Umowy o dostarczenie treści cyfrowej oraz usługi cyfrowej cz. II

Krs

Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację części I dostępnej tutaj

 

Roszczenia konsumenta w przypadku niezgodności treści lub usługi cyfrowej z umową

W przypadku gdy dostarczone przez przedsiębiorcę treści cyfrowe lub usługa cyfrowa jest niezgodna z umową konsument w pierwszej kolejności jest uprawniony do żądania doprowadzenia treści lub usługi cyfrowej do zgodności z umową. Przedsiębiorca może jednak odmówić realizacji powyższego, jeżeli doprowadzenie usługi lub treści cyfrowej do zgodności z umową byłoby niemożliwe lub pociągałoby za sobą nadmierne koszty dla przedsiębiorcy.

Dopiero po ustaleniu, iż doprowadzenie treści lub usługi cyfrowej do stanu zgodności z umową jest nadmiernie utrudnione lub przedsiębiorca nie uczyni tego w rozsądnym terminie, konsument będzie uprawniony do odstąpienia od umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny. Ponadto uprawnienie do odstąpienia od umowy lub żądanie obniżenia ceny będzie się aktywowało dla konsumenta w sytuacji, gdy:

 • Doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
 • Przedsiębiorca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie,
 • brak zgodności z umową występuje nadal, pomimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
 • brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
 • z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

Jeżeli niezgodność usługi lub treści cyfrowej z umową będzie nieistotna konsument nie będzie mógł odstąpić od umowy. Ponadto obowiązywać będzie domniemanie, że niezgodność jest istotna.

Treści lub usługi cyfrowe po ustaniu umowy

Po odstąpieniu od umowy przedsiębiorca nie będzie mógł wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczonych przez konsumenta, chyba że:

 • są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, która stanowiła przedmiot umowy;
 • dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która stanowiła przedmiot umowy;
 • zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
 • zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać

Konsument będzie uprawniony do żądania dostarczenia mu kopii treści cyfrowych, które wytworzył w toku korzystania z treści lub usługi cyfrowej, chyba że treści te:

 • są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, która stanowiła przedmiot umowy
 • dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która stanowiła przedmiot umowy
 • zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności.

Ponadto na wniosek przedsiębiorcy konsument zobowiązany będzie zwrócić przedsiębiorcy nośnik materialny na którym przedsiębiorca dostarczył konsumentowi treść cyfrową.

Odpłatność za usługę lub treść cyfrować pod której odstąpiono obejmować będzie wyłącznie tą treść lub usługę, która nie była niezgodna z umową, niezależnie od tego czy konsument pomimo niezgodności treści lub usługi z umową korzystał z części usługi objętej niezgodnością.