Tag: zaufany profil

ePUAP

JEDZ podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP?

                Elektronizacja przetargów publicznych w postępowaniach powyżej progów unijnych zbliża się wielkimi krokami.  Zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z treści art. 10a ust. 5