Zmiana rozporządzenia BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Jak optymalizować dochód menadżera?

Spis treści:

1. Czy szkła kontaktowe podlegają refundacji przez pracodawcę?

2. Czy pracownik biurowy może zażądać wygodniejszy fotel?

3. Czas na wprowadzenie zmian

 

W dniu 2 listopada 2023 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Rozporządzenie wdraża dyrektywę Rady 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).

Czy szkła kontaktowe podlegają refundacji przez pracodawcę?

Przepisy nakładają na firmy obowiązek zapewnienia pracownikom okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok. Dotychczas nie było takiego obowiązku.

Czy szkła kontaktowe podlegają refundacji przez pracodawcę?

Czy pracownik biurowy może zażądać wygodniejszy fotel?

Rozporządzenie określa minimalne wymagania jakie powinny spełniać meble biurowe, z których korzysta pracownik – rodzaj biurek, stołów oraz krzeseł. Krzesła powinny posiadać m.in. regulowane podłokietniki. Na życzenie pracownika stanowisko pracy należy wyposażyć również w podnóżek.

Czas na wprowadzenie zmian

Zgodnie z rozporządzeniem, pracodawcy w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dostosują stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe utworzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych
w niniejszym rozporządzeniu.