POLSKA FUNDACJA RODZINNA

- sukcesja i korzyści podatkowe -

DLACZEGO WARTO

OCHRONISZ RODZINNY MAJĄTEK

fundacja posiada majątek odrębny od majątku fundatora

POMNOŻYSZ MAJĄTEK FUNDACJI

fundacja rodzinna korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego

WYPŁACISZ KORZYSTNIE ŚWIADCZENIA

korzystne opodatkowanie świadczeń wypłaconych na rzecz beneficjentów fundacji

CO DLA CIEBIE ZROBIMY

OCENIMY TWOJĄ SYTUACJĘ

sprawdzimy, czy w twoim przypadku fundacja rodzinna jest dobrym rozwiązaniem

ZAPLANUJEMY STATUT FUNDACJI

ustalimy twoje potrzeby i wskażemy możliwe rozwiązania

PRZEPROWADZIMY CAŁY PROCES

przygotujemy dokumenty i zarejestrujemy fundację rodzinną

OCHRONA RODZINNEGO MAJĄTKU Z KORZYŚCIAMI PODATKOWYMI

Polska fundacja rodzinna to obowiązująca od 22 maja 2023 r. nowa instytucja prawna służąca gromadzeniu rodzinnego majątku i pozwalająca na zatrzymywanie go w kraju na wiele pokoleń. Fundacja rodzinna ma stanowić instrument akumulacji polskiego kapitału i budowy silnych marek. Ponadto fundacja rodzinna oferuje również korzyści podatkowe, polegające m. in. na odroczeniu opodatkowania.

Fundacja rodzinna może być założona przez więcej niż jedną osobę, w tym także przez osoby niespokrewnione. Fundacja może być utworzona w akcie założycielskim lub w testamencie, sporządzanych w formie aktu notarialnego. Fundacja ustanawiana na podstawie testamentu będzie może mieć tylko jednego fundatora. Majątek fundacji rodzinnej powstały na skutek wyposażenia jej przez fundatora stanowi fundusz założycielski, którego wartość nie może być niższa niż 100 tys. zł.

Główną korzyścią polskiej fundacji rodzinnej jest ochrona majątku rodzinnego przedsiębiorstwa i zarządzanie tym majątkiem zgodnie z wolą określoną przez fundatora. Fundacja może zarządzać i obracać swoim mieniem, a beneficjenci wskazani przez fundatora mogą uczestniczyć w zyskach fundacji. Fundacja jest odpowiednim narzędziem planowania sukcesji rodzinnego biznesu. Ustawa przewiduje dużą elastyczność w zakresie zasad funkcjonowania fundacji, w szczególności w zakresie zasad wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów oraz zasad podejmowania decyzji przez organy fundacji.

Polska fundacja rodzinna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Opodatkowanie jest odroczone i następuje na zasadach podobnych do funkcjonujących w przypadku estońskiego CIT, tj. obowiązek zapłaty podatku nastąpi dopiero w przypadku wypłaty środków beneficjentom. Kiedy fundacja przekaże świadczenia na rzecz beneficjenta, będzie zobowiązana do zapłaty podatku CIT w wysokości 15% podstawy opodatkowania. Co do zasady świadczenia uzyskiwane przez beneficjentów fundacji będą podlegały podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (PIT), ale z wyjątkiem nabycia świadczeń przez fundatora oraz jego najbliższej rodziny (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha). Fundator oraz krewni są zwolnieni od podatku PIT z tytułu otrzymanych świadczeń albo mienia pozostawionego im do dyspozycji po rozwiązaniu fundacji rodzinnej. Dodatkowo przychody te, jako przychody z innych źródeł, niezwiązane z pracą, nie podlegają składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Beneficjenci spoza grona rodziny muszą się natomiast liczyć z obowiązkiem rozliczenia podatku PIT w wysokości 15% podstawy opodatkowania.

DLACZEGO MY

JESTEŚMY RENOWANĄ KANCELARIĄ PRAWNO-PODATKOWĄ

jesteśmy renomowaną i doświadczoną kancelarią prawno-podatkową

MAMY KLIENTÓW Z CAŁEJ POLSKI

nieważne czy jesteś z Warszawy, Łodzi, Katowic, Wrocławia, innego miasta lub miejscowości – skutecznie zajmiemy się Twoją sprawą

ZATRUDNIAMY SPECJALISTÓW

zatrudniamy doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów

OD LAT WSPIERAMY BIZNES

od lat wspieramy przedsiębiorców z całej Polski

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Fundacja rodzinna to nowa instytucja prawna służąca gromadzeniu rodzinnego majątku i jego zabezpieczenie w kraju przez wiele pokoleń. Fundacja rodzinna ma stanowić instrument akumulacji polskiego kapitału i budowy silnych marek. Ponadto fundacja rodzinna oferuje również korzyści podatkowe przy wypłacie świadczeń na rzecz beneficjentów fundacji rodzinnej, określonych w statucie.

Jeżeli twoi przyszli spadkobiercy nie mogą lub nie chcą zajmować się biznesem, warto zastanowić się nad stworzeniem fundacji rodzinnej. To rozwiązanie, które pozwala kontynuować biznes bez konieczności osobistego zaangażowania następców prawnych, a jednocześnie chroni majątek rodziny. Ponadto warto rozważyć założenie fundacji rodzinnej w celu gromadzenia rodzinnego majątku (również niezwiązanego z biznesem) na przyszłość.

Zgodnie z przepisami ustawy o fundacji rodzinnej, fundatorem w fundacji rodzinnej może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:

  • złożyła oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo
  • złożyła oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej w testamencie.

Prawa i obowiązki fundatora są niezbywalne. Może on jednak w statucie powierzyć wykonywanie swoich uprawnień innej osobie, określając zakres tego powierzenia. Jeżeli fundacja rodzinna ma więcej niż jednego fundatora, wykonują oni prawa i obowiązki fundatora wspólnie, chyba że statut stanowi inaczej.

Utworzenie fundacji rodzinnej wiąże się z obowiązkiem wniesienia przez fundatora mienia na pokrycie funduszu założycielskiego o wartości nie niższej niż 100 000 zł. Dokładną wartość mienia należy określić w statucie. Fundacja rodzinna, w trakcie funkcjonowania, nie może zwracać fundatorowi mienia wniesionego na pokrycie funduszu założycielskiego ani w całości, ani w części. Zwrot na rzecz fundatora mienia wniesionego na pokrycie funduszu założycielskiego jest możliwy wyłącznie w przypadku rozwiązania fundacji rodzinnej i niesie ze sobą określone skutki podatkowe.

Do fundacji rodzinnej można wnieść również mienie w drodze darowizny albo spadku przez fundatora lub jego małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo lub inne niespokrewnione osoby.

Z dochodów i majątku fundacji rodzinnej można finansować na przykład:

  • koszty utrzymania, kształcenia lub leczenia beneficjentów
  • wydatki na cele statutowe organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego.

Ponadto statut fundacji rodzinnej może przewidywać inne świadczenia, na przykład wypłatę części zysku fundacji rodzinnej po spełnieniu określonych warunków. Fundator może zatem zastrzec w statucie, że dany beneficjent będzie uprawniony do otrzymania świadczenia po uzyskaniu dyplomu uczelni wyższej, osiągnięcia danego wieku itp.

Fundacja rodzinna nie jest instrumentem do prowadzenia działalności gospodarczej, ale może posiadać udziały w spółkach kapitałowych.

W drodze wyjątku fundacja może prowadzić działalność polegającą na obrocie majątkiem, w tym udziałami w spółkach, najmie, udzielaniu pożyczek spółkom, w których posiada udziały, lub beneficjentom, obrocie obcą walutą w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej oraz określoną działalność w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym.

Założenie fundacji rodzinnej oraz przekazanie do niej majątku nie jest opodatkowane (brak PCC i CIT w tym zakresie).

Co do zasady fundacja rodzinna jest zwolniona z podatku dochodowego. Fundacja rodzinna płaci CIT 15% pobierany dopiero w momencie przekazywania środków beneficjentom.

Beneficjenci będący osobami fizycznymi, jako podatnicy PIT, są zwolnieni z podatku, jeśli należą do najbliższej rodziny. Chodzi tu o fundatora oraz jego małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, pasierbów, ojczyma lub macochę.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

TOMASZ MADEJCZYK
Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

DAWID ĆWIKLAK
RADCA PRAWNY

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

MIKOŁAJ DUDA
Doradca podatkowy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Blog

fundacja rodzinna

Fundacje rodzinne – jest problem, gdy fundatorami są małżonkowie

Spis treści: 1. Czy małżonkowie mogą być fundatorami? 2. Jak zabezpieczyć wypłaty z fundacji przed opodatkowaniem PIT?   Okazuje się,…

polska fundacja rodzinna

Rozważania na temat skutków likwidacji fundacji rodzinnej

Spis treści: 1. Czy przy rozwiązaniu fundacji rodzinnej trzeba zapłacić podatek CIT? 2. Czym jest wartość podatkowa mienia? 3. Czy…