Estoński CIT, a 10% stawka CIT przy skróconym roku

Minimalny podatek CIT

Krajowa Informacja Skarbowa przyznaje, że wyliczając limit 2 mln euro dla potrzeb ustalenia statusu małego podatnika pod reżimem estońskiego CIT nie ma proporcjonalnego przeliczania limitu 2 mln euro stosownie do długości roku podatkowego (gdy jest on dłuższy lub krótszy niż 12 miesięcy). W rezultacie dużo więcej spółek będzie uprawnionych do stosowania najniższej stawki estońskiego CIT – poprzedni rok podatkowy przed przejściem na estoński CIT może trwać ledwo kilka miesięcy, a nawet mniej niż 1 miesiąc.

10% stawka estońskiego CIT

W sprawie chodzi o przepis art. 4a pkt 10 ustawy o CIT, który definiuje „małego podatnika” uprawnionego do najniższej stawki estońskiego CIT. Jest to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Co rozstrzygnął Organ

Spółka z o.o. wystąpiła o interpretację indywidualną wskazując, że od 1 października 2022 r. wybrała opodatkowanie estońskim CIT. Zwykły rok obrotowy spółki trwa od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku. W okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 wartość przychodu spółki ze sprzedaży spowodowała, że od 1 lipca 2022 r. przestała być małym podatnikiem w myśl art. 4a ust. 10 ustawy o CIT.

Właśnie zakończony okres podatkowy spółki, trwał od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r. Za ten okres spółka złożyła deklarację CIT-8, ponieważ przystępując do estońskiego CIT w trakcie roku podatkowego spółka była obowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych i rozliczenia podatku CIT. Z tej deklaracji wynikało, że przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) za skrócony okres od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r. nie przekroczą równowartości kwoty 2 mln euro.

Spółka uważała, że będzie uprawniona do obniżonej 10-proc. stawki estońskiego CIT jako mały podatnik. W interpretacji z 30 grudnia 2022 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.813.2022.1.PC Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze spółką.

Zgodnie z art. 8 ust. 6a ustawy o CIT, jeśli podatnik wybrał estoński CIT przed upływem przyjętego roku podatkowego, to ostatnim miesiącem jego roku podatkowego jest ten poprzedzający pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem. Skoro więc przepisy nie mówią o proporcjonalnym przeliczaniu limitu 2 mln euro dla potrzeb ustalenia statusu małego podatnika, czyli stosownie do długości roku podatkowego (gdy jest on dłuższy lub krótszy niż 12 miesięcy), to spółka nie przekroczyła ustawowego limitu i może stosować 10-proc. stawkę ryczałtu od dochodów spółek.