Nabywanie nieruchomości rolnych przez fundację rodzinną

Legalny pobyt obywateli Ukrainy

Spis treści:

1. Kiedy ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego może nie być zastosowana?

2. Kto może być nabywcą nieruchomości rolnej?

3. Czy może przysługiwać prawo pierwokupu nieruchomości rolnej?

4. Kto podejmuje decyzję o skorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości rolnej?

5. Czy nabycie nieruchomości rolnej może wymagać uzyskania zgody KOWR?

 

Przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego stosuje się do nabycia określonych ustawą nieruchomości rolnych, których rodzajowo wskazany zamknięty katalog podany został w art. 1a tej ustawy.

Kiedy ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego może nie być zastosowana?

Przykładowo przepisów ww. ustawy nie będzie się stosować m.in. do nabycia nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha.

Zatem każdy podmiot (w tym też fundacja rodzinna) może nabywać wskazane przez ustawodawcę nieruchomości rolne bez ograniczeń wynikających z przepisów tej ustawy.

Kto może być nabywcą nieruchomości rolnej?

W świetle art. 2a ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Ustawodawca określił również, że gdy nabywana nieruchomość rolna ma powierzchnię mniejszą niż 1 ha (tj. od 0,3000 ha do 0,9999 ha) to taką nieruchomość może nabyć każdy zainteresowany (w tym też fundacja rodzinna).

Czy może przysługiwać prawo pierwokupu nieruchomości rolnej?

W przypadku zakupu takiej nieruchomości zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługiwać może prawo pierwokupu tej nieruchomości rolnej.

W takim wypadku strony transakcji (np. sprzedający i fundacja rodzinna jako kupujący) winni zawrzeć u notariusza najpierw warunkową umowę sprzedaży, którą należy niezwłocznie przesłać do KOWR (najlepiej od razu do oddziału terenowego KOWR właściwego ze względu na położenie nieruchomości rolnej).

 

Kto podejmuje decyzję o skorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości rolnej?

KOWR w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia o treści warunkowej umowy sprzedaży, podejmie decyzję dotyczącą skorzystania bądź rezygnacji z przysługującego mu prawa pierwokupu danej nieruchomości rolnej.

Niezłożenie w powyższym terminie przez KOWR oświadczenia o nabyciu danej nieruchomości, pisemne poinformowanie zobowiązanego przez KOWR o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu lub upływ zakreślonego terminu bez reakcji ze strony KOWR – oznacza możliwość zawarcia przez strony docelowej umowy przenoszącej własność tej nieruchomości.

Jak spółka z o.o. powinna rozliczać wynagrodzenie

Czy nabycie nieruchomości rolnej może wymagać uzyskania zgody KOWR?

W sytuacji natomiast, gdy nabywana przez osobę prawną (w tym przez fundację rodzinną) nieruchomość rolna miałaby powierzchnię równą 1 ha lub więcej, i nie będzie zachodzić któryś z przypadków wskazanych w art. 2a ust. 3 ustawy – wówczas nabycie takiej nieruchomości rolnej wymagać będzie uzyskania zgody Dyrektora Generalnego KOWR, wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej (tj. zgody, o której mowa w art. 2a ust. 4 ww. ustawy).

Z dniem 22 maja 2023 r. przepisy art. 2a ust. 3 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ulegają zmianie poprzez dodanie dwóch kolejnych wyjątków stanowiących, iż do nabycia nieruchomości rolnej przez:

  • fundację rodzinną od jej fundatora, oraz
  • beneficjenta fundacji rodzinnej, będącego osobą bliską fundatora tej fundacji rodzinnej, od fundacji rodzinnej,

nie będzie wymagane wcześniejsze uzyskanie zgody Dyrektora Generalnego KOWR, o  której mowa w art. 2a ust. 4 tej ustawy.

Pamiętać tu jednak należy, że wyłączenie wskazanych wyżej przypadków z konieczności uzyskania zgody, o której mowa w art. 2a ust. 4 ww. ustawy – może jednocześnie skutkować koniecznością poinformowania KOWR-u o przysługującym mu prawie pierwokupu oraz prawie nabycia (tj. uprawnieniach wskazanych w art. 3 ust 4 i art. 4 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego).