Założenie fundacji rodzinnej nie jest unikaniem opodatkowania

Spis treści:

1. Jakie korzyści podatkowe daje fundacja rodzinna?

2. Czy założenie fundacji rodzinnej może być objęte klauzulą unikania opodatkowania?

 

Wiele osób myśli o założeniu fundacji rodzinnej z powodów związanych z korzyściami podatkowymi. Pojawiają się pytania, czy w takich warunkach utworzenie fundacji rodzinnej może być ewentualnie objęte klauzulą obejścia prawa podatkowa? W jednej z ostatnich opinii zabezpieczających Szef Krajowej Administracji Skarbowej uznał, chociaż głównym celem utworzenia fundacji rodzinnej będzie korzyść podatkowa to nie oznacza to jednak, – że fundatorzy spełnią też inne przesłanki zastosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, wskazane w art. 119a Ordynacji podatkowej.

Jakie korzyści podatkowe daje fundacja rodzinna?

Przepisy o polskiej fundacji rodzinnej umożliwiają fundatorom dość dużą elastyczność w kształtowaniu zasad działania fundacji, zarządzania majątkiem i wypłaty świadczeń. Jednocześnie fundacja rodzinna może stanowić dogodny instrument pozwalający nie tylko na gromadzenie i zabezpieczenie rodzinnego majątku, ale i skuteczne jego pomnażanie. Zobowiązania w podatku CIT powstają bowiem dopiero na późniejszym etapie tj. wypłaty świadczeń na rzecz beneficjentów fundacji (przy stawce 15%), podczas gdy co do zasady spółka podlegająca zwykłym zasadom opodatkowania już przy osiągnięciu zysku jest obowiązana do rozliczenia podatku CIT. Dzięki powyższemu poza sukcesją biznesu, fundacja rodzinna stanowi interesujący wehikuł w zakresie np. inwestycji w wynajem nieruchomości.

W zakresie, w jakim osiąga fundacja osiąga dochody z dozwolonej przepisami działalności gospodarczej, z wyjątkiem przychodów specyficznie wyłączonych ze zwolnienia fundacja rodzinna zwolniona jest z podatku dochodowego od osób prawnych (tj. podatek CIT). Warto natomiast zwrócić uwagę, że w przypadku wykorzystywania składników majątku fundacji na potrzeby fundatora, beneficjenta fundacji lub osoby powiązane, dochody z wynajmu są opodatkowane 19% stawką podatku CIT, wobec czego taka sytuacja co do zasady nie powinna mieć miejsca z uwagi na utratę prawa do zwolnienia.

Czy założenie fundacji rodzinnej może być objęte klauzulą unikania opodatkowania?

Przedmiotem postępowania zainicjowanego wnioskiem wspólnym o wydanie opinii zabezpieczającej była analiza czy planowany zespół czynności polegający na utworzeniu fundacji rodzinnej, wniesieniu do niej mienia, w tym 1 mln zł w środkach pieniężnych, udziałów lub akcji spółek operacyjnych, prowadzeniu przez nią działalności gospodarczej oraz otrzymaniu przez beneficjentów świadczeń spełnia kryteria określone w art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej.

Jak zostało podniesione we Wniosku głównym celem planowanych czynności jest:

– utworzenie fundacji rodzinnej w celu zabezpieczenia przyszłości członków rodziny oraz zapewnienia łatwiejszej przyszłej sukcesji majątku rodzinnego, w tym akcji i udziałów w spółkach operacyjnych, przez zstępnych fundatorów,

– wyposażenie fundacji rodzinnej w mienie, które służyć ma prowadzeniu przez fundację rodzinną działalności gospodarczej,

– prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację rodzinną w zakresie wskazanym w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej,

– gromadzenie mienia przez fundację rodzinną i zarządzanie nim w interesie beneficjentów poprzez umożliwienie prowadzenia skupionej w jednym podmiocie działalności inwestycyjnej i reinwestowania mienia przez fundację rodzinną w ramach jej działalności gospodarczej.

Dyrektor KAS wykluczył, aby utworzenie fundacji rodzinnej było czynnością sztuczną. Stwierdził, że skoro fundatorzy od początku zakładali powstanie jednego podmiotu skupiającego majątek prowadzonych przez nich spółek operacyjnych, to nie można uznać, iż utworzenie w tym celu fundacji rodzinnej miałoby charakter sztuczny. Ponadto Dyrektor KAS uznał, że uzyskane w ten sposób korzyści podatkowe nie będą też sprzeczne z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu – ponieważ to sam ustawodawca zdecydował się na zwolnienie świadczeń przekazywanych beneficjentom przez fundację rodzinną z podatku od spadków i darowizn. W tym właśnie celu został wprowadzony art. 3 pkt 9 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Mając na uwadze stricte rodzinny charakter zakładanej fundacji nie można doszukać się zastosowania wskazanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niezgodnie z intencją ustawodawcy.