Odwołanie wobec czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Odwołanie wobec czynności

Ważne orzeczenie SN

                Art. 180 ust. 2 Pzp rozszerzony na mocy nowelizacji z lipca 2016 roku, przyznał uczestnikom postępowania możliwość wnoszenia odwołań na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty. Krajowa Izba Odwoławcza konsekwentnie odrzucała jednak odwołania, w których Wykonawcy kwestionowali wybór innej oferty z uwagi na zaniechanie wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia jego oferty. KIO twierdziła, że odwołanie może obejmować wyłącznie czynności, a nie zaniechania zamawiającego.

Sprawa trafiła również na wokandę Sądu Najwyższego, który w dniu 17 listopada 2017 roku w sprawach o sygn. III CZP 56/17  oraz III CZP 58/17 podjął dwie jednobrzmiące uchwały następującej treści: „Zarzuty odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) mogą obejmować także zaniechanie wykluczenia wykonawcy, który złożył ofertę wybraną przez zamawiającego lub zaniechanie odrzucenia oferty, która powinna podlegać odrzuceniu”. Jednocześnie SN wskazał, że artykuł 198f ust. 2 zdanie czwarte ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) wyłącza możliwość uchylenia przez sąd okręgowy na podstawie art. 386 § 4 k.p.c. postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołania.

W komunikacie umieszczonym na stronie internetowej SN czytamy, iż Sąd Najwyższy wskazał, że dla zamówień podprogowych, art. 180 ust. 2 Pzp identyfikuje przedmiot zaskarżenia, czyli to, co mogą zainteresowani zaskarżyć. Przedmiotem zaskarżenia jest wybór najkorzystniejszej oferty, ale ten wybór najkorzystniejszej oferty może być skarżony z rozmaitych powodów. W niniejszych sprawach, zarzuty dotyczyły tego, że wbrew stanowi faktycznemu zamawiający nie odrzucił oferty, lub nie wykluczył oferenta z przetargu. Zdaniem Sądu Najwyższego ta kategoria zarzutów także determinuje ocenę czy wybór najkorzystniejszej oferty został zgodnie ze standardami Prawa zamówień publicznych dokonany przez zamawiającego.

W zakresie odpowiedzi na drugie pytanie SN wyjaśnił, że skoro ustawodawca dla danego środka zaskarżenia wyłączył orzeczenia kasatoryjne, to oznacza to, że sąd musi rozważyć sprawę zarówno pod względem formalnym jak i materialnym. Dlatego też, sąd okręgowy nie jest uprawniony do uchylenia postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołania.