Kategoria: Prawo

Zmiany w prawie obligacji komunalnych od dnia 1 lipca 2019 roku

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2019 roku niektórych przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. z 2018 r., poz. 2243) dojdzie do istotnych zmian w procedurze emisji obligacji komunalnych. Najważniejsze z wprowadzanych zmian dotyczą m.in.:

zwrot kosztów

Zwrot kosztów prywatnej ekspertyzy cesjonariusza – tylko gdy jest ona niezbędna do efektywnego dochodzenia odszkodowania – uchwała składu 7 sędziów SN

W zapadłej w dniu 29 maja 2019 r. Uchwale składu 7 sędziów SN, Sądowi Najwyższemu przyszło zmierzyć się z zagadnieniem prawnym przedstawionym przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, którego celem było rozstrzygnięcie czy cesjonariuszowi nabywającemu od poszkodowanego cedenta wierzytelność odszkodowawczą dotyczącą szkody komunikacyjnej przysługuje w ramach przelanej wierzytelności odszkodowawczej zwrot kosztów zleconej przez ten podmiot osobie

Rząd przyjął projekty nowelizacji ustawy o VAT

Ledwie poznaliśmy projekt wprowadzający obowiązkowy split payment dla niektórych branż od 1 września 2020 r., a na horyzoncie pojawiły się nowe zmiany w ustawie w o VAT. Dwa projekty ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw (Ordynacji podatkowej, Prawa energetycznego) mają na celu zastąpienie deklaracji VAT plikami JPK, a

Badanie trzeźwości pracowników – zapowiadane stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi możliwości przeprowadzania badania trzeźwości pracowników przez pracodawcę Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiada wydanie jednolitego stanowiska w tym zakresie. Niestety informacje o tym, że UODO opublikuje swój pogląd na przedstawiony problem pojawiają się już od paru tygodni, a wiążących informacji nadal nie ma. Dotychczasowe stanowisko Urzędu jest takie, że jedyną

Problemy techniczne ze składaniem ofert elektronicznych

                Elektronizacja w postępowaniach powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych stała się faktem. Wykonawcom przysparza ona jeszcze wiele problemów technicznych. Problemy techniczne, zwłaszcza w kontekście jednego z ostatnich wyroków Krajowej Izby Odwoławczej nie zawsze usprawiedliwiają jednak Wykonawców. W wyroku z dnia 18 kwietnia 2018 r.

piramida finansowa

Planowane zmiany w kodeksie karnym – nowy typ występku związanego z tworzeniem piramid finansowych

Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Zespołu roboczego ds. analizy istotnych zagrożeń bezpieczeństwa oraz interesów konsumentów i państwa w sferze gospodarczej i finansowej nad  zmianą Kodeksu Karnego mającą na celu wprowadzenie odrębnego występku regulującego odpowiedzialność karną za tworzenie tzw. piramid finansowych. Piramida finansowa znana jako schemat Ponziego jest organizacją, której celem jest pozyskanie jak największej liczby uczestników,

Prawo do wyjaśnienia oceny zdolności kredytowej

Goszcząca na łamach serwisu „Ustawa wdrażająca RODO” swoim zakresem objęła również sektor bankowy wprowadzając nowe regulacja oraz zmieniając obowiązujące przepisy prawne. Jednym z nowo dodanych przepisów prawnych jest art. 70a ustawy prawo bankowe, przyznający osobom fizycznym, prawnym oraz jednostką organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, lecz posiadającym zdolność prawną ubiegającym się o kredyt, uprawnienie do pozyskania informacji/wyjaśnień

Strata lub mniejszy zysk spółki a wypłata zaliczki na poczet dywidendy.

Ustawodawca ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 poz. 2244) dodał §  11 do art. 195 Kodeksu Spółek Handlowych w brzmieniu: „§  11.  W przypadku gdy w danym roku obrotowym zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy została wypłacona wspólnikom, a spółka odnotowała stratę

Podarunki dla pracowników wprawdzie nie podlegają PIT, ale też nie są kosztem podatkowym

Interpretacja dotyczyła spółki z o.o., która z okazji jubileuszu działalności zamierzała obdarować swoich pracowników kartami podarunkowymi, uprawniającymi do zakupów w określonych punktach handlowych. Spółka podkreślała, że upominki nie stanowią dodatkowej gratyfikacji za wykonaną pracę, ale stanowią jedynie uczczenie jubileuszu spółki i podkreślenie roli pracowników w całokształcie działalności. Przekazanie kart podarunkowych miało się odbyć niezależnie od

Projekt nowelizacji „ustawy deweloperskiej” – Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

W projekcie ustawy o ochronie nabywców lokali projektodawca zaproponował instytucję Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Zgodnie z art. 45 projektu ustawy Deweloperski Fundusz Gwarancyjny ( dalej jako Fundusz ) stanowi wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Środki Funduszu mają pochodzić m.in. ze składek należnych od deweloperów i roszczeń regresowych. Podstawą wyliczenia wysokości składki na Fundusz jest wartość wpłaty