Sprzedaż ruchomości w upadłości konsumenckiej

upadłość konsumencka

Spis treści:

1. Czym jest masa upadłości w upadłości konsumenckiej?

2. Na czym polega likwidacja masy upadłości?

3. Czy wyłącznie syndyk może likwidować składniki masy upadłości?

4. Zakres upoważnienia od syndyka do sprzedaży ruchomości przez upadłego konsumenta

5. Podsumowanie

Czym jest masa upadłości w upadłości konsumenckiej?

Jak wskazano w jednym z wcześniejszych wpisów, z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej, majątek upadłego konsumenta staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu jego wierzycieli. W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego.

Oczywiście ustawa przewiduje wyjątki od powyższego, określając mienie, które nie wchodzi do masy upadłości, ale nie jest to przedmiotem niniejszego wpisu.

Na czym polega likwidacja masy upadłości?

Jak wskazuje definicja masy upadłości, służy ona zaspokojeniu wierzycieli dłużnika będącego w upadłości. Owo zaspokojenie z masy upadłości następuje ze środków uzyskanych ze sprzedaży składników wchodzących w skład masy upadłości, który to proces nazywany jest likwidacją masy upadłości.

W postępowaniu po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej likwidację masy upadłości przeprowadza syndyk. Zasadą jest, że wyboru sposobu likwidacji masy upadłości dokonuje samodzielnie syndyk w sposób, który umożliwia zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu, z uwzględnieniem kosztów likwidacji.

Natomiast jeżeli chodzi o wybór sposobu likwidacji nieruchomości lub tych składników masy upadłości, których wartość oszacowania wskazana w spisie inwentarza przekracza pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie spisu inwentarza, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, syndyk zawiadamia wierzycieli oraz sąd za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe z wykorzystaniem udostępnianych w tym systemie formularzy. W zawiadomieniu syndyk wskazuje sposób likwidacji oraz minimalną cenę.

Na czym polega likwidacja masy upadłości?

Czy wyłącznie syndyk może likwidować składniki masy upadłości?

Ustawa Prawo Upadłościowe wprowadza możliwość, aby syndyk upoważnił upadłego konsumenta do sprzedaży ruchomości należących do masy upadłości. Upoważnienie udzielone przez syndyka powinno być pisemne, aczkolwiek niedochowanie tej formy nie pociąga za sobą nieważności ewentualnie dokonanej sprzedaży.

Celem takiego rozwiązania jest odciążenie syndyka od likwidacji mniej istotnych składników masy upadłości lub takich, których zbycie wymaga specjalistycznej wiedzy posiadanej przez upadłego. Korzystanie z tego rozwiązania powinno być uzasadnione możliwością sprawniejszego przeprowadzenia postępowania upadłościowego.

Zakres upoważnienia od syndyka do sprzedaży ruchomości przez upadłego konsumenta

Przyjmuje się, że upoważnienie od syndyka powinno określać warunki i zakres likwidacji, jaką ma prowadzić upadły. Jeżeli upoważnienie obejmuje niektóre ruchomości wchodzące w skład masy upadłości, to powinno je precyzyjnie określać. Syndyk może zastrzec również minimalną cenę i inne warunki.

Dopuszcza się możliwość zobowiązania upadłego konsumenta przez syndyka do składania syndykowi sprawozdania z dokonanych przez upadłego czynności likwidacyjnych, aby zapewnić syndykowi efektywny nadzór nad działaniem upadłego w zakresie udzielonego upoważnienia.

Co ciekawe, funkcjonuje pogląd, że powierzenie likwidacji masy upadłości upadłemu konsumentowi powinno wpłynąć na wysokość wynagrodzenia syndyka, poprzez jego zmniejszenie w odpowiednim zakresie.

Podsumowanie

Jak wynika z niniejszego wpisu, możliwe są sytuacje, iż to nie syndyk będzie dokonywał likwidacji masy upadłości, a bezpośrednio upadły. W razie styczności z taką sytuacją warto zweryfikować zakres upoważnienia upadłego udzielonego przez syndyka do likwidacji ruchomości, aby uniknąć późniejszych komplikacji w zakresie ważności zawartej umowy sprzedaży.