Prawo zamówień publicznych

Kancelaria aktywnie doradza z zakresie zamówień publicznych.

Dla Zamawiających oferujemy:

– przygotowanie dokumentacji przetargowej
– pomoc przy sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia
– przygotowywanie projektów umów
– obsługę postępowań przetargowych, w tym udział w komisjach przetargowych
– przygotowywanie regulaminów zamówień, planów zamówień, innych niezbędnych dokumentów
– zastępstwo w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi
– doradztwo prawne przy trybach negocjacyjnych i zamówieniach z wolnej ręki.
– audyt postęowań.

 

Dla Wykonawców oferujemy:

– pomoc w przygotowywaniu ofert
– obsługę wszelkich aspektów postępowania
– przygotowywanie odwołań
– zastępstwo w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

Wybrane doświadczenie:

– obsługa postępowania przetargowego dla Zamawiającego przy wartości zamówienia 22,3 mln zł
– obsługa postępowania przetargowego dla Wykonawcy przy wartości zamówienia 45 mln zł