Kategoria: Prawo

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

Projekt ustawy wprowadzający elektroniczny wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT (tzw. „biała lista”) znajduje się już na etapie prac sejmowych. Zgodnie z projektem rejestr podatników ma zostać udostępniony od 1 września 2019 r. Jak zapisano w uzasadnieniu projektu, celem ustawy jest dalsze uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału uczciwych podatników w

Przekształcenie spółki

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową – zmiany

W ramach podpisanego przez Prezydenta w dniu 29.11.2018 r. tzw. pakietu MŚP tj. ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym dokonano zmiany art. 571 ksh. Zgodnie z jego brzmieniem sprzed nowelizacji „przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową następuje, jeżeli oprócz

Kasy fiskalne

Kasy fiskalne online przyspieszają

W ostatnich dniach przyspieszyły prace sejmowe nad rewolucją związaną z wprowadzeniem obowiązkowych kas fiskalnych online. Projekt początkowo miał zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., jednak nadal znajduje się na etapie 1 czytania w Sejmie. Nową proponowaną datą wejścia w życie projektu jest 1 maj 2019 r. Zmiany mają zostać wprowadzone przepisami projektu ustawy o

Podpisy z algorytmem SHA-1

Podpisy z algorytmem SHA-1 jednak ważne

W dniu 7 grudnia 2019 r. na naszym blogu pisaliśmy, że oferta podpisana bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym z użyciem algorytmu SHA-1 podlega odrzuceniu. Powyższe wynikało z wykładni przyjętej w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 grudnia 2018 r., sygn. akt: KIO 2428/18. Wyrok krytykowany niemal przez wszystkie środowiska, dlatego na reakcję nie trzeba było

Przywrócenie do pracy pracownika

Przywrócenie do pracy pracownika objętego ochroną przedemerytalną – art. 50 § 3 k.p. niezgodny z Konstytucją

                W dniu 11 grudnia 2018 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok, w którym orzekł, że art. 50 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.) w zakresie, w jakim nie przyznaje pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną wynikającą z art. 39 tej ustawy, któremu

odmowa wydania interpretacji

Organ nie może odmówić wydania interpretacji podatkowej ze względu na to, że wniosek jest zbyt skomplikowany

Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 3 października 2018 r. (sygnatura akt sprawy I SA/Ol 449/18) kategorycznie wykluczone jest aby organ wymagał od wnioskodawcy modyfikacji opisu stanu faktycznego sprawy oraz postawionego przez wnioskodawcę pytania według własnego uznania, tak aby zrezygnował z poszczególnych elementów wniosku. Organ pierwotnie odmawiając wydania interpretacji podatkowej argumentował,

definicja znaku towarowego

Nowa definicja znaku towarowego

Przyjęty przez Sejm w dniu 17 stycznia 2019 r. projekt nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej (projekt skierowano do dalszych prac w Senacie) stanowiący implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowski odnoszących się do znaków towarowych wprowadza zgodną z przedmiotową dyrektywą

split payment

Obowiązkowy split payment lada moment?

Komisja Europejska zgodziła się na wprowadzenie przez Polskę obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności dla niektórych branż (chodzi o 152 grup towarowych i usługowych według PKWiU) – opublikowano projekt decyzji w tej sprawie, który jeszcze musi zostać zaakceptowany przez Radę do spraw Gospodarczych i Finansowych. Zgoda obejmuje okres od marca 2019 r. do końca lutego 2022 r.

Odrzucenie skanu oferty podpisanego elektronicznie

Odrzucenie skanu oferty podpisanego elektronicznie

Elektronizacja zamówień publicznych budzi nadal sporo emocji i mimo że dotyczy głównie dużych postępowań unijnych sprawia nadal uczestnikom rynku zamówień publicznych wiele problemów. Kolejne nowelizacje ustawy Pzp z założenia miały ułatwiać proces ubiegania się o zamówienia, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorcą. Tymczasem, z każdą kolejną zmianą, z każdym nowym orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej, mnożą się

kopia certyfikatu rezydencji

W 2019 r. dla małych płatności wystarczy kopia certyfikatu rezydencji

Podatnicy dokonujący płatności na rzecz zagranicznych podmiotów z tytułu zakupu usług niematerialnych (np. doradczych, księgowych, prawnych itd.) obowiązani są do poboru podatku u źródła, chyba że umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta z państwem w którym siedzibę ma zagraniczny podmiot przewiduje zwolnienie z podatku – w takim przypadku w celu skorzystania ze zwolnienia podatnik