Wypłata zysków spółki cywilnej po przekształceniu w spółkę z o.o. neutralna podatkowo

Jak rozliczyć subwencję z PFR?

Spis treści:

1. Czym są niewypłacone zyski spółki cywilnej?

2. Czy wypłaty ze spółki po przekształceniu są opodatkowane?

 

Zyski spółki cywilnej, które po przekształceniu w spółkę z o.o. widnieją w kapitałach własnych tej spółki i zostaną wypłacone wspólnikom nie będą opodatkowane, ponieważ wspólnicy spółki cywilnej już w przeszłości zapłacili PIT od dochodów z działalności spółki, proporcjonalnie do udziałów w swoich zyskach. Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny zajął korzystne dla podatników stanowisko w zakresie wypłaty historycznych zysków po przekształceniu w spółkę z o.o. – tym razem w sprawie dotyczącej zysków przekształconej spółki cywilnej (wyrok NSA z 14 marca 2024 r. sygn. akt II FSK 808/21).

Czym są niewypłacone zyski spółki cywilnej?

Spór z organem podatkowym w sprawie rozstrzygniętej przez NSA dotyczył niewypłaconych wcześniej zysków spółki cywilnej, która uległa przekształceniu w spółkę z o.o. Jej kapitał zakładowy został częściowo sfinansowany niepodzielonymi dotąd zyskami wypracowanymi przez wspólników spółki cywilnej.

Należy wyjaśnić, że spółka cywilna jako taka nie jest podatnikiem podatku dochodowego – jest transparentna podatkowo co polega na tym, że to jej wspólnicy są zobowiązani do uiszczania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku. Oznacza to, że wspólnicy tej spółki cywilnej opodatkowali w przeszłości dochód uzyskany z działalności w spółce cywilnej, proporcjonalnie do swojego udziału w spółce.

Po przekształceniu w spółkę z o.o., wspólnicy tej spółki zamierzali wypłacić niepodzielony dotąd zysk wypracowany przez spółkę cywilną, a widniejący w bilansie spółki z o.o. Nie wiąże się to ze zmniejszeniem liczby ani wartości udziałów i nie wpływa na zakres prawa do udziału w zyskach spółki z o.o.

Czy wypłaty ze spółki po przekształceniu są opodatkowane?

Czy wypłaty ze spółki po przekształceniu są opodatkowane?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej od kilku lat kontynuuje swoje stanowisko, zgodnie z którym wypłata niewypłaconych dotąd zysków spółki cywilnej będzie opodatkowana, bo – jak stwierdził w sprawie – będzie to przychód z udziału w zyskach osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT). Jako nie mające znaczenia fiskus uznał też to, czy całość majątku dawnej spółki cywilnej została przekazana na kapitał zakładowy, czy częściowo na kapitał zapasowy, ani to, czy widnieje ona w bilansie spółki z o.o. jako zysk z lat ubiegłych.

Z takim poglądem nie zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny – przy wypłacie zysków wypracowanych do dnia przekształcenia w spółkę nie powstanie zdaniem Sądu jakakolwiek kategoria dochodu do opodatkowania. Nie można bowiem utożsamiać zysku już raz wypracowanego przez wspólnika spółki cywilnej z zyskiem osoby prawnej (spółki z o.o.). Jeżeli wspólnicy wnieśli zysk ze spółki cywilnej do kapitału spółki z o.o., wyodrębnili go w bilansie, a wcześniej już raz zapłacili od niego podatek dochodowy, to nie można traktować wypłaty po przekształceniu jako przychodu z udziału w zysku osoby prawnej i ponownie go opodatkować.

Warto zwrócić uwagę, że ww. rozstrzygnięcie wpisuje się w kształtującą się linię orzeczniczą dotyczącą wypłaty historycznych zysków spółek transparentnych podatkowo lub wypracowanych w czasie jednoosobowej działalności gospodarczej, które następnie zostały przekazane na kapitał spółki z o.o. – analogicznie orzekł NSA w wyrokach z:

  • 29 czerwca 2023 r. (II FSK 51/21)
  • 30 sierpnia 2023 r. (II FSK 252/21)
  • 12 października 2023 r. (II FSK 327/21)

– stając po stronie podatników.