Zakaz sprzedaży napojów energetycznych i energetyzujących osobom niepełnoletnim od 1 stycznia 2024 r.

Obowiązek wpisu do wykazu dla podmiotów dostarczających audiowizualnego usługi medialne

Spis treści:

1. Czym jest napój energetyczny / energetyzujący?

2. Jakie zakazy będą obowiązywać w sprzedaży napojów energetycznych i energetyzujących od 1 stycznia 2024 r.?

3. Obowiązek oznaczenia napojów, ale z dozwoloną ich reklamą

4. Jakie sankcje będą grozić za naruszenie zakazu sprzedaży napojów energetycznych?

 

W dniu 17 sierpnia 2023 r. uchwalona została nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym na mocy, której ustawodawca wprowadził zakaz sprzedaży napojów energetycznych i energetyzujących osobom nieletnim oraz zakaz ich sprzedaż w określonych miejscach i sposobach.

Czym jest napój energetyczny / energetyzujący?

Zgodnie z nowo dodanym art. 12l ustawy o zdrowiu publicznym za napój z dodatkiem kofeiny lub tauryny uważa się napój w składzie, którego znajduje się kofeina w proporcji przewyższającej 150 mg/l lub tauryna, z wyłączeniem substancji występujących w danym napoju naturalnie. Odnotować należy, że każdy napój zawierający taurynę będzie napojem energetyzującym lub energetycznym w rozumieniu przepisów ustawy.

Jakie zakazy będą obowiązywać w sprzedaży napojów energetycznych i energetyzujących od 1 stycznia 2024 r.?

Od 1 stycznia 2024 r. zakazana będzie sprzedaż napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny:

  1. Osobom poniżej 18 roku życia,
  2. Na terenie jednostek systemu oświaty,
  3. W automatach
Zakaz sprzedaży napojów energetycznych i energetyzujących osobom niepełnoletnim od 1 stycznia 2024 r.
Zakaz sprzedaży napojów energetycznych i energetyzujących osobom niepełnoletnim od 1 stycznia 2024 r.

Zakaz sprzedaży napojów energetycznych i energetyzujących w automatach uzasadniony jest brakiem możliwości weryfikacji wieku nabywcy towarów sprzedawanych za pośrednictwem automatów.

Sprzedawcy będą uprawnieni do żądania okazania od kupującego dokumentu potwierdzającego wiek kupującego w wypadku wątpliwości co do pełnoletniości kupującego.

Obowiązek oznaczenia napojów, ale z dozwoloną ich reklamą

Producent lub importer napoju z dodatkiem kofeiny lub tauryny będzie zobowiązany do oznaczenia opakowanie jednostkowego napoju widoczną, czytelną oraz umieszczoną w sposób nieusuwalny i trwały informacją „napój energetyzujący” lub „napój energetyczny”.

Ustawodawca nie przewidział żadnych regulacji przejściowych odnoszących się do napojów wyprodukowanych przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów, które nie będą posiadać wymaganych oznaczeń.

Pomimo, iż na etapie prac początkowych nad projektem ustawy ustawodawca zakładał wprowadzenie zakazu reklamy napojów energetycznych, w telewizji, kinie, teatrze i radiu w godzinach od 6:00 do 20:00, jak również prasy młodzieżowej i dziecięcej, okładek dzienników i czasopism jak również słupów i tablic ogłoszeniowych to ostatecznie ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie przedmiotowego zakazu.

Jakie sankcje będą grozić za naruszenie zakazu sprzedaży napojów energetycznych?

Sprzedaż napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny wbrew przepisom ustawy będzie podlegać karze grzywny do kwoty 2000 złotych.  Kara ta będzie grozić także kierownikowi danego punktu sprzedażowego, który nie dopełni obowiązku nadzoru i dopuści do sprzedaży napoju energetycznego osobie nieuprawnionej.

Ponadto możliwe będzie orzeczenie przepadku napojów energetycznych.

Import lub produkcja napojów energetycznych w opakowaniach niespełniających wymogów ustawowych podlegać będzie karze grzywny do kwoty 200 000 zł lub karze ograniczenia wolności.

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.