Kategoria: Prawo

odmowa wydania interpretacji

Organ nie może odmówić wydania interpretacji podatkowej ze względu na to, że wniosek jest zbyt skomplikowany

Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 3 października 2018 r. (sygnatura akt sprawy I SA/Ol 449/18) kategorycznie wykluczone jest aby organ wymagał od wnioskodawcy modyfikacji opisu stanu faktycznego sprawy oraz postawionego przez wnioskodawcę pytania według własnego uznania, tak aby zrezygnował z poszczególnych elementów wniosku. Organ pierwotnie odmawiając wydania interpretacji podatkowej argumentował,

definicja znaku towarowego

Nowa definicja znaku towarowego

Przyjęty przez Sejm w dniu 17 stycznia 2019 r. projekt nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej (projekt skierowano do dalszych prac w Senacie) stanowiący implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowski odnoszących się do znaków towarowych wprowadza zgodną z przedmiotową dyrektywą

split payment

Obowiązkowy split payment lada moment?

Komisja Europejska zgodziła się na wprowadzenie przez Polskę obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności dla niektórych branż (chodzi o 152 grup towarowych i usługowych według PKWiU) – opublikowano projekt decyzji w tej sprawie, który jeszcze musi zostać zaakceptowany przez Radę do spraw Gospodarczych i Finansowych. Zgoda obejmuje okres od marca 2019 r. do końca lutego 2022 r.

Odrzucenie skanu oferty podpisanego elektronicznie

Odrzucenie skanu oferty podpisanego elektronicznie

Elektronizacja zamówień publicznych budzi nadal sporo emocji i mimo że dotyczy głównie dużych postępowań unijnych sprawia nadal uczestnikom rynku zamówień publicznych wiele problemów. Kolejne nowelizacje ustawy Pzp z założenia miały ułatwiać proces ubiegania się o zamówienia, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorcą. Tymczasem, z każdą kolejną zmianą, z każdym nowym orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej, mnożą się

kopia certyfikatu rezydencji

W 2019 r. dla małych płatności wystarczy kopia certyfikatu rezydencji

Podatnicy dokonujący płatności na rzecz zagranicznych podmiotów z tytułu zakupu usług niematerialnych (np. doradczych, księgowych, prawnych itd.) obowiązani są do poboru podatku u źródła, chyba że umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta z państwem w którym siedzibę ma zagraniczny podmiot przewiduje zwolnienie z podatku – w takim przypadku w celu skorzystania ze zwolnienia podatnik

rozliczenia strat

W 2019 r. korzystniejsze zasady rozliczania straty

Od nowego roku podatnikom łatwiej rozliczyć stratę, jeżeli ta nie przekracza wysokości 5 mln zł. Nowych zasad niestety nie można zastosować wobec strat powstałych w poprzednich latach – nowe przepisy mają zastosowanie tylko do strat powstałych w 2019 r. oraz w kolejnych latach. Do końca 2018 r. obowiązywała jedynie zasada, zgodnie z którą podatnik w

unikaniu opodatkowania

Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania: od 2019 r. znika limit 100 tys. zł

Od 2019 r. znika ograniczenie, zgodnie z którym organy podatkową mogą zastosować klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania tylko do takich transakcji, w przypadku których korzyść podatkowa przekroczyła kwotę 100 tys. zł. Innymi słowy urząd skarbowy będzie mógł podważyć jako tzw. niedozwoloną optymalizację wszystkie transakcje podatników, bez względu na skalę – w teorii nawet w sytuacji, gdy

Wzrost minimalnego wynagrodzenia

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę

W dniu 19 września 2018 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. Od dnia 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2250 zł brutto. Od dnia 1 stycznia 2019

Zestaw promocyjny

NSA: Zestaw promocyjny nie stanowi niedozwolonej optymalizacji podatkowej

Przedsiębiorca oferując klientom promocyjne zestawy składające się z wielu produktów może odrębnie naliczyć VAT od każdej pozycji na paragonie (wyrok NSA z 02.10.2018 r. sygn. akt I FSK 1723/16). Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem fiskusa, że w takiej sytuacji podatnik powinien odprowadzić VAT według jednej stawki (najczęściej 23%) od całej ceny zestawu. Sprawa sądowa

tajemnica przedsiębiorstwa

Nazwa podmiotu na zasobach, którego polega Wykonawca jako tajemnica przedsiębiorstwa

                Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.