W styczniu i lutym menedżerowie w spółkach komunalnych zarobili dużo więcej

Jakie zapisy dają podstawę do wyższego wynagrodzenia w styczniu i lutym 2024 r. ?

Spis treści:

1. Jakie zapisy dają podstawę do wyższego wynagrodzenia w styczniu i lutym 2024 r. ?

2. Kiedy pensja zostaje na dotychczasowym poziomie ?

 

W dniu 01.02.2024 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Zgodnie z art. 1 ww. ustawy:

W okresie od dnia wejścia niniejszego przepisu w życie do dnia 31 grudnia 2024 r. podstawę wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907), stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r.

Zgodnie z art. 42 ww. ustawy:

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r., z wyjątkiem art. 1
i art. 2, które wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Członkowie organów zarządzających jak i członkowie rad nadzorczych w związku z powyższym przy odpowiednich zapisach uchwał o kształtowaniu zasad wynagrodzeń i umów o zarządzanie otrzymają w styczniu i lutym 2024 r. wynagrodzenie dużo wyższe niż w 2023 r. albowiem przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2023 r. wyniosło 7 767,61 zł, a w 2016 r. wynosiło ono 4 403,78 zł, zatem różnica wynosi 3 363,83 zł.

Jakie zapisy dają podstawę do wyższego wynagrodzenia w styczniu i lutym 2024 r. ?

Jakie zapisy dają podstawę do wyższego wynagrodzenia w styczniu i lutym 2024 r. ?

Jeżeli w umowie zawartej z członkiem zarządu spółki komunalnej wskazano, że przysługuje mu wynagrodzenie odpowiadające właściwej krotności podstawy wymiaru w postaci przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez prezesa GUS-u, to wynagrodzenie powinno być wypłacane w takiej właśnie wysokości (a więc w 2024 r. przy uwzględnieniu przeciętnego wynagrodzenia z 2023 r.), o ile nic innego nie wynika z umowy.

Kiedy pensja zostaje na dotychczasowym poziomie ?

W przypadku kiedy wynagrodzenie ma postać z góry ustalonej kwoty obliczonej na bazie podstawy wymiaru z 2016 roku.

Należy zaznaczyć, że każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Znaczenie mają regulacje wewnętrzne, w szczególności zapisy uchwał o zasadach kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego, a także postanowienia kontraktów menedżerskich członków zarządu.