Ulga podatkowa na ekspansję – szansa dla firm

Ekspansja firmy wymaga dużych nakładów: marketing, poszukiwanie pośredników, podwykonawców, koszty wejścia na nowe rynki. Za 2022 rok po raz pierwszy będzie można odliczyć od podatku tzw. ulgę na ekspansję, która ma stanowić zachętę do podboju nowych rynków i rozszerzania oferty przedsiębiorstw. Ulga skierowana jest do firm, które sprzedają wytworzone przez siebie towary i w związku z tym ponoszą wydatki na reklamę, certyfikację, rejestrację znaków towarowych, przygotowanie sprzedaży itp. Preferencja podatkowa do dzisiaj nie została szerzej omówiona czy promowana, mimo że zbliża się czas, kiedy będzie można po raz pierwszy rozliczyć ulgę i uzyskać zwrot podatku.

Kto skorzysta z ulgi na ekspansję?

Przepisy stanowią, że podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów (dalej: Koszty Kwalifikowane) do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym. Oznacza to możliwość zaoszczędzenia do 190 000 zł każdego roku na podatku dochodowym.

Warto pamiętać, że ulga na ekspansję nie jest dla wszystkich przedsiębiorców, ale tylko dla tych, którzy sprzedają produkty. Przy tym jednak „produkty” rozumiane są jako rzeczy wytworzone przez podatnika. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że pojęcie „rzeczy” należy odnieść do definicji zawartej kodeksie cywilnym. Co za tym idzie, ulga dotyczy jedynie przedmiotów materialnych. W związku z tym ulga nie obejmie np. oprogramowania, chyba że będzie sprzedawane na nośniku fizycznym. Taka definicja prowadzi natomiast do wniosków, że z ulgi mogą skorzystać także deweloperzy, jako podmioty wytwarzające rzeczy (budynki – w tym mieszkania, garaże, czy lokale usługowe).

Pojawiają się natomiast wątpliwości, co należy rozumieć przez „wytworzenie” rzeczy. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 19.08.2022 r. nr 0111-KDIB1-1.4010.156.2022.1.MF odpowiedział na pytanie wnioskodawcy, czy sprzedawane na rynek hiszpański jabłka w nowo zaprojektowanym kartonie z logiem wnioskodawcy stanowią produkty wytworzone przez wnioskodawcę. Istotna była okoliczność, że wnioskodawca nie był producentem zapakowanych jabłek, a jedynie zakupił je wcześniej od innego podmiotu. Zdaniem Organu działalności handlowej nie można utożsamiać z wytwarzaniem rzeczy, wobec czego wnioskodawca, który dokonuje zakupu jabłek od producentów, zleca ich zapakowanie do nowo zaprojektowanych kartonów nie wytwarza rzeczy i nie jest uprawniony do ulgi.

Jakie trzeba spełnić warunki?

Przepisy wymagają, aby przychody ze sprzedaży produktów zwiększyły się w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub by podatnik osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że jeżeli koszty zostały poniesione i ulga została rozliczona w 2022 r. to wymagany wzrost sprzedaży powinien nastąpić w 2022 r. i 2023 r. Podatnik będzie musiał zwrócić ulgę, jeżeli jego przychody ze sprzedaży produktów nie wzrosną w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych, albo nie osiągnie jakichkolwiek przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych.

Koszty kwalifikowane

Katalog kosztów kwalifikowanych uprawniających do ulgi został określony w przepisach i dotyczy kosztów:

  • uczestnictwa w targach poniesione na organizację miejsca wystawowego, zakup biletów lotniczych dla pracowników i podatnika, zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika;
  • działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;
  • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
  • przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;
  • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Lista wydatków budzi jednak wątpliwości – przede wszystkim, jeżeli chodzi o pojęcie działań „promocyjno-informacyjnych”, w zakresie których ustawodawca wymienił tylko przykładowo koszty zakupu przestrzeni reklamowych czy przygotowania strony internetowej. Wydaje się, że koszty kwalifikowane obejmą również reklamy telewizyjne, radiowe, billboardy czy pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych oraz sieciach społecznościowych.

O czym należy pamiętać przy korzystaniu z ulgi na ekspansję?

Przepisy dotyczące ulgi na ekspansję zostały wprowadzone dopiero od 1 stycznia 2022 r. i doczekały się niewielu rozstrzygnięć Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz wypowiedzi pracowników Ministerstwa Finansów. Część przepisów wzbudza wątpliwości interpretacyjne, m. in. jakie wydatki mogą kwalifikować się do ulgi oraz jak skorzystać z ulgi w przypadku ponoszenia wydatków na wiele różnych produktów.

Z uwagi na powyższe uzyskanie korzystnej interpretacji indywidualnej stanowi najlepszą formą zabezpieczenia zmniejszającego ryzyko podatkowe. Prawidłowa interpretacja indywidualna powinna zawierać rzetelny opis stanu faktycznego oraz zawierać opis kosztów kwalifikowanych, co do których pojawiają się wątpliwości.