwiązania sporu w pozwie? Sąd skieruje sprawę do mediacji lub na spotkanie informacyjne

Jakie argumenty prezentują zwolennicy przeciwnego stanowiska?

Spis treści:

1. Od kiedy istnieje obowiązek informowania sądu o podjętej przez strony próbie polubownego rozwiązania sporu?

2. Jakie zmiany w przedmiotowej regulacji przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych innych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego?

3. Jakie będą konsekwencja za uchybienie obowiązkowi udzielenia informacji o podjęciu próby polubownego rozwiązania sprawy?

 

Od kiedy istnieje obowiązek informowania sądu o podjętej przez strony próbie polubownego rozwiązania sporu?

Ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązania sporów z dniem 01 stycznia 2016 r. polski ustawodawca wprowadził obowiązek informowania przez powoda we wnoszonym przez niego pozwie o tym, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązywania sporu, a w przypadku, gdy takich prób nie podjęto wyjaśnienia przyczyn ich niepodjęcia. [art. 187 § 1 pkt. 3 k.p.c.]

Jak wskazano ówcześnie w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej celem tego uregulowania było podniesienie wśród obywateli świadomości istnienia mediacji i innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów oraz zachęcenie i skłonienie stron do skorzystania z takiej alternatywny.

Jakie zmiany w przedmiotowej regulacji przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych innych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego?

Opublikowany w dniu 5 kwietnia 2024 r. projekt ustawy o zmianie niektórych innych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego przewiduje rozszerzenie powyższego obowiązku informacyjnego o obowiązek wskazania, kiedy i w jaki sposób strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu [nowy art. 187 § 1 pkt. 11 k.p.c.].

Jakie argumenty prezentują zwolennicy przeciwnego stanowiska?

Jakie będą konsekwencja za uchybienie obowiązkowi udzielenia informacji o podjęciu próby polubownego rozwiązania sprawy?

Zgodnie z projektowanym art. 1838 § 41 k.p.c. brak udzielenia informacji o próbie polubownego rozwiązania sprawy lub braku wskazania przyczyny niepojęcia tych rozmów skutkować będzie skierowaniem stron do mediacji lub wezwaniem ich do udziału w spotkaniu informacyjnym mającym na celu przedstawienie możliwych sposobów polubownego rozwiania sporu.

Skierowanie stron do mediacji lub na spotkanie informacyjne nie będzie dotyczyć wszystkich kategorii spraw, lecz następujących:

  • gospodarczych, z wyjątkiem spraw, o których mowa w art. 4582 1 pkt 11 i 12 k.p.c.;
  • innych niż sprawy gospodarcze, w których stroną jest przedsiębiorca;
  • z zakresu prawa pracy, za wyjątkiem spraw o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy;

Poza powyższą zmianą ustawodawca w projekcie ustaw o zmianie niektórych innych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego przesądził również o charakterze błędu polegającego na braku zawarcia informacji o próbie polubownego rozwiązania sporu wskazując w projektowanym art. 187 § 3 k.p.c., iż brak ten nie stanowi braku formalnego pisma procesowego uniemożliwiającego nadanie pismu biegu.