Czy jest możliwa rezygnacja z estońskiego CIT przed upływem 4 lat?

Czy wypłaty ze spółki po przekształceniu są opodatkowane?

Spis treści:

1. Jakie są warunki rezygnacji z estońskiego CIT?

2. Jakie są konsekwencje rezygnacji z estońskiego CIT?

 

Spółka, która wybrała opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek (tj. estoński CIT) może zrezygnować z estońskiego CIT z końcem każdego roku podatkowego. Nie ma możliwości zakończenia tej formy rozliczenia z podatku dochodowego w trakcie roku podatkowego.

Jakie są warunki rezygnacji z estońskiego CIT?

Zgodnie z art. 28l ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT rezygnacja z końcem roku podatkowego okresu czteroletniego jest przesłanką do utraty prawa do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Przepis art. 28l ust. 1 pkt 1 PDOPrU nie wskazuje, aby był to ostatni rok okresu czteroletniego, gdyż wtedy przepis powinien brzmieć „z końcem ostatniego roku podatkowego okresu czteroletniego”. Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 22 sierpnia 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.112.2022.1.BS: „co do zasady – estoński CIT wybiera się na okresy czteroletnie. Podatnik może również w dowolnym momencie zrezygnować z tej formy opodatkowania, na podstawie art. 28l ust. 1 pkt 1 ustawy CIT. Warunkiem jest jednak to, aby rezygnacja nastąpiła z końcem roku obrotowego (podatkowego). Nie jest dopuszczalna rezygnacja z ryczałtu w trakcie trwającego roku obrotowego (podatkowego)„. Informację o rezygnacji z rozliczenia w formie estońskiego CIT składa się  do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego w deklaracji podatkowej CIT-8E za rok podatkowy, który ma być ostatnim rokiem opodatkowanym ryczałtem. W kolejnej interpretacji z 2 sierpnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.218.2023.3.BJ) rozstrzygnął, że: „rezygnacja z ryczałtu w trakcie opodatkowania estońskim CIT możliwa jest po złożeniu do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego zawiadomienia w urzędzie poprzez wypełnienie na formularzu właściwej pozycji w deklaracji CIT-8E. Należy zaznaczyć poz. 33 pkt 1 w części B3 formularza, czyli rezygnację podatnika z opodatkowania ryczałtem z końcem roku podatkowego, o którym mowa jest w poz. 4 i 5.

Jakie są konsekwencje rezygnacji z estońskiego CIT?

Nie należy tracić z pola widzenia konsekwencji rezygnacji z estońskiego CIT – których istotność jest zależna od okoliczności, w których znajdowała się dana spółka.

Czy spółka z o.o. powstała z przekształcenia płaci 10% estoński CIT?

  1. Zgodnie z art. 28l ust. 2 ustawy o CIT, w przypadku utraty prawa do opodatkowaniem ryczałtem podatnik może złożyć ponowne zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem (estońskim CITem) dopiero po upływie 3 lat podatkowych, jednak nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy, następujących po roku kalendarzowym, w którym podatnik utracił prawo do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek;
  2. Zgodnie z art. 7aa ust. 5 pkt 1 ustawy o CIT podatnik ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego do końca pierwszego miesiąca następującego po ostatnim roku opodatkowania w ramach estońskiego CIT, jeżeli stosował opodatkowanie ryczałtem krócej niż 4 lata. Podatnik przechodzący na CIT estoński zobowiązany jest do złożenia deklaracji z tytułu korekty wstępnej – na formularzu CIT-KW. Może się okazać, że w deklaracji takiej podatnik ustali podatek należny od dochodu stanowiącego różnicę między przychodami a kosztami. Jednak spółka nie jest z automatu zobowiązana do zapłaty tego podatku – obowiązek ten nie powstanie, jeśli spółka rozliczać będzie się w ramach CIT estońskiego przez przewidziany prawem czteroletni okres. Wówczas bowiem zobowiązanie do zapłaty podatku wygaśnie. Jeśli jednak podatnik zrezygnuje z estońskiego CIT przed upływem 4 lat podatkowych – wówczas pojawi się obowiązek zapłaty podatku od dochodu wykazanego w korekcie wstępnej.
  3. Według art. 7 ust. 8 ustawy o CIT rezygnacja z estońskiego CIT przed upływem czterech lat podatkowych, w sytuacji gdy podatnik skorzystał z prawa do rozliczenia straty z lat ubiegłych, powoduje utratę prawa do rozliczenia straty od dnia, w którym z niego skorzystał, co oznacza, że powinien przeliczyć wysokość zobowiązania podatkowego za te okresy, a tym samym ma obowiązek zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę.

Podsumowując, rezygnacja z estońskiego CIT po upływie czterech lat korzystania z tej formy opodatkowania nie będzie powodowała negatywnych konsekwencji na gruncie podatku dochodowego dla podatnika.