Kategoria: Prawo

Centralny system faktur

Krajowy System e-Faktur

Od 1 października 2021 r. podatnicy będą mieli możliwość wystawiania elektronicznych faktur VAT w formacie ustrukturyzowanym, które będą trafiały do Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF). Według zapowiedzi, korzystanie z systemu do końca 2022 r. będzie dobrowolne. Stosowanie faktur ustrukturyzowanych będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury, np. poprzez zaakceptowanie stosownego komunikatu w aplikacji e-Mikrofirma lub samego

Czytaj więcej

orzeczenie w zakresie podatku od usług

Brazylia: precedensowe orzeczenie w zakresie podatku od usług

W wyroku z 24.03.2021 r. I Sekcja Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości (STJ) ujednoliciła interpretację gwarantującą nieprofesjonalnym przedsiębiorstwom prawo do stałego systemu opodatkowania ISSQN (podatek od usług), niezależnie od przyjętej formy korporacyjnej. Od czasu publikacji dekretu z mocą ustawy nr 406/68 świadczenie usług w formie pracy osobistej (m.in. w medycynie, prawie i księgowości) podlega ISSQN w oparciu

Czytaj więcej

PKWIU

PKWiU usługi nie jest konieczne do wydania interpretacji podatkowej

Do wydania interpretacji podatkowej wystarczy sam opis usługi. Fiskus nie może domagać się od podatnika określenia i podania numeru PKWiU i uzależniać od tego udzielenia odpowiedzi. Takie wnioski wynikają z wyroku NSA z 19.02.2021 r. (sygn. II FSK 2441/20). Wyrok dotyczył wykładni art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

Czytaj więcej

podatek od nieruchomości

Trybunał Konstytucyjny: automatycznie wyższy podatek od nieruchomości dla przedsiębiorcy niekonstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24.02.2021 r. (sygn. akt SK 39/19) orzekł, że w odniesieniu do podatku od nieruchomości, wyższa stawka podatku dla nieruchomości, które są posiadane przez przedsiębiorca, ale nie są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, jest niezgodna z Konstytucją. Problem dotyczył automatycznego kwalifikowania nieruchomości, będących w posiadaniu osoby fizycznej prowadzącej

Czytaj więcej

Fundacje rodzinne

Projekt ustawy o fundacjach rodzinnych – już w konsultacjach publicznych

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów, to II kwartał 2021 r., a wejście ustawy w życie – 1 stycznia 2022 r. Jest to zupełnie nowy wehikuł prawny na gruncie polskiego prawa – fundacja rodzinna będzie mogła

Czytaj więcej

Zakres zastosowania ustawy covidowej

Zakres zastosowania ustawy covidowej do umów o zamówienia publiczne

Urząd Zamówień Publicznych opublikował w dniu 25.03.2021r. opinię pt. „Dopuszczalność zastosowania art. 15r oraz art. 15r1 ustawy o COVID-19 (w aktualnym brzmieniu) do umów o zamówienie publiczne zawieranych przed wejściem w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.” Zgodnie z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z

Czytaj więcej

Fundacje rodzinne

Fundacje rodzinne – nowe narzędzie planowania sukcesji w firmie w 2021 r. cz. 2

Jak wskazaliśmy w poprzednim wpisie, w ciągu najbliższych tygodni rząd ma przedstawić projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Jest to zupełnie nowy wehikuł prawny na gruncie polskiego prawa, natomiast w wielu krajach stanowi podstawowy element planowania sukcesji rodzinnej majątku. Kontynuując poprzedni wpis, według założeń fundacja rodzinna będzie wyposażona we własny majątek, wnoszony w ramach funduszu założycielskiego

Czytaj więcej

upadłość konsumencka

Czy jednoosobowi przedsiębiorcy lub wspólnicy spółek osobowych, nieprowadzący działalności gospodarczej, mogą ogłosić upadłość konsumencką?

Zasadą jest, że przepisy ustawy Prawo upadłościowe stosuje się do przedsiębiorców. Status przedsiębiorcy winien być ustalany w oparciu o definicję zawartą w kodeksie cywilnym, iż przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Przepisy o upadłości przedsiębiorców stosuje

Czytaj więcej

Fundacje rodzinne

Fundacje rodzinne – nowe narzędzie planowania sukcesji w firmie w 2021 r. cz. 1

W ciągu najbliższych tygodni rząd ma przedstawić projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Jest to zupełnie nowy wehikuł prawny na gruncie polskiego prawa, natomiast w wielu krajach stanowi podstawowy element planowania sukcesji rodzinnej majątku. Fundacja rodzinna może stać się właścicielem przedsiębiorstwa, udziałów w spółach, papierów wartościowych, a także nieruchomości i ruchomości. Zysk wypracowany przez majątek należący

Czytaj więcej

nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych

Zamówienia na usługi społeczne w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

                Nowe Prawo zamówień publicznych odmiennie reguluje sposób udzielania zamówień na usługi społeczne. Zamówienia na usługi społeczne zostały zdefiniowane w art. 7 pkt 34 nowego Pzp, który stanowi, że należy przez nie rozumieć zamówienia klasyczne lub zamówienia sektorowe, na usługi wymienione odpowiednio w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE. Są

Czytaj więcej