Zmiany w zatrudnieniu młodocianych

ulga podatkowa

Spis treści:

1. Wzrost wynagrodzenia za pracę dla młodocianych !

2. Prace zabronione młodocianym

 

Wynagrodzenie młodocianych

W dniu 6 lipca 2023 r. ogłoszono rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Zgodnie z § 1 rozporządzenia, od 1 września wzrosną wynagrodzenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu lub przyuczenia się do wykonywania określonej pracy. Zmiana ta ma zachęcić najmłodszych pracowników do kształcenia zawodowego w formie przygotowania zawodowego. Jednocześnie, wpłynie to na realne podwyższenie kosztów wynagrodzeń. Podwyżka obejmie wszystkich młodocianych, łącznie z osobami zatrudnionymi przed dniem 1 września 2023 r. Uczniowie otrzymają o 213 zł brutto więcej.

Pierwszeństwo zaspokojenia

Wykaz prac wzbronionych młodocianym

30 września 2023 r. straci moc rozporządzenie Rady Ministrów z 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Zastąpi je rozporządzenie Rady Ministrów z 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. 2023 poz. 1240).

Zgodnie z zawartym w nowelizacji wykazem prac wzbronionych, możliwe będzie zatrudnienie pracownika młodocianego w wieku powyżej 16 lat, pod warunkiem, że:

1. jest to niezbędne do odbycia przygotowania zawodowego,

2. zatrudnienie nie ma charakteru stałego, a jego celem jest zaznajomienia młodocianego z czynnościami niezbędnymi do odbycia przygotowania zawodowego,

3. zezwala na to załącznik nr 2 do rozporządzenia.

W związku z ww. zmianą, pracodawcy muszą pamiętać, aby zaktualizować należy wykaz prac wzbronionych oraz wykaz prac wzbronionych, dozwolonych dla osób w wieku powyżej 16 lat, a wykonywanych w ramach przygotowania zawodowego. W ustalaniu zaktualizowanego wykazu uczestniczyć powinien lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodocianymi. Zmienione regulacje powinny zostać podane do wiadomości pracowników.