Kiedy fundacja rodzinna musi zapłacić podatek?

Legalny pobyt obywateli Ukrainy

Spis treści:

1. Podatek CIT – zwolnienie, ale…

2. Czy od świadczeń na rzecz beneficjentów jest PIT?

 

Fundacja rodzinna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie fundacja rodzinna została z tego podatku zwolniona. Jest to zwolnienie podmiotowe, a zatem dotyczy wszystkich dochodów osiąganych przez fundację rodzinną. Od tej zasady są wyjątki co powoduje, iż w konstrukcji fundacja rodzinna jest podobna do estońskiego CIT. Do opodatkowania dojdzie dopiero w momencie, gdy jej beneficjenci uzyskają pewne świadczenia.

Podatek CIT – zwolnienie, ale…

Jednym z celów fundacji rodzinnej, oprócz zarządzania majątkiem firmy rodzinnej, jest dokonywanie świadczeń na rzecz beneficjentów fundacji rodzinnej. jednak każda tego typu wypłata wiąże się z koniecznością zapłacenia podatku CIT przez fundację rodzinną. Dokonując świadczenia na rzecz beneficjenta, fundacja rodzinna będzie opłacała podatek CIT od wartości przekazanych świadczeń w stawce 15%. Przykładowo, jeżeli jest to świadczenie pieniężne w wysokości 10 000 zł, fundacja rodzinna, poza wypłatą tego świadczenia beneficjentowi, będzie zobowiązana „dopłacić” podatek, w wysokości 1 500 zł. Tak samo sytuacja będzie wyglądała w przypadku świadczenia rzeczowego. Fundacja rodzinna będzie musiał określić wartość tego świadczenia i „dopłacić” 15% podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy od świadczeń na rzecz beneficjentów jest PIT?

Czy od świadczeń na rzecz beneficjentów jest PIT?

Jeżeli beneficjentem fundacji rodzinnej będą wyłącznie wstępni lub zstępni fundatora (np. rodzice i dzieci), to otrzymanie od fundacji rodzinnej świadczeń co do zasady nie jest objęte podatkiem PIT. Ważne by pamiętać, że podatek PIT nie wystąpi w zakresie, w jakim beneficjenci są uprawnieni do ich otrzymania na podstawie statutu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji o sygn.  0114-KDIP3-1.4011.810.2023.1.EC wyjaśnił jednak, w jakiej sytuacji fundacja rodzinna może być obowiązana do pobrania i rozliczenia podatku PIT – stwierdzając, że korzystanie z samochodu przez beneficjentów fundacji stanowi świadczenie niepieniężne i jako takie stanowi przychód z innych źródeł, co skutkuje obowiązkiem opodatkowania. Fundacja, jako płatnik, ma wtedy obowiązek obliczać, pobierać i odprowadzać podatek dochodowy od tego przychodu. Organy podatkowe podkreśliły, że przychód ten podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT, uwzględniając zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 157 ustawy o PIT. Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych ma zastosowanie jedynie do części przychodów odpowiadającej proporcji wartości mienia wniesionego do fundacji przez fundatora lub fundację.