JEDZ podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP?

ePUAP

                Elektronizacja przetargów publicznych w postępowaniach powyżej progów unijnych zbliża się wielkimi krokami.  Zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej
i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z treści art. 10a ust. 5 ustawy Pzp wynika również, iż niedochowanie formy elektronicznej (tj. postaci elektronicznej dokumentu opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia świadczy o nieważności tego oświadczenia. Oznacza to, że złożenie JEDZ-a w jakikolwiek inny sposób niż w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie będzie skuteczne.

Wymagania techniczne oraz organizacyjne dotyczące identyfikacji elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego zawarte są m.in. w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579). W świetle przepisów ww. ustawy dostawcy kwalifikowanych usług zaufania, tj. podmioty udostępniające usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wpisane są do rejestru Narodowego Centrum Certyfikacji. Lista tych podmiotów dostępna jest na stronie www.nccert.pl.

Jak zaznaczył UZP, kwalifikowany podpis elektroniczny nie jest tożsamy z podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Oznacza to, że JEDZ podpisany profilem zaufanym jest traktowany jak złożony
w niewłaściwej formie. Jednocześnie warto wskazać, że istnieje możliwość podpisywania danych kwalifikowanym podpisem elektronicznym podczas korzystania z platformy ePUAP (Opinia prawna UZP, Informator UZP 2/2018).