Umorzenie odsetek od pożyczki nieopodatkowane estońskim CIT

kto może skorzystać z SKD

Zwolnienie spółki z długu nieopodatkowane pod reżimem estońskiego CIT – potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej. Chodziło o spółkę, która zaciągnęła pożyczkę od wspólnika. W zakresie części odsetkowej wspólnik miał zamiar zwolnić spółkę z długu, wobec czego zostanie do spłaty tylko kapitał.

Brak ukrytych zysków

W pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć czy umorzenie odsetek mieści się w pojęciu ukrytych zysków, o których mowa w art. 28m ust. 3 ustawy o CIT. Przepis art. 28m ust. 3 ustawy o CIT wskazuje, iż za ukryty zysk uznaje się każde świadczenie, którego beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest wspólnik lub inny podmiot powiązany. Świadczenie ma być wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, innym niż podzielony zysk. Dochód z tytułu ukrytego zysku powstaje w wyniku wszelkich świadczeń związanych z funkcjonowaniem podatnika w grupie podmiotów powiązanych, których beneficjentem jest wspólnik lub inny podmiot powiązany (bezpośrednio lub pośrednio) z podatnikiem (spółką) lub z jego wspólnikiem. Aby świadczenie uznane było za ukryty zysk powinno być związane z wywieraniem wpływu na działanie i decyzje spółki będącej podatnikiem ryczałtu. Innymi słowy, świadczenie powinno bezpośrednio lub pośrednio wynikać z uzgodnień pomiędzy podmiotami powiązanymi, niezależnie od ich formy.

Beneficjentem w związku z umorzeniem zobowiązań odsetkowych w formie zwolnienia z długu będzie spółka (podatnik ryczałtu) a nie jej udziałowiec/wspólnik (osoba fizyczna) lub podmiot powiązany. Wobec czego czynność zwolnienia Spółki z długu w zakresie części odsetkowej Pożyczki nie będzie ukrytym zyskiem. Jak stwierdził Dyrektor KIS, spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania dochodu w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie części odsetkowej pożyczki, ani dochodu w ramach ryczałtu i dochodu z ukrytych zysków, objętej czynnością zwolnienia Spółki z długu przez wspólnika.

Wpływ na opodatkowanie spółki

Skoro zwolnienie spółki z długu w zakresie części odsetkowej pożyczki będzie miało wpływ na wynik finansowy netto Spółki a umorzenie odsetek stanowić będzie czynność uwzględnianą w księgach rachunkowych jako przychody z operacji finansowych to umorzenie części odsetkowej pożyczki wpłynie zatem na wynik finansowy netto spółki, czyli zwiększy jej zysk. W konsekwencji, mając na uwadze specyfikę opodatkowania ryczałtem oraz wprowadzony przez ustawodawcę mechanizm odroczenia opodatkowania ryczałtem do momentu dokonania wypłaty dywidendy, to umorzenie odsetek od pożyczki będzie opodatkowane ryczałtem w ramach czynności dystrybucji zysku do wspólnika lub rozdysponowania zysku w innej formie.