Zmiany w doręczeniach korespondencji sądowej przedsiębiorcom wpisanym do CEIDG

przyjęcie oferty

Wchodząca w życie z dniem 1 lipca 2023 r. nowelizacja przepisów kodeksu postępowania cywilnego wprowadza szereg zmian w zakresie doręczeń pism procesowych przedsiębiorcom wpisanym do CEIDG. Zmiany obejmować będą również wprowadzoną nowelizacją KPC z 2019 r. instytucję doręczeń pism procesowych przez komorników sądowych.

Obowiązek informowania sądu o zmianie adresu do doręczeń przez przedsiębiorcę ujawnionego w CEIDG

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami pisma procesowe bądź orzeczenia dla przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG doręcza się na adres do doręczeń wskazany w tej ewidencji, chyba że przedsiębiorca wskazał inny adres do doręczeń. Wchodzący w życie z dniem 1 lipca 2023 r. art. 136 § 5 k.c. przewiduje, że strona będąca przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG będzie miała obowiązek zawiadomić sąd o każdej zmianie adresu do doręczeń.  Uchybienie przedmiotowemu skutkować będzie, iż sąd pozostawi pismo sądowe w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.  Odnotować należy, iż dotychczasowe regulacje prawne nie przewidywały obowiązku informowania sądu przez przedsiębiorcę ujawnionego w CEIDG o zmianie adresu do doręczeń.

Doręczenie korespondencji na adres zamieszkania przedsiębiorcy ujawnionego w CEIDG

W przypadku niemożności doręczenia pierwszego pisma procesowego przedsiębiorcy wpisanemu do CEIDG na adres ujawniony w ewidencji działalności, ze względu na brak ujawnienia w tej ewidencji zmiany adresu do doręczeń pierwsze pismo procesowe będzie doręczone na adres zamieszkania strony.  Aby możliwe było zastosowanie tego doręczenia, ze zwrotu korespondencji musi wynikać okoliczność, iż doszło do zmiany adresu do doręczeń przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG.

Koszty doręczenia korespondencji przez komornika przedsiębiorcy wpisanemu do CEIDG obciążają tego przedsiębiorcę niezależnie od wyniku sprawy

Warta odnotowania jest również okoliczność, iż jeżeli w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność podlegającą ujawnieniu w CEIDG zajdzie konieczność doręczenia pisma procesowego przez komornika sądowego, to koszty doręczenia będą obciążać tą stronę niezależnie od wyniku sprawy.