Fundacja Rodzinna – fundusz założycielski, mienie fundacji i jej organy

Spis treści:

1. Co to jest fundusz założycielski w fundacji rodzinnej?

2. Jak prawidłowo dokonać wyceny wartości mienia wnoszonego do fundacji rodzinnej?

3. Jaka jest szczególna cecha fundacji rodzinnej?

4. Jak pokrywa się straty w fundacji rodzinnej?

5. Jakie obowiązki ma zarząd w fundacji rodzinnej?

6. Jakie obowiązki ma rada nadzorcza w fundacji rodzinnej?

7. Do czego jest uprawnione zgromadzenie beneficjentów w fundacji rodzinnej?

 

Fundusz założycielski

Fundacja rodzinna aby powstać czy podstawie aktu założycielskiego czy w ramach testamentu musi zostać wyposażona w majątek, czyli tzw. fundusz założycielski.

Wartość aktywów, które składają się na fundusz założycielski, a wnoszone są do fundacji przy jej utworzeniu przez fundatora nie może być niższa niż 100 000 zł. Wartość aktywów nie powinna spadać poniżej tej wartości również w trakcie działania fundacji. Ewentualny deficyt powinien być uzupełniony przez fundatora.

Fundacja rodzinna co do zasady nie będzie uprawniona do zwrotu fundatorowi mienia wniesionego na pokrycie funduszu założycielskiego w całości ani w części.

Prawa majątkowe wnoszone do fundacji rodzinnej, zarówno przez fundatora, jak i inne osoby, powinny być zamieszczone w tzw. spisie mienia, który sporządzany jest w formie pisemnej. Taki spis winien określać osobę wnoszącą mienie oraz rodzaj i wartość każdego z wniesionych składników mienia, w wysokości określonej według stanu i cen z chwili ich wniesienia oraz ich wartości podatkowej.

Wycena wartości mienia wnoszonego do fundacji rodzinnej

W myśl ustawy o fundacji rodzinnej, jeżeli do fundacji wnoszone jest mienie inne niż środki pieniężne, to przez wartość tego mienia rozumie się wartość rynkową składników wniesionego mienia, ustaloną na dzień wniesienia tego mienia, zgodnie z regułami określonymi w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartość mienia wniesionego do fundacji rodzinnej w postaci walut obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wniesienia mienia.

Przestępstwo udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzycieli. Aspekty praktyczne

Szczególna cecha fundacji rodzinnej

Szczególną cechą fundacji jest oddzielenie własności firmy rodzinnej od pobierania z niej pożytków – beneficjenci fundacji nie będą jej wspólnikami i co za tym idzie nie będą mieli możliwości zbycia praw udziałowych w fundacji. Tym samym, fundacja rodzinna poprzez swoją konstrukcję pozwala zatem na zabezpieczenie majątku rodzinnego przed zbyciem jego części przez członków rodziny.

Pokrywanie strat fundacji rodzinnej

Zgodnie z projektem ustawy o fundacji rodzinnej, w przypadku gdy wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy wartość aktywów fundacji rodzinnej jest niższa niż wartość jej zobowiązań, zysk za ten rok obrotowy przeznacza się na pokrycie przyszłych strat fundacji rodzinnej.

Zarząd w fundacji rodzinnej

Podstawowym organem fundacji rodzinnej jest jej zarząd, pełniący funkcję wykonawczą. Podobnie jak w spółkach handlowych, również w przypadku fundacji, zarząd odpowiada za prowadzenie spraw i reprezentację. W praktyce oznacza to, że wszelkie działania zarządu są, co do zasady, tożsame z działalnością samej fundacji; fundacja niejako „działa rękami zarządu”. Szczególne znaczenie ma na tym tle prawo reprezentacji obejmujące rozporządzanie prawami i zaciągnie zobowiązań.

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu – jak rozpocząć restrukturyzację?

Rada nadzorcza w fundacji rodzinnej

Rada nadzorcza fundacji rodzinnej jest organem fakultatywnym, chyba że grono beneficjentów jest większe niż 25 osób. W większości przypadków przy zakładaniu fundacji rodzinnych obowiązek ustanawiania rady nadzorczej nie pojawi się, jednak z biegiem lat oraz poszerzaniem grona beneficjentów, konieczne może stać się ukonstytuowanie tego organu. Celem istnienia i zasadniczym obowiązkiem rady nadzorczej jest sprawowanie nadzoru nad działalnością zarządu w imieniu fundatora lub beneficjentów fundacji.

Zgromadzenie beneficjentów w fundacji rodzinnej

W skład zgromadzenia wchodzą beneficjenci fundacji rodzinnej. Rola zgromadzenia beneficjentów jest zbliżona do zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, znanych ze spółek kapitałowych. Zgromadzenie beneficjentów jest uprawnione do zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych, powoływania członków pozostałych organów, chyba że statut inaczej stanowi lub uprawnienie to jest zastrzeżone na korzyść żyjącego fundatora, oraz podejmowania uchwał w sprawach wyszczególnionych w statucie, w tym wyrażania zgód na dokonywanie przez zarząd czynności określonego rodzaju.