Koniec stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a wniosek o ogłoszenie upadłości

jednoosobowa spółka

Spis treści:

1. Jaki jest termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19

2. Odwieszenie terminów do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

3. Podsumowanie

 

Termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19

Jak wskazywano w jednym z wcześniejszych wpisów, termin do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości co do zasady wynosi 30 dni i jest liczony od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, czyli stan niewypłacalności Dłużnika (art. 21 Prawa upadłościowego).  Podkreśla się, iż jest to termin stosunkowo krótki, a nadto trudny do precyzyjnego zidentyfikowania, gdyż często niemożliwe jest dokładne ustalenie początku biegu terminu – wystąpienia podstawy do ogłoszenia upadłości.

Jednakże w związku z wybuchem światowej pandemii wynikającej z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, która w sposób bezpośredni lub pośredni, w następstwie wprowadzanych ograniczeń, zakłóciła lub wręcz uniemożliwiła prowadzenie działalności gospodarczej, konieczna była interwencja ustawodawcy między innymi w zakresie zawieszenia terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Oczekiwana interwencja polskiego ustawodawcy nastąpiła i tzw. Tarczą 2.0 wprowadzono do Tarczy 1.0 przepis art. 15zzra, który stanowił, iż jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 21 Pr.Up. nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo. Jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19.

Wydłużono również bieg terminów, dla których obliczania ma znaczenie dzień zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, np. terminów bezskuteczności i zaskarżania czynności upadłego.

upadłość konsumencka

Odwieszenie terminów do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r., z dniem 1 lipca 2023 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przestanie obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że od dnia 1 lipca 2023 r. przestanie obowiązywać art. 15zzra Tarczy 1.0.

Powyższe oznacza, że od dnia 1 lipca 2023 r. rozpocznie bieg 30-dniowy termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dla tych przedsiębiorców, co do których:

1. podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19;

2. istnieje związek przyczynowy między powstaniem stanu niewypłacalności a COVID-19 (jego skutkami gospodarczymi, społecznymi, a nawet zdrowotnymi).

Dla innych przedsiębiorców przedmiotowy termin nie uległ zawieszeniu, a więc ich sytuacja nie ulega zmianie.

Podsumowanie

Reasumując, od 1 lipca 2023 r. biegnie na nowo 30-dniowy termin dla tych przedsiębiorców, którzy stali się niewypłacalni w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19.

Warto mieć powyższe na uwadze i dochować terminu, gdyż niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie pociąga za sobą nie tylko sankcje cywilnoprawne czy administracyjne, ale także karne.