Świadczenia niepieniężne bez ukrytych zysków w estońskim CIT

świadczenia niepieniężne

Spis treści:

1. Czy świadczenia niepieniężne to ukryty zysk?

2. Jakie interpretacje indywidualna potwierdzają brak ukrytych zysków?

 

Świadczenia niepieniężne zyskały ogromną popularność wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu. Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej w przypadku większości przychodów przedsiębiorców (osób fizycznych) spowodował szczególne zainteresowanie wszystkimi rodzajami przychodów, które nie są objęte składką zdrowotną. Świadczenia wskazane w art. 176 Kodeksu spółek handlowych (KSH) nie są obciążone składką zdrowotną, co pozwala na uzyskanie istotnych korzyści ekonomicznych. Przepis ten przewiduje możliwość zawarcia w umowie spółki zapisu obligującego wspólnika do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki w zamian za wynagrodzenie. W przypadku spółki, która wybrała estoński CIT trzeba jednak przeprowadzić analizę, czy tego rodzaju wynagrodzenia określone w art. 176 KSH będą ukrytym zyskiem? Jeżeli tak, to wypłata tych wynagrodzeń będzie wiązała się z dodatkowym opodatkowaniem dla spółki.

Czy świadczenia niepieniężne to ukryty zysk?

Przepisy ustawy o CIT w zakresie podatku estońskiego wskazują na konieczność opodatkowania nie tylko klasycznej dywidendy wypłacanej na rzecz wspólników, ale również innych transferów na rzecz wspólników, które prowadzą do podobnego ekonomicznego skutku – ukrytych zysków. Jak wynika z najnowszych interpretacji podatkowych, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie uznaje wypłat z tytułu art. 176 KSH jako „ukryte zyski”. Tytułem przykładu jest interpretacja indywidualna z dnia 24 lutego 2023 roku (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.291.2022.2.ASK). W stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, iż jest spółką komandytowo-akcyjną, której komplementariusz jest zarazem jej akcjonariuszem. Poprzez pełnioną funkcję akcjonariusza, został na mocy umowy spółki zobligowany do wykonywania powtarzalnych świadczeń niepieniężnych za wynagrodzeniem polegających na m.in.: pozyskiwaniu nowych dostawców, badania jakości towaru oraz aktualizacji strony internetowej. Oprócz powyższego otrzymuje on również wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki jako komplementariusz. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał pytanie, czy wynagrodzenie otrzymywane przez komplementariusza, który pełni zarazem role akcjonariusza, zostanie uznane za ukryty zysk?

Jak przejść na estoński CIT w trakcie roku?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie stwierdził powstania ukrytych zysków po stronie spółki-wnioskodawcy. Jeżeli warunki usług realizowanych przez komplementariusza na rzecz spółki w ramach powtarzających się świadczeń niepieniężnych będą miały charakter rynkowy i usługi te będą niezbędne, jako usługi o charakterze wsparcia do realizacji działalności spółki to należy stwierdzić, że wynagrodzenie wypłacane komplementariuszowi z tytułu ww. powtarzających się świadczeń niepieniężnych nie będzie stanowiło ukrytego zysku, o którym mowa w art. 28m ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT. Tym samym wynagrodzenie to nie będzie podlegało opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek na podstawie art. 28m ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. Powyższe potwierdzają również regulacje zawarte KSH, z których wynika, że wynagrodzenie na rzecz komplementariusza z tytułu powtarzających świadczeń niepieniężnych wypłacane jest niezależnie od tego, czy spółka wypracuje zysk, co z kolei prowadzi do wniosku, że wynagrodzenie to nie stanowi wypłaty równoważnej dystrybucji zysku spółki.

Jakie interpretacje indywidualna potwierdzają brak ukrytych zysków?

Warto dodać, że powyższa interpretacja nie jest jedyną w przedmiocie ukrytych zysków od świadczeń niepieniężnych wypłacanych na podstawie art. 176 KSH. Stanowisko w tej sprawie Dyrektor KIS zajął również w interpretacjach:

– z dnia 8.09.2022 r sygn. 0111-KDIB2-1.4010.337.2022.2.AR

– z dnia 18.07. 2022 r sygn. 0111-KDIB2-1.4010.216.2022.2.AR