Wykorzystanie wizerunku dzieci do celów promocyjno-marketingowych

prawa i obowiązki użytkowników-twórców treści

Spis treści:

1. Korzystanie z wizerunku – prawne aspekty

2. Zakres samodzielnego działania dziecka

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez dziecko

4. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku wyrażona przez dziecko

 

W dobie social mediów do odbiorców przemawia się poprzez wizerunek oraz krótkie filmiki typu „shorts” czy „reels”. Młodzież bez oporów korzysta z aplikacji społecznościowych umożliwiających publikację swojego wizerunku, również nieograniczonemu kręgowi odbiorców. Nie dziwi zatem, że wizerunek to również łakomy kąsek dla marketingu towarów i usług. Na co zatem uważać, jeśli chcemy działać zgodnie z przepisami wykorzystując wizerunek dziecka?

Korzystanie z wizerunku – prawne aspekty

Wizerunek to dobro osobiste każdego z nas oraz dana osobowa, umożliwiająca naszą identyfikację. Fotografia lub film utrwalające wizerunek są również często kwalifikowane jako utwór w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: Prawo autorskie). Wykonanie zdjęcia oraz jego opublikowanie wiąże się także z przetwarzaniem danych osobowych, które wymaga podstawy prawnej dla takiego działania. Najczęściej wykorzystywaną podstawą prawną jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgodę rozpatrujemy przy tym dwojako:

  • jako zgodę na przetwarzanie danych osobowych z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz
  • jako zgodę na rozpowszechnianie wizerunku z art. 81 ust. 1 Prawa autorskiego.

Korzystanie z wizerunku – prawne aspekty

Zakres samodzielnego działania dziecka

Osoba poniżej 18 roku życia nie może legalnie sama udzielić zgody na wykorzystanie swojego wizerunku przez inny podmiot. Zgodnie z kodeksem cywilnym, dziecko do lat 13 nie ma zdolności do czynności prawnych, czyli nie może składać wiążących oświadczeń woli ani zawierać umów. Uzyskuje ją w pełni wraz z ukończeniem 18 roku życia. Dziecko w okresie od 13 do 18 lat posiada jednak tzw. ograniczoną zdolność do czynności prawnych, co oznacza, że może ono samodzielnie zawierać umowy w ramach drobnych, bieżących spraw życia codziennego. Chodzi o takie sytuacje jak zakup artykułów spożywczych lub innych przedmiotów podstawowej potrzeby, przewóz środkami komunikacji miejskiej, uczestnictwo w imprezie kulturalnej, sportowej czy rozrywkowej – przy czym wszystko to o stosunkowo małej wartości. Wyrażenie zgody na korzystanie z wizerunku dziecka wykracza poza wskazany katalog czynności w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. W praktyce oznacza to, że aby pozyskać taką zgodę, każdorazowo niezbędna do tego jest akceptacja przedstawiciela ustawowego, jakim jest rodzic lub opiekun prawny.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez dziecko

W odniesieniu do danych dzieci, RODO w art. 8 dopuszcza wyrażenie zgody przez osobę, która ukończyła 16 lat – dotyczy to jednak wyłącznie usług społeczeństwa informacyjnego, które są oferowane bezpośrednio dziecku. Czy promocja wizerunku na stronie internetowej może być uznana za taką usługę? Nie, ponieważ zgodnie z przepisami unijnymi, do których odsyła w tym przypadku RODO, usługą społeczeństwa informacyjnego jest usługa normalnie świadczona za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie odbiorcy usług. W konsekwencji należy uznać, że zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka może być wyrażona tylko za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego dziecka.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez dziecko

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku wyrażona przez dziecko

Zgodnie z art. 81 ust. 1 Prawa autorskiego – rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Powyższe rozważania dotyczą zatem także zgody rozpowszechnianie na gruncie Prawa autorskiego i wniosek z tego jest jeden: nie ma możliwości samodzielnego wyrażenia zgody wizerunkowej przez dziecko. Jeżeli rozpowszechniamy wizerunek dzieci, możemy to robić za zgodą przedstawiciela ustawowego, działającego w dziecka imieniu, albo w ramach wyjątków, kiedy zezwolenie nie jest wymagane, tj.

  • zapłata za pozowanie (w ramach umowy z przedstawicielem ustawowym),
  • wizerunek dotyczy osoby powszechnie znanej, w związku z pełnieniem przez nią funkcji społecznych,
  • osoba stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.