Wraca minimalny podatek dochodowy CIT

Wraca minimalny podatek dochodowy CIT

Spis treści:

1. Na czym polega minimalny podatek dochodowy?

2. Jak wyliczyć minimalny podatek dochodowy?

 

Minimalny podatek dochodowy CIT został wprowadzony już w 2022 r. w związku z „Polskim Ładem”, jednak jego stosowanie zostało odroczone aż do 2024 r. Zgodnie z obecnym stanem prawnym, firmy zapłacą podatek minimalny dopiero w 2025 r., ale przy okazji rozliczenia dochodów za cały 2024 rok. Spółki powinny już teraz uwzględnić ryzyko objęcia podatkiem minimalnym. Ciężar podatkowy może dotknąć wielu przedsiębiorców nie dystrybuujących sztucznie zysków za granicę celem optymalizacji opodatkowania, a po prostu nie przekraczających 2% wymaganego przez przepisy progu rentowności z uwagi na specyfikę swojej działalności. Przykładem mogą tu gałęzie handlu, w których firmy obracają towarami o wielkiej wartości, jednak sam czysty zysk, po potrąceniu kosztów jego uzyskania, jest procentowo niewspółmiernie niski do wartości tego obrotu.

Na czym polega minimalny podatek dochodowy?

Podatek został nałożony na spółki mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski oraz podatkowe grupy kapitałowe, a także podmioty niemające siedziby lub zarządu w Polsce, ale prowadzące tu działalność poprzez położony na jej terytorium zakład zagraniczny (w zakresie osiąganych przez ten zakład przychodów), które ponoszą straty ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo wykazują niski dochód z działalności operacyjnej, tzn. nieprzekraczający 2% przychodów (niską rentowność).

Warto jednak dodać, że minimalny podatek CIT nie obejmie m. in.:

  • Małych podatników CIT (podmiotów, których roczne przychody brutto nie przekroczyły równowartości 2 000 000 EUR);
  • Spółek prowadzących gospodarkę komunalną;
  • Podmiotów, u których większość ich przychodów pochodzi z transakcji, w których ceny lub sposób ich ustalania wynikają z ustaw, lub innych aktów normatywnych;
  • Podmiotów, które są stroną umowy o współdziałanie z Krajową Administracją Skarbową.

Jak wyliczyć minimalny podatek dochodowy?

Wyliczenie podstawy opodatkowania podatkiem minimalnym może przysporzyć wielu trudności. Dla ustalenia progu rentowności (celem sprawdzenia, czy firma w ogóle podlega pod podatek minimalny) nie będzie wystarczające ustalenie wyniku podatkowego na zasadach ogólnych, ponieważ trzeba dokonać odpowiednich wyłączeń z kosztów, a w niektórych przypadkach również z przychodów, o których mowa w art. 24ca ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tytułem przykładu nie uwzględnia się wzrostu kosztów uzyskania przychodów z tytułu zakupu energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego, stanowiącego dodatnią różnicę między kosztami uzyskania przychodów poniesionymi z tego tytułu w roku podatkowym, za który należny jest minimalny podatek dochodowy, a kosztami uzyskania przychodów poniesionymi z tego tytułu w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok.