Tag: publiczny przetarg

publiczne przetargi

Ograniczenie podwykonawstwa w publicznych przetargach

Zgodnie z art. 36a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, jak również może również zastrzec w specyfikacji istotnych warunków zamówienia obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi, a także prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

Czytaj dalej