Tag: odwołanie

Wymogi odwołania

Wymogi odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej

                Zakwestionowanie czynności podejmowanych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymaga wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Wnosząc odwołanie należy pamiętać nie tylko o sztywnych terminach na wniesienie odwołania, ale również wielu wymogach wskazanych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych i aktach wykonawczych. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca

Czytaj dalej

bez odwołań

Bez odwołań w usługach społecznych poniżej 750 000 euro

                Od początku wprowadzenia w/w przepisów, dotyczących usług społecznych wątpliwości budzi kwestia wnoszenia odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej w przypadku, gdy wartość tych postępowań jest mniejsza niż 750 000 euro. Urząd Zamówień Publicznych stoi na stanowisku, że wykonawcy uczestniczącemu w takim postępowaniu nie przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Odmienne stanowisko zajęła KIO w wyroku

Czytaj dalej

Odwołanie wobec czynności

Odwołanie wobec czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Ważne orzeczenie SN                 Art. 180 ust. 2 Pzp rozszerzony na mocy nowelizacji z lipca 2016 roku, przyznał uczestnikom postępowania możliwość wnoszenia odwołań na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty. Krajowa Izba Odwoławcza konsekwentnie odrzucała jednak odwołania, w których Wykonawcy kwestionowali wybór innej oferty z uwagi na zaniechanie wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia jego oferty. KIO twierdziła, że

Czytaj dalej

Złożenia odwołania od decyzji

Czy oferent którego oferta została odrzucona przez instytucję zamawiającą jest uprawniony do złożenia odwołania od decyzji o udzielenie zamówienia i o zwarciu umowy z innym oferentem którego oferta również powinna zostać odrzucona?

Powyższe zagadnienie stanowiło przedmiot rozważań austriackiego sądu administracyjnego (Verwaltungsgerichtshof) który ostatecznie zwiesił postępowanie i zwrócił się do Trybunały m.in. z następującym pytaniem prejudycjalnym: Czy, mając na względzie zasady sformułowane w wyroku […] z dnia 4 lipca 2013 r. [Fastweb (C-100/12, EU:C:2013:448)], art. 1 ust. 3 dyrektywy 89/665 należy interpretować w ten sposób, że oferentowi, którego

Czytaj dalej