Kategoria: Prawo

biznes w nigerii

Decyzje dyrektorów w Nigeryjskiej spółce ltd.

Za decyzje podejmowane w spółce odpowiedzialni są Dyrektorzy lub Akcjonariusze, w zależności od przypadku. Akcjonariusze podejmują decyzje jako właściciele firmy, podczas gdy dyrektorzy podejmują decyzje jako menedżerowie spółki. Decyzje dyrektorów Dyrektorzy podejmują decyzje dotyczące codziennego prowadzenia firmy. Wiele decyzji mających wpływ na spółkę może być podejmowanych samodzielnie na podstawie decyzji zarządu. Dyrektorzy podejmują decyzje w

Czytaj dalej

Wizja lokalna

NOWELIZACJA FIŃSKIEJ USTAWY O WSPÓŁPRACY– CZĘŚĆ 3

Reprezentacja pracowników w ładzie korporacyjnym Trzecią reformą jest transpozycja przepisów dotyczących reprezentacji pracowniczej w ładzie korporacyjnym. Obecnie przepisy te zawarte są w ustawie o przedstawicielstwie administracyjnym (725/1990). Celem nowej ustawy o współpracy jest dodanie wymogu jakościowego dla reprezentacji pracowników zarówno ustawowej, jak i kontraktowej. Zgodnie z proponowaną nową ustawą reprezentacja pracowników powinna odbywać się w

Czytaj dalej

nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych

Nowe rozporządzenia do ustawy Prawo zamówień publicznych

W Dzienniku Ustaw RP zostały ogłoszone trzy nowe rozporządzenia do ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), wydane kolejno na podstawie art. 34 ust. 2, art. 82 ust. 4 i art. 103 ust. 4. Rozporządzenie wydane na podstawie art. 34 ust.

Czytaj dalej

Badania trzeźwości pracowników

Badanie trzeźwości pracowników

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Projekt zakłada istotne zmiany w zakresie przeprowadzania kontroli trzeźwości wśród pracowników. W uzasadnieniu wskazano, że proponowane rozwiązania zmierzają przede wszystkim do umożliwienia pracodawcom – w uzasadnionych przypadkach – wprowadzenia  prewencyjnej, wyrywkowej kontroli pracowników na obecność alkoholu

Czytaj dalej

Komplementariusz

Kara umowna bez maksymalnego limitu

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2021 r. III CZP 16/21 Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. kara umowna należna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego powinna zostać określona jako obowiązek zapłaty określonej sumy pieniężnej.  W wyroku Sądu Najwyższego zapadłym w dniu 22 października 2015 r. sygn. akt. IV CSK 687/14

Czytaj dalej

visa

Wiza jako podstawa pobytu cudzoziemca w Polsce

Wiza jest jednym z dokumentów uprawniających do legalnego wjazdu, przejazdu lub pobytu przez określony czas w danym kraju przez cudzoziemca. Stanowi ona alternatywę dla zezwolenia na pobyt czasowy. Konieczność posiadania wizy jest zależne od danego państwa – w Polsce jest ona wymagana, jeżeli czas pobytu przekraczać będzie dopuszczalny okres przewidziany dla tzw. ruchu bezwizowego. W

Czytaj dalej

zakaz karalności

Wymóg niekaralności osób zasiadających w organach spółek kapitałowych

Art. 18 kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.) przewiduje wymogi zastrzeżone dla możliwości pełnienia funkcji w organach spółek kapitałowych, które stosuje się również do członka zarządu spółki partnerskiej oraz członka rady nadzorczej spółki komandytowo-akcyjnej. Wymogi są sformułowane zarówno od strony pozytywnej, jak i negatywnej. Podstawową zasadą jest iż członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem

Czytaj dalej

Polski Ład

Estoński CIT 2.0 – czy warto wybrać ten sposób rozliczeń w 2022 r.?

Ryczałt od spółek (potocznie nazywany „estońskim CIT”) nie doczekał się dotychczas popularności wśród polskich przedsiębiorstw. Ryczałt od spółek w wersji funkcjonującej w pierwszym roku obowiązywania, tj. w 2021 r. wiązał się z szeregiem niedogodności i niebezpieczeństw, między innymi: Wymóg ponoszenia corocznych nakładów inwestycyjnych na określonym poziomie; Maksymalny pułap przychodów spółki, którego przekroczenie powodowało „domiar” podatku;

Czytaj dalej

sprawozdania finansowe

Zmiany w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych w 2022 r.

W dniu 1 stycznia 2022 roku a więc już za kilkanaście dni wchodzi zmiana ustawy o rachunkowości zmieniającą zasady podpisywania sprawozdań finansowych. Wprowadzona zmiana upraszcza podpisywanie sprawozdań finansowych jednostek kierowanych przez organy wieloosobowe. Nie będzie wymagane, tak jak dotychczas, podpisanie sprawozdania w przypadku: spółki jawnej – wspólników prowadzących sprawy spółki, spółki partnerskiej – wspólników prowadzących

Czytaj dalej

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie podczas epidemii COVID

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie podczas epidemii COVID-19

Zgodnie z art. 31zy (1) ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w czasie epidemii ograniczona obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W sytuacji złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie przed 18.04.2020 r. i nie wydania przed tą datą pozwolenia na użytkowanie

Czytaj dalej