Fundacja rodzinna nie zapłaci podatku od sprzedaży akcji wniesionych przez fundatora

fundacja rodzinna

Spis treści:

1. Jaką działalność może prowadzić fundacja rodzinna?

2. Czy fundacja rodzinna będzie zwolniona z podatku?

 

Okazuje się, że fundacje rodzinne będą mogły sprzedać akcje i udziały wniesione przez fundatorów bez podatku. Tak wynika z interpretacji indywidualnej, w której zbadano sytuację wnioskodawcy mającego zamiar założyć fundację rodzinną. Wnioskodawca zapytał o ocenę skutków podatkowych związanych ze sprzedażą udziałów w spółce z o.o., nabytych nieodpłatnie od fundatora na mocy umowy darowizny. Podstawową kwestią było ustalenie, czy taka transakcja korzysta ze zwolnienia z podatku CIT.

Jaką działalność może prowadzić fundacja rodzinna?

Zgodnie z art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 326 ze zm.) fundacja może przystępować do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestniczyć w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach. Jest to tzw. dozwolona działalność gospodarcza fundacji rodzinnej, a dochody fundacji rodzinnej są wyłączone z opodatkowania. Dla celów opodatkowania fundacji rodzinnej szczególne znaczenie ma prawidłowe ustalenie, czy fundacja prowadzi działalność zgodnie ze wskazanymi przez ustawodawcę wymogami. Stosownie do treści art. 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie w jakim fundacja rodzinna prowadzi działalność gospodarczą wykraczającą poza zakres określony w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej, stawka podatku CIT wynosi 25% podstawy opodatkowania.

złożenie sprawozdania finansowego.

Warto jednak odnotować, że fundacja może też zbywać mienie, o ile nie zostało ono nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia. Przy czym zastrzeżenie to nie dotyczy praw wynikających z przystąpienia do spółek handlowych i uczestnictwa w tych spółkach oraz składników mienia, o których mowa w ust. 1 pkt 4 (czyli papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze).

Czy fundacja rodzinna będzie zwolniona z podatku?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 21 grudnia 2023 r. o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.319.2023.2.DP wyjaśnił, że sprzedaż przez fundację udziałów w spółce z o.o., wniesionych nieodpłatnie przez fundatora, mieści się w zakresie określonym w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o fundacji rodzinnej tj. dozwolonej działalności gospodarczej. W konsekwencji przychód fundacji rodzinnej ze sprzedaży udziałów nie będzie opodatkowany. Fundacja skorzysta bowiem ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT.