Specjalny fundusz inwestycyjny – jak wygląda amortyzacja?

Podstawa prawna przetwarzania danych przy wysyłce newslettera

Spis treści:

1. Jakie są warunki odpisu na fundusz inwestycyjny?

2. Co z amortyzacją po odpisie na fundusz inwestycyjny?

 

Oprócz estońskiego CIT przedsiębiorcy zyskali możliwość wyboru specjalnego funduszu (rachunku) inwestycyjnego, który umożliwia szybsze, aniżeli miało to miejsce wcześniej rozliczenie inwestycji w kosztach podatkowych przedsiębiorstwa. W skrócie ów mechanizm pozwala na jednorazowe zaliczenie w koszty podatkowe przyszłych wydatków na inwestycje. Utworzenie i skorzystanie ze specjalnego funduszu inwestycyjnego wymaga spełnienia kilku kryteriów formalnych. Jest to instrument alternatywny wobec estońskiego CIT – warto poddać analizie, które rozwiązanie z ekonomicznego punktu widzenia okaże się korzystniejsze.

Jakie są warunki odpisu na fundusz inwestycyjny?

Podatnik, który wybierze specjalny fundusz inwestycyjny – po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie o CIT – rozliczać w kosztach uzyskania przychodu już same odpisy na specjalny rachunek inwestycyjny bez wymogu dokonania fizycznego zakupu środka trwałego. Podatnik będzie mógł zainwestować w maszyny, środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych, aparaturę i inne urządzenia skategoryzowane do grupy 3–8 KŚT. Na wydatkowanie środków pieniężnych na cel inwestycyjny podatnik ma zasadniczo 3 lata. Przekazanie środków na specjalny fundusz inwestycyjny następuje poprzez odpis na kapitał rezerwowy z zysku z poprzedniego roku podatkowego. Warunkiem skorzystania z tej formy optymalizacji podatkowej jest osiągnięcie zysku przez spółkę kapitałową.

Jakie są warunki odpisu na fundusz inwestycyjny?

Co z amortyzacją po odpisie na fundusz inwestycyjny?

Do ustawy o CIT zostały dodane nowe włączenia z kosztów uzyskania przychodu. W art. 16 pkt 48a i 48b ustawy stanowi się, że nie stanowią kosztów:

  • wydatki na nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub odpisów z tytułu zużycia środków trwałych dokonywanych na podstawie art. 16a–16m ustawy o CIT – od tej części ich wartości, która została sfinansowana ze środków funduszu inwestycyjnego,
  • odpisy na fundusz – w części wydatkowanej na opłaty, prowizje i inne koszty związane z prowadzeniem rachunku inwestycyjnego.

Powyższe wyłączenia mają za zadanie zapewnić, że wskazane kategorie wydatków nie będą kilkukrotnie pomniejszać podstawy opodatkowania. W przypadku funduszu inwestycyjnego mogłoby bowiem dojść do ujęcia odpisu w kosztach, a następnie amortyzacji zakupionego środka trwałego. Jeśli środek trwały został jedynie częściowo sfinansowany odpisem z funduszu, wskazane ograniczenie dotyczy jedynie tej części, której odpowiada dokonany odpis z funduszu.