Sprzedaż energii elektrycznej, a procedury zakupowe

Wadium a okres związania ofertą

W dniu 4 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243), która określa m.in. cenę maksymalną sprzedaży energii elektrycznej stosowaną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi.

Z uwagi na zakres regulacji, przedmiotowa ustawa może mieć wpływ na realizację zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych, co może powodować konieczność ich zmiany w odniesieniu do wysokości cen energii elektrycznej.

Zmiany nieprzewidywalne

W opublikowanej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych opinii wskazano, że „zmiana ceny energii elektrycznej poprzez ustalenie w ustawie cen maksymalnych, może zostać uznana za okoliczność nieprzewidywalną i niezależną od zamawiającego, tym samym mieści się w przesłance zmiany umowy z art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Nie jest wykluczone, że w zawartych umowach w sprawie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej lub w umowie kompleksowej mogą być zawarte postanowienia (bezpośrednio w treści umowy, ogólnych warunkach umowy, szczególnych warunkach umowy lub załącznikach do umowy), dające możliwość zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Przesłanki warunkujące dopuszczalność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp, mają charakter autonomiczny. Oznacza to, że strony umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą skorzystać z uprawnienia przewidzianego dyspozycją art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp również w przypadku, w którym nie przewidziały w umowie odpowiednich postanowień w postaci klauzul przeglądowych.” (opinia UZP, Podstawy zmiany umowy na sprzedaż energii elektrycznej lub umowy kompleksowej w związku z przepisami ograniczającymi wysokość cen energii elektrycznej).

Szacunkowa wartość energii elektrycznej

Warto również dodać, że wiele podmiotów, które dotychczas nie stosowały procedur zamówień publicznych przy zakupie energii elektrycznej, będzie musiało w tym roku po raz pierwszy zorganizować przetarg na zakup energii. Szacunkowa wartość energii elektrycznej często przekracza bowiem próg zamówień bagatelnych tj. 130.000,00 złotych netto.