Nowe progi unijne i nowy średni kurs w zamówieniach publicznych

kredyt we frankach wyrok sądu

Spis treści:

1. Co zmienia się w umowach koncesji?

2. Od kiedy obowiązuje nowe progi?

 

W dniu 6 grudnia 2023 r. w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” zostało ogłoszone pod poz. 1344 obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.

Zgodnie z obwieszczeniem nowy średni kurs euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień w latach 2024 i 2025 wzrośnie z obecnego poziomu 4,4536 zł do 4,6371 zł za euro.

Od 1 stycznia 2024 r. zmienia się również wyrażona w euro wysokość unijnych progów dotyczących zamówień publicznych. I tak próg dla zamówień na roboty budowlane wzrośnie z  5,382 mln euro do 5,538 mln euro – czyli po przeliczeniu wg nowego średniego kursu euro próg ten wyniesie 25 680 260 zł. Próg dla dostaw i usług zamawianych przez samorządy wzrośnie z  215 tys. euro do 221 tys. euro (po przeliczeniu 1 024 799 zł). Wysokość pozostałych unijnych progów pozostawiono na niezmienionym poziomie.

Co zmienia się w umowach koncesji?

W dniu 27 grudnia 2023 r. w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” zostało ogłoszone pod poz. 1466 również obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnego progu unijnego, jego równowartości w złotych oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości umów koncesji.

Nowe progi unijne i nowy średni kurs w zamówieniach publicznych

Aktualny próg unijny, o którym mowa w art. 8 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 1, z późn. zm.2)), ustalony na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/2497 z dnia 15 listopada 2023 r. zmieniającego dyrek-tywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów dotyczących koncesji (Dz. Urz. UE L 2023/2497 z 16.11.2023) oraz komunikatu Komisji – Równowartość progów określonych w dyrektywach Parla-mentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE (Dz. Urz. UE C C/2023/902 z 16.11.2023), zwanego dalej „komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie równowartości progów” – wynosi 5 538 000 euro, co stanowi równowartość kwoty 25 680 260 zł.

Kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości umów koncesji, ustalony na podstawie kwoty określonej w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie równowartości progów, wynosi – 4,6371 złotych

Od kiedy obowiązuje nowe progi?

Nowy próg unijny i jego równowartość w złotych oraz nowy średni kurs złotego w stosunku do euro obowiązują od 1 stycznia 2024 r.