Definicja budowli niezgodna z Konstytucją

rozwiązanie umowy

Spis treści:

1. Dlaczego definicja budowli jest niezgodna z Konstytucją ?

2. Odroczenie utraty mocy niekonstytucyjnego przepisu

3. Konieczny projekt zmian

4. Kiedy złożyć wniosek o wznowienie postępowań podatkowych?

 

4 lipca 2023 r. zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego w zakresie podatku od nieruchomości sygn. akt SK 14/21

Trybunał stwierdził niezgodność definicji budowli zawartej w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z Konstytucją tj. art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z art. 84 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Dlaczego definicja budowli jest niezgodna z Konstytucją ?

Ustawodawca w ustawie podatkowej nie definiuje w sposób prawidłowy kluczowej dla tego aktu prawnego – przedmiotu opodatkowania. Definicja budowli od lat budzi szereg wątpliwości interpretacyjnych, podatnicy mają spore problemy z jasnym określeniem, czy dany obiekt w ogóle podlega opodatkowaniu. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że zdefiniowanie podstawy opodatkowania poprzez odesłanie do „prawa budowlanego” nie spełnia konstytucyjnych wymogów określoności prawa podatkowego. Definicja przedmiotu opodatkowania powinna znajdować się w ustawie podatkowej, a nie w nawet bliżej nieokreślonym „prawie budowlanym”.

Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę na konieczność modyfikacji także definicji budynku – ponieważ także w tym zakresie Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych odwołuje się do prawa budowlanego.

Odroczenie utraty mocy przepisu niezgodnego z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny  odroczył w czasie utratę mocy niekonstytucyjnego przepisu o 18 miesięcy. W tym okresie przepis ten (o ile wcześniej nie zostanie uchylony bądź zmieniony przez ustawodawcę), mimo że nie ma do niego zastosowanie domniemanie konstytucyjności, powinien być przestrzegany i stosowany przez wszystkich adresatów.

Nowelizacja prawa budowlanego

Konieczny projekt zmian

Niewątpliwie konieczne jest możliwie szybkie przedstawienie założeń projektu ustawy w tym zakresie, tak aby przedsiębiorcy, dla których podatek od nieruchomości stanowi niejednokrotnie istotne obciążenie finansowe, wiedziały na jakim poziomie będą kształtowały się te koszty.

Wznowienie postępowań podatkowych

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, podatnikowi przysługuje prawo wnioskowania o wznowienie postępowania podatkowego zakończonego decyzją ostateczną w przypadku, gdy decyzja ta została wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Trybunał Konstytucyjny odroczył wejście w życie orzeczenia i utratę mocy przepisu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych co jednak nie stoi na przeszkodzie do wnioskowania o wznowienie postępowania. Wniosek o wznowienie postępowania musi być złożony w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.