Zamówienia in house a podwykonawstwo

Spis treści:

1. Czym jest zakaz podwykonawstwa?

2. Na czym polega kontrola Zamawiających ?

 

Zamówienia in house to zamówienia udzielane z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11-13 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zamówienia in house to zamówienia udzielane w obrębie podmiotów powiązanych w taki sposób, że sprawowana jest kontrola nad podmiotem zbliżona do kontroli nad własną jednostką organizacyjną.

Zakaz podwykonawstwa

Udzielając zamówienia w trybie in house należy pamiętać, że Wykonawca, któremu udzielono zamówienia na podstawie ust. 1 pkt 11-13, nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy, która dotyczy głównego przedmiotu zamówienia. zakaz podwykonawstwa dotyczy bowiem „części zamówienia, która dotyczy głównego przedmiotu zamówienia”, a nie „kluczowej części usług lub robót”. Co więcej, omawiany zakaz nie ogranicza się do samej fazy realizacji zamówienia, ale odnosi się również do sytuacji, w których już na etapie udzielania zamówienia podmiot otrzymujący zamówienie musi dysponować zasobem do jego realizacji. Zamawiający udzielający takiego zamówienia musi mieć świadomość, że podmiot podległy jest zdolny do jego wykonania i że takie zamówienie wykona.

Uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych

Kontrola Zamawiających

Na przykład naruszenia zakazu podwykonawstwa w zamówieniach in house zwrócił uwagę Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie KND/122/22/DKZP. Zamawiający udzielił zamówienia w 2021 r. Gminnemu Zakładowi Komunalnemu, dalej: „GZK” w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp. Zgodnie z § 1 ust. 1 umowy przedmiotem zamówienia było zimowe utrzymanie dróg, chodników, ciągów pieszych i placów na nieruchomościach stanowiących własność Gminy. Wykonawca przedstawił Zamawiającemu zgłoszenie podwykonawców: (…) informujemy o wynajmie sprzętu ciężkiego i specjalistycznego wraz z operatorami. Zamawiający wyraził zgodę na podwykonawstwo. Łączny procent wynagrodzenia GZK wypłacony podwykonawcą wynosi 26,64 %.

W okolicznościach sprawy zarówno Prezes UZP, jak i KIO uznała, że Zamawiający naruszył przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Podkreślono, że jeśli danego zamówienia typu in-house kontrolowana osoba prawna nie jest w stanie wykonać samodzielnie lub nie wykonuje samodzielnie pomimo posiadania niezbędnych zasobów i podzleca zamówienie kolejnym podmiotom – to ze swojej istoty zamówienie typu in-house przestaje mieć taki charakter.