Przelew wierzytelności w zamówieniach publicznych

Spis treści:

1. Czy jest przelew wierzytelności?

2. Czy można wyłączyć dopuszczalność przelewu wierzytelności?

 

Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku zawiera szczególne regulacje obowiązuje podmioty publiczne. Jedna z naczelnych zasad prawa zamówień publicznych wyrażona została w art. 17 ust. 2 ustawy zgodnie, z którym zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Zasad swobody umów doznaje na gruncie prawa zamówień publicznych istotnego ograniczenia, niemniej jednak nie oznacza, że stosunki prawne między zamawiającym a wykonawcą nie podlegają regulacjom kodeksu cywilnego.

Czy jest przelew wierzytelności?

Przelew wierzytelności wyrażony został w art. 509 kodeksu cywilnego i oznacza, że wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Przelew wierzytelności prowadzi do zmiany wierzyciela.

Przedmiotem przelewu może być, co do zasady, każda wierzytelność. Jak wskazano w opinii Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 22 stycznia 2024 r., „właściwość zobowiązania wynikająca z umowy w sprawie zamówienia publicznego nie wyłącza zastosowania przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia przysługującego wykonawcy za zrealizowane dostawy, usługi lub roboty budowlane, gdyż w tym zakresie przelew nie prowadzi do zmiany istoty świadczenia czy też do udzielenia nowego zamówienia. W wyniku przelewu wierzytelności z ww. tytułu stosunek zobowiązaniowy nie ulega bowiem zmianie – zmienia się wyłącznie osoba uczestnicząca w nim po stronie wierzyciela”.

Czy jest przelew wierzytelności?

Czy można wyłączyć dopuszczalność przelewu wierzytelności?

Zamawiający w dokumentach zamówienia, w szczególności we wzorze umowy może wprowadzić pewne ograniczenia w zakresie dopuszczalności przelewu. Przede wszystkim może uzależnić przelew od swojej zgody. W sytuacji, w której w dokumentach zamówienia zamawiający:

  • nie wyłączy przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia przysługującego wykonawcy z tytułu zrealizowanych dostaw, usług lub robót budowlanych na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego albo
  • nie ograniczy możliwości dokonania przelewu takiej wierzytelności na rzecz podwykonawcy albo
  • nie wprowadzi żadnych postanowień dotyczących przelewu takiej wierzytelności,

należy uznać, że przelew takiej wierzytelności na rzecz podwykonawcy, jest dopuszczalny.

Źródło: https://www.gov.pl/web/uzp/dopuszczalnosc-przelewu-wierzytelnosci-przyslugujacej-wykonawcy-zamowienia-publicznego-na-rzecz-podwykonawcy