UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

- zabezpieczenie zarządzających -

JAKIE KORZYŚCI PRZEMAWIAJĄ ZA ZŁOŻENIEM WNIOSKU O UPADŁOŚĆ W TERMINIE?

UNIKNIĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI

umożliwia członkowi zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uwolnienie się od odpowiedzialności za zobowiązania niewypłacalnej spółki z o.o.

UNIKNIĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZALEGŁOŚCI PODATKOWE

umożliwia członkowi zarządu spółki kapitałowej uwolnienie się od odpowiedzialności za zaległości podatkowe niewypłacalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, prostej spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji

UNIKNIĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

pozwoli uniknąć członkom zarządu albo likwidatorom odpowiedzialności karnej za niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki handlowej

ZASPOKOJENIE WIERZYCIELI

pozwoli zaspokoić wierzycieli z majątku niewypłacalnego podmiotu i doprowadzi do umorzenia pozostałych wierzytelności

CO DLA CIEBIE ZROBIMY

SPRAWDZIMY WARUNKI

bezpłatnie przeanalizujemy czy Twoja sytuacja nadaje się do przeprowadzenia postępowania upadłościowego

WYJAŚNIMY WĄTPLIWOŚCI

wytłumaczymy Ci krok po kroku wszelkie kwestie związane z postępowaniem upadłościowym

PRZYGOTUJEMY NIEZBĘDNE DOKUMENTY

przygotujemy niezbędne dokumenty i będziemy Cię wspierać przez całe postępowanie upadłościowe

KTO SKORZYSTA

Prowadzenie działalności gospodarczej może przechodzić przez różne etapy: od rynkowego sukcesu, poprzez stabilizację rynkowej pozycji, po czasowe lub trwałe ponoszenie strat. Często jedno zdarzenie, w postaci zatoru płatniczego od kluczowego kontrahenta i brak płynności finansowej, może spowodować lawinę niekorzystnych następstw o nieodwracalnych skutkach, finalnie prowadzących do stanu niewypłacalności przedsiębiorcy.

Stan niewypłacalności

Stan niewypłacalności powstaje, gdy utracono zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, np. opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące lub gdy zobowiązania pieniężne spółki przekraczają wartość jej majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Obowiązek zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości

Niewiele osób prowadzących działalność gospodarczą ma świadomość, iż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, ciąży na nich nie tylko prawo, co obowiązek zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości. Istnieje również zakaz wybiórczego zaspokajania wierzycieli, którzy powinni być zaspokojeni po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego.

Konsekwencje niezłożenia wniosku w terminie

Niewiedza lub świadome ignorowanie tego obowiązku zgłoszenia w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości, może spowodować bardzo dotkliwe finansowe konsekwencje dla osób reprezentujących przedsiębiorcę, ponieważ za zobowiązania oraz zaległości podatkowe spółek, członkowie jej zarządu odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem.

Z powyższych względów tak ważne jest zdiagnozowanie wystąpienia stanu niewypłacalności przedsiębiorcy oraz skuteczne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w odpowiednim terminie.

DLACZEGO MY

JESTEŚMY RENOMOWANĄ KANCELARIĄ

jesteśmy renomowaną Kancelarią Prawną z ugruntowaną pozycją na rynku

MAMY KLIENTÓW Z CAŁEJ POLSKI

nieważne czy jesteś z Warszawy, Łodzi, Katowic, Wrocławia, innego miasta lub miejscowości – skutecznie zajmiemy się Twoją sprawą

POSIADAMY DUŻE DOŚWIADCZENIE

mamy duże doświadczenie w procedowaniu postępowań o ogłoszenie upadłości

POMOGLIŚMY WIELU PRZEDSIĘBIORCEM

pomogliśmy już kilkudziesięciu przedsiębiorcom

JESTEŚMY EKSPERTAMI

jesteśmy doskonale przygotowani merytorycznie

PODCHODZIMY INDYWIDUALNIE DO KAŻDEJ SPRAWY

od początku zajmiemy się Twoją sprawą indywidualnie i profesjonalnie

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Postępowanie upadłościowe przedsiębiorcy to postępowanie, które powinno zostać zainicjowane, gdy przedsiębiorca jest w stanie niewypłacalności, czyli gdy utracił możliwość regulowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a w przypadku spółek – także gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. Upadłość zmierza do zlikwidowania majątku przedsiębiorcy i zaspokojenia jego wierzycieli. Co ważne, w przypadku problemów finansowych, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w odpowiednim terminie może zwolnić osoby reprezentujące spółkę kapitałową z odpowiedzialności za niektóre długi spółki.

Tak naprawdę im wcześniej tym lepiej. Gdy pojawiają się pierwsze symptomy nadchodzącej niewypłacalności, należy dokładnie zdiagnozować sytuację finansową firmy. Gdy bowiem wystąpi już stan niewypłacalności, wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy powinien zostać złożony w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tego stanu. Złożenie wniosku po upływie tego terminu nie zwolni reprezentantów spółki kapitałowej z odpowiedzialności za długi spółki.

Upadłość przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną pozwala umorzyć niezaspokojone z masy upadłości zobowiązania. W przypadku spółek kapitałowych, w porę zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości pozwala uniknąć odpowiedzialności za długi spółki. Z punktu widzenia wierzycieli, upadłość firmy ma na celu sprawiedliwe zaspokojenie wierzycieli z pozostałego majątku przedsiębiorcy.

Postępowanie upadłościowe rozpoczyna się od złożenia wniosku. Aby przygotować kompletny wniosek o ogłoszenie upadłości, należy zgromadzić informacje i dokumenty dotyczące firmy, takie jak np. aktualny wykaz majątku z jego szacunkową wyceną, bilans sporządzony na 30 dni przed złożeniem wniosku, spis wierzycieli, oświadczenie o spłatach wierzytelności i długów z ostatnich 6 miesięcy, spis podmiotów zobowiązanych wobec wnioskodawcy, wykaz tytułów egzekucyjnych i wykonawczych i inne. Wniosek należy opłacić opłatą sądową w kwocie 1000 zł, a także należy załączyć dowód uiszczenia zaliczki na wydatki w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego.

Czas trwania postępowania upadłościowego jest bardzo zróżnicowany. Samo rozpoznanie wniosku powinno nastąpić w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, ale w praktyce trwa to nieco dłużej. Natomiast właściwe postępowanie upadłościowe trwa od kilku do nawet kilkudziesięciu miesięcy. Czas trwania postępowania jest głównie zależny od wielkości masy upadłości do zlikwidowania oraz od liczby wierzycieli.

Skorzystanie z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego przy złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy jest dobrym pomysłem. Składanie wniosku odbywa się bowiem poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych, po którym doradcy restrukturyzacyjni poruszają się sprawnie, w przeciwieństwie do osób niezaznajomionych z tym systemem. Nadto wniosek wymaga podania szeregu szczegółowych informacji, które dla osób niebędących praktykami prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego mogą być niejasne. Doradcy restrukturyzacyjni nie powinni mieć jednak problemu z jego prawidłowym sporządzeniem.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

TOMASZ MADEJCZYK
Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

DAWID ĆWIKLAK
RADCA PRAWNY

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

ŁUKASZ KLIMCZAK
Adwokat / Doradca Restrukturyzacyjny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Blog

upadłość konsumencka

Upadłość czy restrukturyzacja spółki z o.o. – co wybrać?

Co wybrać: upadłość czy restrukturyzację? W praktyce obrotu gospodarczego zdarza się, iż przedsiębiorca, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest w stanie…

Układ częściowy

Ile potrzeba głosów, aby przegłosować układ

Znaczenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym Zawarcie układu to kluczowy moment każdego postępowania restrukturyzacyjnego. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości…