Tag: odwołanie

Wymogi odwołania

Wymogi odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej

                Zakwestionowanie czynności podejmowanych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymaga wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Wnosząc…

bez odwołań

Bez odwołań w usługach społecznych poniżej 750 000 euro

                Od początku wprowadzenia w/w przepisów, dotyczących usług społecznych wątpliwości budzi kwestia wnoszenia odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej w przypadku,…

Odwołanie wobec czynności

Odwołanie wobec czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Ważne orzeczenie SN                 Art. 180 ust. 2 Pzp rozszerzony na mocy nowelizacji z lipca 2016 roku, przyznał uczestnikom postępowania…

Złożenia odwołania od decyzji

Czy oferent którego oferta została odrzucona przez instytucję zamawiającą jest uprawniony do złożenia odwołania od decyzji o udzielenie zamówienia i o zwarciu umowy z innym oferentem którego oferta również powinna zostać odrzucona?

Powyższe zagadnienie stanowiło przedmiot rozważań austriackiego sądu administracyjnego (Verwaltungsgerichtshof) który ostatecznie zwiesił postępowanie i zwrócił się do Trybunały m.in. z…