Podział przez wyodrębnienie – nowa instytucja prawa spółek

Spis treści:

1. Podział przez wyodrębnienie czy jest alternatywą dla aportu ZCP?

2. Jaka jest istota podziału przez wyodrębnienie?

3. Jakie są zalety podziału przez wyodrębnienie?

 

Jedną z wprowadzonych zmian ostatnią nowelizacją kodeksu spółek handlowych obowiązującą od 15.09.2023 r.  ale chyba najistotniejszą jest rozszerzenie dotychczasowych sposobów podziału spółek właśnie o tzw. podział przez wyodrębnienie.

 

Podział przez wyodrębnienie czy jest alternatywą dla aportu ZCP?

Na różnych etapach swojej działalności przedsiębiorcy podejmują decyzję o wydzielaniu składników majątku bądź części prowadzonego biznesu do odrębnego podmiotu.

Potrzeba wyodrębnienia może wynikać z potrzeby zmitygowania ryzyk czy też oddzielenia bardziej ryzykownych obszarów działalności od tych, które charakteryzują się większą stabilnością i bezpieczeństwem. Źródłem mogą być również potrzeby związane z pozyskaniem finansowaniem, realizacji wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami czy też zwyczajnie jako efekt rozwoju poszczególnych obszarów biznesowych.

Do tej pory najczęściej stosowanym w takich sytuacjach narzędziem prawnym był aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa ale nie zawsze to rozwiązanie było wdrażane z uwagi na nieopłacalność.

 

Jaka jest istota podziału przez wyodrębnienie?

Podział przez wyodrębnienie polega na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę albo spółki za udziały lub akcje spółki albo spółek przejmujących lub nowo zawiązanych, które obejmuje spółka dzielona.

Oznacza to, że w przypadku podziału przez wyodrębnię/nie wspólnicy/akcjonariusze spółki dzielonej w ogóle nie są stroną transakcji, nie uczestniczą w procesie i nie obejmują w efekcie udziałów/akcji spółki, do której przenoszona jest część biznesu.

Jaka jest istota podziału przez wyodrębnienie

Przedmiotem wyodrębnienia może być:

  • przedsiębiorstwo,
  • zorganizowana część przedsiębiorstwa,
  • zbiór składników majątkowych spółki dzielonej,
  • pojedynczy składnik majątkowy spółki dzielonej.

Jakie są zalety podziału przez wyodrębnienie?

  • Zaletą podziału przez wyodrębnienie jest zasada częściowej sukcesji uniwersalnej.
  • Spółka przejmująca w dniu wyodrębnienia wstępuje w prawa i obowiązki spółki dzielonej określone w planie podziału.
  • Przewaga nad aportem wynika z faktu, że nie jest potrzebna zgoda kontrahentów na przeniesienie zobowiązań, w tym wynikających z zawartych umów, ani też praw wynikających z różnorodnych decyzji administracyjnych.
  • Sukcesja uniwersalna towarzysząca podziałowi obejmuje niemalże całość praw i obowiązków cywilnoprawnych, organizacyjnych oraz pracowniczych wynikających z określonych w planie podziału praw i obowiązków.
  • Nie ma więc konieczności odrębnego przenoszenia umów cywilnych, zobowiązań, czy uzyskiwania zgód na ich przejście oraz podpisywania aneksów.

Warto więc przeanalizować czy podział przez wydzielenie będzie szybszym a przy tym mniej kosztownym i przed wszystkim możliwym do wdrożenia rozwiązaniem niż aport przedsiębiorstwa.