Jakie ograniczenia obowiązują samorządowców w zakresie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania udziałów w spółkach?

jednoosobowa spółka

WÓJT, BURMISTRZ, PREZYDENT MIASTA

Wójt, burmistrz, prezydent miasta, a działalność gospodarcza

Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne wyraźnie zakazuje wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta prowadzenia działalności gospodarczej. Nie tylko działalności na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, ale także zarządzanie taką działalnością lub pełnienie funkcji przedstawiciela czy pełnomocnika w prowadzeniu takiej działalności.

Wyjątek: nie dotyczy to rodzinnego gospodarstwa rolnego, a także pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania.

Wójt, burmistrz, prezydent miasta, a zatrudnienie w spółkach

Wójt, burmistrz i prezydent miasta nie może być także zatrudniony w spółkach, w których ponad
10 proc. udziału ma Skarb Państwa albo samorząd.

Nie może też być członkiem zarządu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej spółdzielni, z wyjątkiem rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowych.

Zakaz dotyczy również pełnienia funkcji członka zarządu fundacji prowadzących działalność gospodarczą.

Wójt, burmistrz, prezydent miasta, a udziały w spółkach handlowych

Włodarze miast i gmin nie mogą też posiadać w spółkach handlowych więcej niż 10 proc. akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego. Jeżeli posiada powinien w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia ślubowania zaprzestać prowadzenia biznesu albo zbyć posiadane udziały. Jeśli do tego nie dojdzie, zostaje uruchomiona procedura odwołania go ze stanowiska.

spółka akcyjna

RADNY RADY GMINY, RADNY RADY POWIATU, RADNY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

W przypadku radnych obowiązuje ogólny przepis zakazujący im podejmowania dodatkowych zajęć mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu.

Radny, a działalność gospodarcza

Zakazująca radnym gminy, powiatu, sejmiku województwa prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia jednostki samorządu terytorialnego, w której radzie zasiadają. Zakaz ten dotyczy tylko takiej działalności, która wykorzystuje mienie gminy, powiatu, województwa w której radzie lub sejmiku radny zasiada.

Radny, a zatrudnienie w spółkach

Radny nie może być również wspólnikiem spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego w której organie stanowiącym zasiada, zarządzać nią, czy być jej przedstawicielem lub jej pełnomocnikiem.

Jeśli zdarzy się sytuacja, w której radny prowadził taką działalność gospodarczą przed uzyskaniem mandatu, to zobowiązany jest do jej zaprzestania w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia ślubowania.

Niepodporządkowanie się temu wymogowi stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Radny, a udziały w spółkach handlowych

Radni nie mogą też posiadać pakietu większego niż 10 proc. udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem gminnych, powiatowych, wojewódzkich osób prawnych lub przedsiębiorstw, w których radzie lub sejmiku zasiada.

Radny powinien zbyć takie udziały lub akcje przekraczające ten pakiet przed pierwszą sesją rady gminy, powiatu, sejmiku województwa.

Jeżeli nie dokona zbycia posiadanych udziałów z mocy prawa udziały te nie dają radnemu uprawnień w spółce przez okres sprawowania mandatu i dwóch lat po jego wygaśnięciu.