Nieruchomości rolne w Fundacji Rodzinnej

Spis treści:

1. Jak było do 5 października 2023 r. ?

2. Jak jest obecnie ?

3. Czy ograniczenia obowiązują na etapie założenia Fundacji Rodzinnej czy także później ?

4. Co rozumieć przez nabycie nieruchomości ?

5. Czy trzeba mieć status rolnika aby nabyć nieruchomość rolną od Fundacji Rodzinnej ?

6. Jaka jest sankcja za nabycie nieruchomości bez zgody KOWR ?

 

Jak było do 5 października 2023 r. ?

Do nabycia nieruchomości rolnej przez fundację rodzinną od jej fundatora nie była wymagane wcześniejsze uzyskanie zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Podobnie nie była wymagana zgoda do nabycia takiej nieruchomości przez beneficjenta, będącego osobą bliską fundatorowi, od fundacji rodzinnej.

Jak jest obecnie ?

Ustawodawca zrównał sytuację Fundacji Rodzinnych do sytuacji spółek. Fundacja rodzinna, aby nabyć nieruchomość rolną powyżej 1 ha, musi posiadać zgodę Dyrektora Generalnego KOWR, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej i to tylko wówczas, gdy spełnione są określone ustawą warunki.

Czy ograniczenia obowiązują na etapie założenia Fundacji Rodzinnej czy także później ?

Ograniczenia są również w przypadku wniesieniu mienia na pokrycie funduszu założycielskiego jak i na późniejszym etapie funkcjonowania fundacji. Krajowy Ośrodek działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć, w terminie miesiąca od zawiadomienia, oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą ceny tej nieruchomości. Po nabyciu takiej nieruchomości (niezależnie od sposobu), przez 5 lat fundacja rodzinna nie będzie mogła zbyć ani oddać w posiadanie nieruchomości rolnej innym podmiotom.

Co rozumieć przez nabycie nieruchomości ?

Ustawa przez nabycie nieruchomości również wszelkiego rodzaju reorganizacje, w tym np. wniesienie aportem do spółki, nawet jeżeli 100% właścicielem spółki będzie fundacja. Do dokonania takiej czynności będzie wymagana zgoda KOWR.

Czy trzeba mieć status rolnika aby nabyć nieruchomość rolną od Fundacji Rodzinnej ?

Beneficjent, aby nabyć od fundacji rodzinnej nieruchomość rolną (np. w wyniku rozwiązania) będzie musiał posiadać status rolnika indywidualnego oraz uzyskiwać stosowne zgody, jeżeli nie spełni określonych wymagań.

Jaka jest sankcja za nabycie nieruchomości bez zgody KOWR ?

Nabycie własności nieruchomości rolnej, udziału we współwłasności nieruchomości rolnej, użytkowania wieczystego, udziału we współużytkowaniu wieczystym takiej nieruchomości oraz nabycie akcji i udziałów w spółce handlowej, posiadającej taką nieruchomość, dokonane na podstawie czynności prawnej niezgodnie z opisywanymi przepisami jest nieważne.

Nieważne jest dokonanie czynności prawnej bez zawiadomienia uprawnionego do prawa pierwokupu lub bez powiadomienia KOWR.

Nieważne jest też zbycie albo oddanie w posiadanie nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia nabycia bez zgody Dyrektora Generalnego KOWR lub nabycie nieruchomości rolnej w oparciu o nieprawdziwe oświadczenia albo fałszywe lub potwierdzające nieprawdę dokumenty.