Nabycie nieruchomości rolnej przez fundację rodzinną

Spis treści:

1. Obowiązki Nabywcy

2. Wyłączenie prawa nabycia nieruchomości rolnej przez KOWR

3. Wykonanie uprawnienia KOWR

 

Zgodnie z przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, co do zasady nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, a powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z ww. ustawą.

Jednocześnie w art. 2a ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ustawodawca przewidział, że ograniczenia te nie mają zastosowania do podmiotów wskazanych w tym przepisie a w związku z dodaniem do art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. k oraz l powyższe ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnej nie mają również zastosowania do nabycia takiej nieruchomości przez fundację rodzinną od jej fundatora oraz przez beneficjenta fundacji rodzinnej, będącego osobą bliską fundatora tej fundacji rodzinnej, od fundacji rodzinnej.

Obowiązki Nabywcy

Co do zasady Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej – prowadzić to gospodarstwo osobiście.

W okresie tym nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Obostrzenia te, w związku z wprowadzeniem przez ustawodawcę wyłączenia, nie mają jednak zastosowania do:

  • nieruchomości rolnej zbywanej lub oddawanej w posiadanie beneficjentowi fundacji rodzinnej, będącemu osobą bliską fundatora tej fundacji rodzinnej, jeżeli zbywcą jest fundacja rodzinna.

Wyłączenie prawa nabycia nieruchomości rolnej przez KOWR

Co do zasady KOWR przysługuje prawo nabycia nieruchomości rolnej, jeżeli jej nabycie następuje w wyniku:

  • zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży lub
  • jednostronnej czynności prawnej, lub
  • orzeczenia sądu, organu administracji publicznej albo orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, lub
  • innej czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego, w szczególności zasiedzenia nieruchomości rolnej, dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego, którego przedmiotem jest nieruchomość rolna lub gospodarstwo rolne, czy podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego.

Fundacja rodzinna

Wykonanie uprawnienia KOWR

Uprawnienie KOWR realizuje przez złożenie oświadczenia woli o nabyciu nieruchomości rolnej za zapłatą ceny tej nieruchomości. W piśmiennictwie uprawnienie KOWR do nabycia nieruchomości rolnej określa się także jako „prawo wykupu” (nie stanowi ono prawa pierwokupu – to jest bowiem regulowane w art. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego).

Powyższe uprawnienie KOWR nie przysługuje jednak, jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje przez beneficjenta fundacji rodzinnej, będącego osobą bliską fundatora tej fundacji rodzinnej, jeżeli zbywcą jest fundacja rodzinna