Sukces Kancelarii – 20 milionowy kontrakt dla jednego z naszych Klientów !!!

Kancelaria reprezentowała w postępowaniu przed KIO wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zgłosiliśmy w  imieniu Klienta przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, wykazując, że wybór został dokonany prawidłowo. Istotne z punktu widzenia uzasadnienia wyroku jest wskazanie przez Izbę, że Wykonawca składający ofertę (w tym przypadku Odwołujący) jest podmiotem profesjonalnym w związku z czym nie może w toku postępowania zasłaniać się rzekomym brakiem wiedzy co do warunków realizacji zamówienia. Zamawiający może odwołać się do pojęć ustawowych i nie musi tłumaczyć wymagań ustawowych, związanych z realizacją zamówienia.

KIO oddaliła odwołanie i tym samym podzieliła argumentację Kancelarii zgodnie, z którą wybór oferty naszego Klienta został dokonany w sposób prawidłowy. Dzięki temu, nasz Klient podpisał dwuletni kontrakt o wartości ponad 20 milionów złotych.