Skarbówka zmienia zdanie – brak preferencji w CIT estońskim dla spółek z o.o. powstałych z przekształcenia

Jak uzyskać opinię o stosowaniu preferencji?

Spis treści:

1. Jakie preferencje w estońskim CIT dla spółek rozpoczynających działalność?

2. Zmiana interpretacji skarbówki

3. Czy spółka z o.o. powstała z przekształcenia płaci 10% estoński CIT?

Jednoosobowa działalność gospodarcza przekształcona w spółkę z o.o. nie skorzysta w ramach estońskiego CIT z takich samych uprawnień, jakie posiadają nowo założone spółki – tak wynika z najnowszej linii interpretacyjnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, która jednak stoi w kontrze do wcześniej prezentowanego stanowiska Ministerstwa Finansów.

Jakie preferencje w estońskim CIT dla spółek rozpoczynających działalność?

Pewne preferencje w zakresie spełnienia warunków do stosowania estońskiego CIT oraz w zakresie stawki podatku przewidziane są w pierwszym roku funkcjonowania dla podatników rozpoczynających działalność. W stosunku do takich podmiotów zmniejszony jest m.in. limit zatrudnienia z 3 etatów do 1 etatu w pierwszym roku prowadzenia działalności, a także uznaje się w pierwszym roku, że warunek dotyczący struktury przychodów jest spełniony. Ponadto taki podatnik korzysta w pierwszym roku obrotowym z najniższej stawki ryczałtu – 10%, bez względu na wysokość przychodów.

Zmiana interpretacji skarbówki

Dotychczas Ministerstwo Finansów, a za nim Krajowa Informacja Skarbowa uważały, że spółki kapitałowe powstały z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółek osobowych są „podmiotami rozpoczynającymi działalność” korzystającymi z opisanych wyżej preferencji. Takie stanowisko zostało zaprezentowane choćby w Objaśnieniach podatkowych z dnia 23 grudnia 2021 r. „Przewodnik do ryczałtu od dochodów spółek” oraz w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 lipca 2022 r. o sygnaturze 0111-KDIB1-1.4010.165.2022.2.AW, według której podatnik prowadzący działalność gospodarczą, po przekształceniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jako podmiot rozpoczynający prowadzenie działalności będzie mógł skorzystać z preferencyjnej stawki opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych wynoszącej 10% podstawy opodatkowania. Tymczasem w ciągu 2023 r. zaczęły się pojawiać kolejne interpretacje indywidualne które zakwestionowały prawo podmiotów powstałych z przekształcenia do korzystania z powyższych uprawnień, czego wyrazem jest m. in. interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 sierpnia 2023 r. nr 0111-KDIB1-1.4010.307.2023.2.KM. Swoje stanowisko skarbówka uzasadnia tym, że w wyniku przekształcenia nie dochodzi do ustania bytu prawnego podmiotu, a następuje wyłącznie zmiana jej formy organizacyjno-prawnej. Spółka przekształcona kontynuuje działalność przedsiębiorcy sprzed transformacji i przysługują jej wszelkie uprawienia przedsiębiorcy, co przekłada się także na sferę określonych praw i obowiązków podatkowych.

Czy spółka z o.o. powstała z przekształcenia płaci 10% estoński CIT?

Czy spółka z o.o. powstała z przekształcenia płaci 10% estoński CIT?

Ze stanowiskiem Krajowej Informacji Skarbowej nie można się zgodzić, a nagła zmiana kierunku interpretacji przepisów budzi zdziwienie, zwłaszcza w kontekście domniemywanego zamierzenia Ministerstwa Finansów do popularyzacji rozliczenia poprzez estoński CIT. Wiele podmiotów prowadzących do tej pory spółki osobowe lub firmę jednoosobową podjęły decyzję o przekształceniu w spółkę kapitałową właśnie w celu skorzystania z estońskiego CIT. Co prawda przy przekształceniu dochodzi do sukcesji określonych praw i obowiązków podatkowych, jednak bezsprzecznie spółka z o.o. powstała z przekształcenia jest nowym, odrębnym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), zostaje jej nadany numer NIP, a wcześniej przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą był podmiotem transparentnym podatkowo, rozliczającym się podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) – powyższe argumenty przemawiają za stosowaniem preferencji w estońskim CIT wobec spółek powstałych z przekształcenia.

Podatnicy, którzy powstali z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. oraz dotyka ich omawiany powyżej problem powinni wystąpić o indywidualną interpretację podatkową przepisów ustawy o CIT oraz zaskarżyć stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej do wojewódzkiego sądu administracyjnego.