Jakie korzyści mogą wynikać z utworzenia holdingu z udziałem spółek gminnych?

Spis treści:

1. Pojęcie holdingu

2. Istota holdingu sprowadza się do 2-óch zasadniczych elementów

3. Czym się charakteryzuje holding komunalny?

4. Korzyści z utworzenia holdingu komunalnego

 

Pojęcie holdingu

Pojęcie holdingu nie posiada uniwersalnej definicji w prawie polskim. Holding to forma współpracy gospodarczej. Do powstania holdingu nie jest potrzebna umowa pomiędzy podmiotami określająca zasady ich współdziałania. W praktyce gospodarczej pojęciem holdingu określa się związku pomiędzy co najmniej dwoma prawnie samodzielnymi podmiotami gospodarczymi, polegające na tym, że jeden z podmiotów z uwagi na powiązania kapitałowe, przyjmuje pozycję dominującą a tym samym możliwość wpływu na działalność podmiotów wobec niego zależnych.

Istota holdingu sprowadza się do 2-óch zasadniczych elementów

  • Powiązań kapitałowych
  • Uprawnień jakie ma jeden podmiot względem drugiego z racji tych powiązań.

Na gruncie KSH tworzenie holdingu polega na nabywaniu przez spółki udziałów lub akcji innych spółek, skutkujących powstaniem pomiędzy nimi stosunku dominacji/zależności.

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu – jak rozpocząć restrukturyzację?

Czym się charakteryzuje holding komunalny?

  • składa się ze spółki z o.o. bądź akcyjnej tj. spółki dominującej („komunalnej spółki holdingowej”) oraz spółek z o.o. bądź akcyjnych tj. spółek zależnych
  • dominacja komunalnej spółki holdingowej musi mieć źródło w więziach właścicielskich
  • zarząd komunalnej spółki holdingowej musi realizować cele strategiczne dla wszystkich spółek z grupy.

Korzyści z utworzenia holdingu komunalnego

  • koncentracja kapitału przedsiębiorstw przekładająca się na wzrost zdolności pozyskiwania zewnętrznego finansowania;
  • uproszczenie dokonywania przepływów finansowych pomiędzy spółkami z grupy;
  • możliwość wspólnego opodatkowania w ramach podatkowej grupy kapitałowej;
  • obniżenie kosztów ogólnych jak i jednostkowych;
  • możliwość stosowania jednolitych standardów księgowości i sprawozdawczości.