Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy dokument, zwany dalej: Polityką, określa zasady ochrony prywatności użytkowników naszej strony internetowej: kancelariamadejczyk.biz, zwanej dalej: Stroną.
 2. Informujemy, że kontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub dostępnego na Stronie formularza, a także korzystanie ze świadczonych przez nas usług wiąże się z koniecznością podania nam Twoich danych osobowych, a w pewnych przypadkach również danych osób trzecich – np. Twoich Klientów, pracowników czy uczestników prowadzonych przez Ciebie sporów.
 3. Dokładamy wszelkich starań, aby przekazane nam dane były bezpieczne. Wraz z rozwojem technologii, będziemy dbać o polepszanie stosowanych rozwiązań, aby zapewniać bezpieczeństwo Twoich danych na najwyższym poziomie.

§ 2

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp.k. z siedzibą przy ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 20, 90-349 Łódź.
 2. Kontakt w sprawie treści niniejszej Polityki, jak również w razie potrzeby otrzymania dodatkowych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, możliwy jest tradycyjną drogą korespondencyjną na ww. adres siedziby spółki lub poprzez wiadomość e-mail na adres: sekretariat@madejczyk.biz
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)

Przetwarzanie danych osobowych

§ 3

 1. Pod pojęciem „dane osobowe” należy rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to z kolei osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jakiś inny szczególny czynnik (lub czynniki) określające tożsamość osoby fizycznej.
 2. Przetwarzaniem danych osobowych jest natomiast każda czynność wykonywana na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.

§ 4

 1. Korzystanie ze Strony jest całkowicie dobrowolne.
 2. Nie masz obowiązku podawania nam swoich danych osobowych. Nieprzekazanie określonych danych będzie się jednak wiązało z brakiem możliwości korzystania z oferowanych przez nas usług prawnych, skontaktowania z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej czy skorzystania z dostępnych na Stronie funkcjonalności, takich jak formularz kontaktowy, czy zapis na newsletter lub webinar.
 3. Dbamy, aby Twoje dane pozostały poufne i bezpieczne, a w szczególności odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Uprawnienia użytkownika:

§ 5

 1. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych.
 2. W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, wówczas przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W zależności od sytuacji, możesz mieć także prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych – ma to miejsce, jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe:
 • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – można zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, w jakiej się znajdujesz. Wymaga to podania uzasadnienia;
 • na potrzeby marketingu bezpośredniego – możliwy do zgłoszenia w każdym przypadku, bez konieczności uzasadnienia.

Cele, podstawy i czas przetwarzania

Twoich danych osobowych za pośrednictwem Strony

§ 6

Aby zapewnić Ci możliwość korzystania ze Strony, Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach, na następujących podstawach i przez następujący okres:

 • Wysyłka newslettera:

Na Stronie masz możliwość zapisania się do naszego newslettera – wystarczy, że w polu „Zapis na newsletter” podasz swój adres e-mail. Będziesz wówczas otrzymywał od nas cykliczne wiadomości e-mail z treściami, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące. Twoje dane osobowe możemy wówczas przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli wyrażonej przez Ciebie w sposób wyraźny zgody – ponieważ podałeś nam swój adres e-mail w tym celu.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do wysyłki newslettera, jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Ciebie zgody w tym zakresie.

 • Zapis na webinar:

Jeżeli organizujemy webinar, możesz zapisać się na niego za pośrednictwem naszej Strony – w zakładce „O nas”, poprzez podstronę „Webinary” i dalsze podstrony – gdzie udostępniony jest dedykowany formularz. Aby zapisać się na webinar konieczne jest podanie takich danych jak: imię i nazwisko, adres e-mail oraz nazwa firmy, z ramienia której działasz. Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Twojej zgody.

Okres przechowywania Twoich danych wyznaczony jest czasem niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia webinaru, jednak nie dłużej niż do wycofania Twojej zgody.

 • Kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie:

W zakładce Kontakt znajduje się formularz, za pośrednictwem którego możesz wysłać do nas wiadomość. Aby to zrobić, musisz podać przynajmniej swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail lub numer telefonu. Twoje dane oraz informacje podane w wiadomości będą w tym przypadku przetwarzane w celu umożliwienia nam kontaktu z Tobą i przekazania Ci odpowiedzi przez preferowany przez Ciebie kanał komunikacji (mail lub telefon). Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu.

Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu udzielania odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną takiego dalszego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji, nie dłużej jednak niż przez czas przedawnienia możliwych związanych z korespondencją roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 • Analiza danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony:

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest potrzeba zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony oraz prowadzenie statystyk jej wyświetlania.

 • Wykorzystywania plików cookies na Stronie:

W tym przypadku podstawą przetwarzania jest treść art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Twoja zgoda. Szczegółowe cele przetwarzania zostały opisane dalej w sekcji „Pliki cookies”. Dane te są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na wykorzystywanie plików cookies.

Cele, podstawy i czas przetwarzania

Twoich danych osobowych poza Stroną

§ 7

 1. Poza Stroną Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach i przez następujący okres:

 • Prowadzenie korespondencji lub innej formy komunikacji

Twoje dane mogą być przetwarzane przez nas w celu kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji lub komunikacji. Może to mieć miejsce, gdy świadczymy (lub świadczyliśmy w przeszłości) na Twoją rzecz usługi pomocy prawnej, albo gdy dopiero rozważasz skorzystanie z naszych usług. Możemy skontaktować się z Tobą również w sytuacji, gdy jesteś stroną prowadzonego przez nas postępowania, pracownikiem, współpracownikiem, czy kontrahentem naszego Klienta albo naszym usługobiorcą. Podstawą przetwarzania jest w takiej sytuacji uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeśli to Ty zapoczątkowałeś rozmowę, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Twoje dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, nie dłużej jednak niż przez czas przedawnienia możliwych związanych z korespondencją roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 • Zawarcie i wykonanie umowy:

Twoje dane mogą być przetwarzane w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, a następnie w celu jej należytego wykonania i rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane te będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz przez czas przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonymi przez nas postępowaniami, dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane te zostały zgromadzone

 • Realizacja obowiązków wynikających z przepisów

Twoje dane mogą być przetwarzane również w celu wywiązania się z nałożonych na nas obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w celach przekazania Twoich danych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych bądź innych postępowań przed organami państwowymi, a także w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do wywiązania się opisanych wyżej obowiązków.

 • Cele archiwalne i dowodowe

Twoje dane mogą być przetwarzane ponadto w celach archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes jako Administratora danych osobowych. Zarchiwizowane w ten sposób dane mogą służyć w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub zarzutami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) i f) RODO). Będą one przetwarzane nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 • Organizacja szkoleń

Potrzebujemy Twoich danych osobowych, aby umożliwić Ci zapisanie się na organizowane przez nas szkolenie. Konieczne jest wówczas podanie Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail i nazwy organizacji, z ramienia której działasz. Jeżeli na szkolenie zapisujesz się samodzielnie, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda, wynikająca z wyrażenia chęci zapisu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli szkolenie zapewnia Ci Twoja organizacja, to ona przekazuje nam Twoje dane osobowe i wówczas podstawą ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Twoje dane będą przechowywane przez czas niezbędny do organizacji i przeprowadzenia szkolenia i wykazania prawidłowości wykonania naszych obowiązków. Jeżeli zapisu dokonano samodzielnie, nie będzie to czas dłuższy niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie w tym zakresie.

 • Marketing własnych usług

Prowadzimy działania marketingowe, które w głównej mierze oparte są na naszym prawnie uzasadnionym interesie, jakim jest promocja Kancelarii i świadczonych przez nas usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dokonujemy również wysyłki informacji handlowej, jednak działania te realizowane są wyłącznie za Twoją zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas niezbędny do realizacji zaplanowanych przez nas działań marketingowych, a w przypadku wyrażenia zgody na wysyłkę informacji handlowej, nie dłużej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie w tym zakresie.

 1. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku każdorazowo otrzymasz informację na ten temat, w sposób zgodny z wynikającym z RODO obowiązkiem informacyjnym (art. 13 i 14 RODO).

Źródła pozyskania danych osobowych

§ 8

 1. Dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim bezpośrednio od Ciebie.
 2. Może się zdarzyć, że Twoje dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł, takich jak:
 • od naszych Klientów i Kontrahentów,
 • od innych podmiotów, które przekażą Twoje dane np. w korespondencji, w tym w korespondencji procesowej,
 • ze źródeł dostępnych publicznie, w szczególności z danych zamieszczonych na stronach internetowych, w tym z ogólnodostępnych ewidencji, rejestrów i baz, w tym CEIDG i KRS.

Odbiorcy danych osobowych

§ 9

 1. Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy. Mogą to być takie podmioty jak:
 • podmioty zapewniające hosting naszych danych,
 • podwykonawcy usług,
 • inne kancelarie prawne,
 • biura księgowe,
 • firmy kurierskie i Poczta Polska,
 • banki (w zakresie dokonywanych rozliczeń),
 • Google – z uwagi na korzystanie z Google Analytics do analizy statystyk Strony oraz weryfikacji ruchu na Stronie;
 • DMSales – czyli DBMS Sp. z o.o. odpowiedzialna za obsługę skryptu analitycznego i plików cookies;
 • organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, czy
 • inne podmioty przetwarzające dla nas dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w ramach korzystania przez nas z infrastruktury informatycznej (usługi chmurowe, poczta elektroniczna) – wówczas transfer danych będzie odbywał się z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych. W innych sytuacjach Twoje dane mogą być przekazane do państw trzecich w przypadkach wskazanych w RODO.

Pliki cookies

§ 10

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookies na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony. Pliki cookies tworzone na tej stronie zapisywane są lokalnie w pamięci Twojego komputera. Kopia pliku przesyłana jest automatycznie na serwer www.dmsales.com. Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, które w sposób pośredni mogą umożliwić identyfikację użytkownika strony, takie jak np. adres IP użytkownika. com należący do DBMS sp. z o.o. nie pozyskuje w ramach plików cookies żadnych tzw. „informacji wrażliwych”, np. informacji o stanie zdrowia, informacji o wyznaniu, orientacji seksualnej czy przynależności związkowej. Rejestrowane pliki cookies służą do korzystania ze wszystkich funkcjonalności naszej strony internetowej, służą poprawie jakości i szybkości działania oraz dopasowaniu treści strony do Twoich potrzeb.
 3. W każdej chwili możesz zmienić preferowane ustawienia dotyczące plików cookies lub odwołać zgodę na ich instalowanie, korzystając z wygodnego menu w naszym banerze cookies.
 4. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą jednak we własnym zakresie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

§ 11

 1. Strona używa ciasteczek po to, by dostosować stronę do potrzeb użytkowników, poprawić jej nawigację lub czytelność i ułatwić użytkownikom jej odnalezienie w sieci.
 2. Wykorzystujemy pliki cookies do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch na Stronie.
 3. Korzystamy z narzędzi pozwalających zbadać anonimowo zachowanie użytkowników na Stronie, ułatwić im ponowne odwiedziny, oraz lepiej dopasować treść i strukturę strony do ich potrzeb (m.in. dowiemy się jakie informacje były najchętniej czytane, jakich zabrakło, a także ilu użytkowników nas odwiedziło i czy trafiłeś do nas poprzez wyszukiwarki, czy z innych źródeł.
 4. Strona nie odczytuje w sposób zautomatyzowany żadnych innych danych użytkowników niż te zawarte w cookies.

§ 12

 1. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych ze Strony za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Stosujemy następujące rodzaje plików cookies:
 • Niezbędne – przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.
 • Preferencyjne – umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.
 • Statystyczne i analityczne – pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.
 • Marketingowe – stosowane w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

 

§ 13

 1. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
 2. Niektóre pliki cookies umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach.
 3. Nasi partnerzy zbierają dane i używają plików cookie do personalizacji reklam i mierzenia ich skuteczności. Więcej na temat zbierania danych przez pliki cookie znajdziesz w polityce dotyczącej cookies Google.

Postanowienia końcowe

§ 14

Niniejsza Polityka dostępna jest na stronie internetowej https://kancelariamadejczyk.biz/polityka-prywatnosci/