Uchylenie planu spłaty w upadłości konsumenckiej

Spis treści:

1. Czym jest plan spłaty w upadłości konsumenckiej?

2. Czy zawsze ustala się plan spłaty?

3. Jak ustala się plan spłaty?

4. Co się dzieje z długami po wykonaniu planu spłaty?

5. Kiedy sąd uchyli plan spłaty w upadłości konsumenckiej?

6. Podsumowanie

 

Czym jest plan spłaty w upadłości konsumenckiej?

Plan spłaty to niezwykle istotny dokument w upadłości konsumenckiej. Wynika z niego bowiem, przez ile miesięcy konsument będzie obowiązany dokonywać spłat na wierzycieli, oraz w jakich kwotach. Zasadą jest bowiem, że w upadłości konsumenckiej ustala się plan spłaty. Oczywiście, spłata z reguły nie obejmie wszystkich długów w pełnej wysokości, a jedynie w łącznej miesięcznej kwocie, którą konsument byłby w stanie przeznaczyć na spłatę, przez określony w postanowieniu czas. Plan spłaty ustala się na okres do 36 miesięcy, a w przypadku ustalenia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż 36 miesięcy ani dłuższy niż 84 miesiące.

Czy zawsze ustala się plan spłaty?

Nie zawsze upadłość konsumencka zakończy się ustaleniem planu spłaty. W sytuacji bowiem, gdy sytuacja konsumenta jest na tyle zła, że w sposób oczywisty wskazuje, że konsument jest trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat, sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Jeżeli niezdolność do dokonywania spłat nie ma charakteru trwałego możliwe jest warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty.

Jak ustala się plan spłaty

Projekt planu spłaty sporządza syndyk i składa go sądowi wraz z uzasadnieniem. Przed złożeniem projektu planu spłaty syndyk doręcza projekt planu spłaty również konsumentowi oraz wierzycielom, celem ustosunkowania się.

Czym jest plan spłaty w upadłości konsumenckiej?

Syndyk przygotowuje projekt planu spłaty po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości.

Finalny plan spłaty jest natomiast ustalany przez sąd poprzez wydanie odpowiedniego postanowienia.

Co się dzieje z długami po wykonaniu planu spłaty?

Wykonanie planu spłaty zgodnie z treścią postanowienia jest bardzo ważne, gdyż po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. To oznacza, że pozostałe zobowiązania, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości i faktycznie niespłacone, zostają umorzone, a więc nikt nie będzie mógł domagać się ich spłaty. Na tym polega właśnie oddłużenie w upadłości konsumenckiej.

Kiedy sąd uchyli plan spłaty w upadłości konsumenckiej

Wykonywanie przez konsumenta ubiegającego się o oddłużenie w upadłości konsumenckiej jest bardzo istotne, gdyż jak wskazano powyżej, stwierdzenie wykonania planu spłaty prowadzi do upragnionego oddłużenia.

Natomiast zachowanie sprzeczne z treścią postanowienia o ustaleniu planu spłaty może szansę na oddłużenie zaprzepaścić.

Prawo upadłościowe w art. 49120 ust. 1 stanowi bowiem, że w razie niewykonywania przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd z urzędu albo na wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli, uchyla plan spłaty wierzycieli, chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub dalsze wykonywanie planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. W razie uchylenia planu spłaty wierzycieli zobowiązania upadłego nie podlegają umorzeniu.

odpowiedzialność karna członka zarządu

Uchylenie planu spłaty nastąpi również, gdy konsument:

  • nie złożył w terminie sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli;
  • w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty wierzycieli zataił osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe;
  • dokonał czynności prawnej, dotyczącej jego majątku, która mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli, bez uzyskania zgody sądu albo czynność ta nie została przez sąd zatwierdzona;
  • ukrywał majątek lub czynność prawna upadłego została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Podsumowanie

Jak wynika z powyższego, wykonywanie planu spłaty, jako etap niemal na końcu procedury, jest kluczowe dla uzyskania oddłużenia w upadłości konsumenckiej. Uchylanie się od obowiązków wynikających z planu spłaty może doprowadzić do uchylenia planu spłaty, co zaprzepaści szansę na umorzenie zobowiązań.